Indkøbskurv
Der er ingen varer i indkøbskurven.
gran gren tæt paa

Handelsbetingelser

1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på HD2412s (herefter benævnt ”Sælger”) hjemmeside www.HD2412.dk. Samtlige oplysninger (herunder nær-værende vilkår) på hjemmesiden i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

2. Ordremodtagelse og aftaleindgåelse
2.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen, vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en strakskvittering med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå kvitteringen og meddele Sælger, såfremt strakskvitteringen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive kvitteringen. Bemærk, at denne strakskvittering ikke er en ordrebekræftelse, og at vi ikke er bundet af ordren på dette tidspunkt.

Ordren vil blive opbevaret af Sælger, men vil ikke – udover strakskvitteringen – være tilgængelig for Kunden, efter ordren er afgivet. Ordren kan dog rekvireres af kunden hos Sælger.

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået ved faktura fra Sælger, idet forbeholdet i punkt 8.2 dog fortsat er gældende. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2.2 Faktura
Umiddelbart efter afsendelse af Kundens ordre vil Sælger fremsende Kunden en faktura pr. e-mail.

3. Priser og betaling
3.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. afgifter plus moms, med mindre andet særskilt fremgår ud for varen.

3.2 Leveringsomkostninger
Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden, og ligeledes fremgå af strakskvitteringen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

3.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens konto-oversigt.

Betalinger på Sælgers hjemmeside håndteres af moduludbyder af betalingskort  DIBS A/S. DIBS’s betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering, og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Sælger.

3.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4. Levering
4.1 Leveringssted og -måde
Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

4.2 Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis indenfor 3 hverdage. Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

5. Fortrydelsesret
5.1 14 dages fortrydelsesret

Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Kunden skal underrette Sælger om at købet er fortrudt per brev eller email og derefter har Kunden 14 dage til at returnere varen til Sælger. Kunden kan vælge at bruge denne standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav. Det er en forudsætning for Kundens udnyttelse af returretten, at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Varerne kan returneres til Sælger på den i punkt 5.3 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer mv. skal returneres. Kunden må gerne besigtige og afprøve varen.

Returnering kan ske ved, at Kunden:

1. Selv returnerer varen på Sælgers returneringsadresse senest 14 dage efter Kunden har underrettet Sælger om at købet er fortrudt.

2. Indleverer varen til forsendelse til Sælger, for egen regning og risiko, hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kunden har underrettet Sælger om at købet er fortrudt. Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket.

Bemærk: Kunden kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at undlade at modtage eller afhente varen.


5.2 Returnering

Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres. Sælger overfører tilbagebetalingen via samme betalingsmiddel som Kunden benyttede til at foretage det oprindelige køb.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Sælger.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt senest 14 dage efter Kunden har meddelt Sælger at købet fortrydes. Returnering af varer sker dog altid for Kundens regning og risiko.


5.3 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

HD2412
Gl. Skivevej 91
DK - 8800 Viborg
Cvr-nr. 12144822

eller

E-mail: hd2412@hd2412.dk
Telefon: 87 281 281

6. Fejl og mangler - reklamation
6.1 Generelt
I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagel-sen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes indenfor 2 dage efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning, men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.

Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.

6.4 Reparation og omlevering
Såfremt varen inden for den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

  1. afhjælpning af manglen
  2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omle-vering)
  3. et passende afslag i købesummen eller
  4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Kunden ikke kræve afslag i købe-summen eller ophævelse af købet.

Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler inden for rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar
Sælger påtager sig ikke noget ansvar over for Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader. Kunden kan maksimalt kræve erstatning svarende til det købte produkts/ de købte produkters værdi.

7. Personoplysninger
7.1 Behandling af personoplysninger
Sælger er underlagt den danske persondatalov, og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse, der er nødvendig til at opfylde aftalen, f.eks. videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC.
På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (on-line-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke, der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Kundens navn, adresse, telefon-nummer, e-mailadresse og betalingskortnr., som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres ikke hos Sælger på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status.

Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

7.2 Nyhedsbrev
Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Sælger, således at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på hjemmesiden.

7.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

7.4 Markedsføring
Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail mv. - benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

7.5 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, med mindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, med mindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

8. Andet
8.1 Kontakt til Sælger
Spørgsmål vedrørende levering og betaling mv. kan ske på telefonnummer 87 281 281 eller telefaxnummer 27 281 291. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse hd2412@hd2412.dk.

8.2 Forbehold for trykfejl mv.
Sælger tager forbehold for tryk- og billedfejl, udsolgte varer, moms- og afgifts-ændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

9. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Disse betingelser gælder ikke for salg til erhvervsdrivende eller offentlige myn-digheder.

10. Oplysninger om Sælger
HD2412
Gl. Skivevej 91
DK-8800 Viborg
T: 87 281 281
F: 87 281 291
E: hd2412@hd2412.dk
Cvr-nr. 12144822

11. Sted og dato
Viborg, den 13/06 - 2014
 

Alle varer på lager
HD2412 er lagerførende med alle varerne i webshoppen.

Bestillingen afsendes inden for 3 hverdage.

HD2412 bestræber sig altid på en hurtig levering, og vi tager kontakt, såfremt din ordre ikke afsendes inden for 3 hverdage. Levering sker med bedst egnede transportør, afhængig af ordren.

Fuld returret inden for 14 dage fra modtagelsen af bestillingen.

Standardfortrydelsesformular


Vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål til din bestilling, og hvis der er problemer med leveringen.

HD2412
Gl. Skivevej 91
DK-8800 Viborg
T: 87 281 281
F: 87 281 291
E: hd2412@hd2412.dk

CVR nr.: 27623549
SE nr. DK: 12144822  

Juletræ med nye skud
HD2412 ◦ Gl. Skivevej 91 ◦ DK-8800 Viborg ◦ CVR-nr. 27 62 35 49 ◦ SE-nr. 12 14 48 22 ◦ T: 87 281 281 ◦ F: 87 281 291 ◦ Cookies og privatlivspolitikker