Indkøbskurv
Der er ingen varer i indkøbskurven.
knop lille nordmannsgran

Generelle gødningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer

Gødningsmængde

Mængden af næringsstoffer der skal tilføres, afhænger af den plantede træart på arealet, antallet af træer / ha og alderen på kulturen. 

Jordbundsanalyse

En specifik gødskning bør ikke foretages uden forudgående jordbundsanalyse,
dog bør der under alle omstændigheder udføres jordbundsanalyse hvert andet år.
I resultatet af jordbundsanalysen oplyses mængderne af de vigtigste næringsstoffer i jorden. Resultatet oplyses som mg næringsstof/100g.
 

Hvis jordbundsanalysen viser en god fordeling af næringsstoffer, skal man blot sørge for at tilføre gødning svarende til den mængde der udvaskes, den mængde
træer der fjernes fra arealet samt alderen på kulturen. Det bør tilstræbes at anvende gødninger med lavt chlorid indhold, som passer bedst muligt i.f.t. analyse resultaterne.
 

Udbringning 

Udbringning af gødning bør altid fordeles over 2 gange.
Første gang i foråret fra midten af april til midten af maj og igen i sommerperioden fra medio juni til medio juli.

Gødningstype

Gødningstyper, hvor indholdet af kvælstof er meget stabilt, kan spredes allerede fra midten af marts. Disse gødninger er også velegnede til sommergødskning. Rene kvælstofgødninger såsom Kalkammonsalpeter kan anvendes til at give ekstra nålefarve i høståret. Resultat af denne tilførsel kan opnås helt hen i september måned.

I tabellen angiver ”!”, at doseringen for den angivne aldersgruppe bør stige hen mod den angivne dosering ved periodens slutning.

Bemærk endvidere, at juletræer er underlagt Plantedirektoratets kvælstofnormer, som er 75 kg N/ha/år på alle jordtyper med undtagelse af JB1 og JB3 jorde, hvor normen er 100 kg N/ha/år.  

   StartgødskningBevoksnings-gødskningBevoksnings- og farve-gødskning Klippegrønt 

Jordtype

Alder (år)/ Kulturtype

 1

 2 - 4

 3 - 6

 6 - 10

> 10

SandMarkkultur Ingen gødskningÅrlig dosering
4-8 g N/plante
Gødningstype
Organiske gødninger
el. ”slow- release” gødning
Tidspunkt
Marts/april
Metode
Punktgødskning

Årlig dosering
> 75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18
Tidspunkt
45 kg N i april
30 kg N i aug.
Metode
Bredgødskning

Årlig dosering
> 75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18 (april) & NPK 23-3-7 (aug.)
Tidspunkt
60 kg N april
Max. 40 kg N i aug.
Metode
Bredgødskning

 

 

 







Årlig dosering


75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18 (april) 
NPK 23-3-7 (aug.)
Tidspunkt
55 kg N april
20 kg N i aug.
Metode
Bredgødskning

 SkovkulturIngen gødskningÅrlig dosering
4-8 g N/plante
Gødningstype
Organiske gødninger
el. ”slow-release” gødning
Tidspunkt
Marts/april
Metode
Punktgødskning
Årlig dosering
> 75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18 el. NPK 23-3-7
Tidspunkt
45 kg N i april
30 kg N i aug.
Metode
Bredgødskning
Årlig dosering
> 75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18 (april) & NPK 23-3-7 (aug.)
Tidspunkt
60 kg N i april
Max. 40 kg N i aug.
Metode
Bredgødskning
LerMarkkulturIngen gødskningIngen gødskningÅrlig dosering
75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18
Tidspunkt(er)
April
Metode
Bredgødskning
Årlig dosering
75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18 (april) Kalkammon (aug.)
Tidspunkt
75 kg N i april
Max. 25 kg N i aug.
Metode
Bredgødskning







Årlig dosering

75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18 (april)
Kalkammon (aug.) 
Tidspunkt
55 kg N april
20 kg N i aug.
Metode
Bredgødskning

 SkovkulturIngen gødskningÅrlig dosering
4-8 g N/plante
Gødningstype
NPK 14-3-18
Tidspunkt
April/maj
Metode
Punktgødskning
Årlig dosering
75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18
Tidspunkt
April
Metode
Bredgødskning
Årlig dosering
75 kg N/ha
Gødningstype
NPK 14-3-18 (april) Kalkammon (aug.)
Tidspunkt
75 kg N i april
Max. 25 kg N i aug.
Metode
Bredgødskning

 

Specifikke anbefalinger for nordmannsgranjuletræer

NæringsstofHvor kommer der typisk mangel? Beskrivelse af typiske mangelsymptomerAfhjælpning (flade- eller punkt- behandling efter behov)
Magnesium
(Mg)  
På sandede jordtyper i særligt det midtjyske
områder kan der opstå magnesium- mangel
Gule nålespidser på ældre nåleårgange. Der er skarp grænse mellem det grønne og gule  Afhjælpningen sker med special-produkter som: Kiserit, SoluMag® el. MgO. Doseringen bør afpasses jordens Mg-tal og K-tal og max. 50 kg Mg/ha pr. gang
Jern (Fe) og
Mangan (Mn
På lerede lokaliteter og ofte i markkultu-rer, hvor pH er for højt, kan der opstå jern og/eller mangan-mangel.

Problemet er særligt udtalt på Sydsjælland samt Lolland
Lysegrønne til gullige årsskud på ellers velfarvede træer. Årsskuddene er jævnt lyse  Såfremt det høje pH skyldes dybtliggende kalk, bør juletræ-produktionen overvejes. Er der tale om et overgangs-problem fra den tidligere landbrugsdrift, kan pH søges sænket ved at bruge svovlsurammoniak
som N-kilde. Bladsprøjtning med sulfater af hhv. jern eller mangan er også en mulighed
Kalium (K)På lerede lokaliteter bindes K stærkt til lerpartiklerne,
og længere tids skovdyrkning kan bringe K på et lavt og uhensigtsmæssigt niveau. Problemet er typisk for lerjord
Misfarvning/gulfarvning af gamle nåleårgange (ofte ved grenkryds), ved stærk mangel tillige gulspætning af årsskud.
Ingen skarp grænse mellem gult og grønt på nålene
Afhjælpning sker primært gennem brugen af en K-holdig total-gødninger, men akut mangel kan afhjælpes med kaliumsulfat eller kaliumklorid – sidstnævnte kan være aggressiv over for ikke afmodnede og helt tørre grannåle – dosering tilpasses K-tallet i jordanalysen
Kobber (Cu)Lave kobbertal er generelt sjældne, men ses ofte på
”sortsandede jorde” og/eller jorde med et højt humusindhold, og da disse jordtyper primært findes i Jylland, er det primært her, at kobbermangel opstår
Ved udtalt Cu-mangel hæmmes lignin-dannelsen i skuddene, og disse bliver hængende. Vedvarende Cu-mangel fører til træer med så hængende toppe, at de synes at vokse vandret/nedad.
Cu-mangel skal ikke forveksles med de helt almindelige ”slappe”
topskud i skudstræk-ningsperioden

Kobbermangel kan skyldes en kraftig binding af kobberet til humus i jorden.
Afhjælpning via jorden er derfor vanskelig, og erfaringer med bredsprøjtning med
blåsten (kobbersulfat – max. 5 % opløsning) er begrænsede. Visse jordtyper med lave kobbertal burde nok aldrig have været
tilplantet med nordmannsgran

Minimumslov traekar
HD2412 ◦ Gl. Skivevej 91 ◦ DK-8800 Viborg ◦ CVR-nr. 27 62 35 49 ◦ SE-nr. 12 14 48 22 ◦ T: 87 281 281 ◦ F: 87 281 291 ◦ Cookies og privatlivspolitikker