Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

FSC® (FSC C103859) – indhold og krav

En certificering medfører, at skoven skal efterleve FSC skovstandarden.

Skovstandarden er opdelt i 10 principper – FSC's 10 grundprincipper:
 
 1. Love, aftaler og FSC's principper
  Skovdriften skal følge landets love samt overholde alle internationale aftaler på skovområdet, som landet har underskrevet. Skovdriften skal også følge FSC's principper og kriterier.
    
 2. Ejendoms- og udnyttelsesforhold
  Det skal være klart defineret, dokumenteret og juridisk afklaret, hvem der ejer og/eller har ret til at udnytte skoven.
    
 3. Oprindelige folks rettigheder
  Oprindelige folks juridiske og traditionelle rettigheder til at eje, udnytte og forvalte deres områder og ressourcer skal anerkendes og respekteres.
   
 4. Forhold til lokale samfund og skovarbejdere
  Skovdriften skal vedligeholde og/eller forbedre de sociale og økonomiske forhold for de mennesker, der arbejder i skoven, og for de lokale samfund.
   
 5. Skovens ydelser
  Skovdriften skal opmuntre til en effektiv udnyttelse af skovens mange forskellige ydelser og dermed sikre en sund økonomi og et bredt udvalg af miljømæssige og sociale fordele af driften.
   
 6. Miljøpåvirkninger
  Skovdriften skal sikre den biologiske diversitet og de tilknyttede værdier, vandressourcer, jordbund samt enestående og sårbare økosystemer og landskaber og dermed bevare skovens økologi og integritet.
   
 7. Driftsplaner
  Der skal udarbejdes en driftsplan for skoven, og den skal følges. Planens omfang tilpasses skovens størrelse og intensiteten af skovdriften, og den skal løbende justeres, så den er tidssvarende. Målsætning, og hvordan målsætningen skal opnås, skal fremgå klart af planen.
   
 8. Overvågning og vurdering
  Skovdriften skal overvåges, så der jævnligt sker en vurdering af skovens tilstand, udnyttelsen af skovens produkter, træets vej fra skoven og frem til aftageren samt de miljømæssige og sociale konsekvenser af skovudnyttelsen. Omfanget af overvågningen skal tilpasses skovens størrelse og intensiteten af skovdriften.
   
 9. Bevarelse af naturskove
  Urskov, gammel skov og skovområder af stor miljømæssig, social eller kulturel betydning skal bevares. Sådanne områder må ikke erstattes af plantet skov eller overgå til anden arealudnyttelse.
   
 10. Plantet skov
  Plantager og plantede skove skal planlægges og drives efter FSC's principper 1-9. Da plantet skov kan give en række sociale og økonomiske fordele og medvirke til at tilfredsstille verdens behov for skovprodukter, bør de supplere driften af, reducere presset på og fremme gendannelsen og beskyttelsen af naturlige skove.
   

Præcist svar på konsekvenserne for driften
Går du med overvejelser om at FSC certificere din skov, kan vi være behjælpelige. Vi kan give præcist svar på fortolkningen af den gældende FSC skovstandard. 

Find nærmeste kontaktperson


Certificering gavner skovens økonomi
TV-indslaget viser, hvordan vi både rådgiver, udfører drifts-opgaver og er bindeled mellem skoven og træindustrien.

Læs de seneste artikler om skovcertificering:

Vis Billede med link:
Bæredygtigt træ hitter, Vækst
Vis overskrift med link:
Vis Billede med link:
Høvænge Skovene -
 PEFC_vandloeb.jpg

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker