Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Årets gang i kollektiv læplantning

Herunder kan du læse om årets gang i kollektiv læplantning med HedeDanmark.

Planen herunder viser et typisk forløb for plantning med kollektivt tilskud. Forløbet kan varriere år for år.

 

Januar-juli

HedeDanmark kontakter interesserede lodsejere i det aktuelle lokalområde og planlægger plantningerne hos hver enkelt lodsejer.
 

De forskellige muligheder beskrives, så beplantningerne opfylder lodsejerens ønsker og behov i relation til lævirkning, landskabet, flora og fauna. Dvs. udformning (antal rækker), placering (i forhold til eksisterende beplantninger og andre biotoper, markveje, bygninger, skel), og valg af arter bliver drøftet.
 

Samtidig laves en kort beskrivelse samt et økonomisk overslag for hegnene. Ved skelhegn laves en skriftlig aftale med naboen. 

Maj-august 

HedeDanmark indsender sammen med den lokale plantningsforening samlet ansøgning om etablering af hegn og småplantninger til Ministeriet for FødevareErhverv i Tønder.
 

Kommune og museum foretager myndighedsbehandling. Denne procedure er en forudsætning for at opnå tilskud.

September-oktober 

Før jordarbejdet går i gang, opkræves lodsejerbeløbet for de planlagte læhegn. Landsforeningen Plantning og Landskab hjælper normalt den lokale forening med opkrævning og slutafregning efter plantning.
 

Tilskuddet administreres af Ministeriet for FødevareErhverv og udbetales til HedeDanmark i takt med, at projektet gennemføres.

Oktober-december

Når de tilstødende marker er høstet, starter eventuel rydning af gamle og udlevede granhegn. Rester af tidligere beplantninger og større sten skubbes væk fra hegnslinien.

 
Hegn, brønde, kabler o.lign. skal være afmærket, inden arbejdet påbegyndes. Husk også at oplyse om evt. dræn.
 

Efter rydningen afsættes placering af nyt læhegn i marken sammen med lodsejer. Herefter foretager HedeDanmark dybdepløjning (også kaldet reolpløjning), hvor der pløjes ned til 60-70 cm dybde for at sikre en optimal rodudvikling og god overlevelse.
 

Afhængig af vejr og føre startes nyplantning.

Marts-maj

Efter vinteren fortsætter nyplantning, der som oftest vil være færdig i slutningen af maj måned. Sidst på foråret kommer planterne fra kølehus for at sikre planternes overlevelse.

Juni-juli

Slutafregning sendes til lodsejerne. Der betales for det faktiske antal satte planter og meter læhegn. 

Pleje de første tre år

HedeDanmark plejer og passer læhegnene i de 3 første vækstsæsoner:
 

Første år
Ukrudtsbekæmpelsen foregår løbende igennem vækstsæsonen. Der anvendes dels radrensning med specialudviklede rensere suppleret med manuel hakning/pletsprøjtning i selve rækken. I november-december efterplantes efter behov.
 

Andet år
Bekæmpelsen foregår på samme måde som i det første år. Der efterplantes efter behov.
 

Tredje år
Træer og buske er nu så store, at det er umuligt at fortsætte med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. I september måned afleveres hegnene.

September-oktober i tredje vækstsæson 

Afleveringsforretning
HedeDanmark overdrager læhegnene til den enkelte lodsejer. Såfremt lodsejeren ønsker det, afholdes besigtigelse af hegnet.
 

Efter tredje vækstsæson vil der sjældent være behov for yderligere ukrudtsbekæmpelse.


 


 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker