Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

baltisk-skov-til-investering-655-120

Skovinvesteringer i Baltikum 

HD Forest er en del af HedeDanmark og har snart 20 års erfaring i at optimere skovinvesteringer for sine kunder og er i dag den største private uafhængige skovforvalter i Baltikum. 

HD Forest har en række kunder, som med succes gennem en lang årrække har investeret i skov i Baltikum. Fælles for dem er, at de betragter det som ren investering, og at de har haft et pænt historisk afkast på deres investeringer på mellem 8 og 22 % pr. år. HD Forests kunder er typisk velhavende enkeltpersoner, men blandt kunderne findes også et dansk forsikringsselskab og en større international institutionel investor. Afkastet er kommet som løbende afkast på typisk 2-5 % og som et stort afkast ved realisering af værdistigningen ved exit.  
 

200px---HD-Forest---Besigtigelsestur
200px---HD-Forest---Bestil-investeringspakke


 
Hvorfor investere i baltisk skov?

 Attraktivt afkast – forventeligt 5-7 % pr. år

  • Værdien er primært baseret på hugstmodent tømmer og kapitaltilvækst i unge bevoksninger
  • Afkastet er stabilt og forudsigeligt – baseret på biologisk vækst
  • God afsætning for træet lokalt og globalt
  • Ikke afhængig af subsidier, herlighed eller jagt og uden finansiel gearing

årligt afkast skovinvestering
Gennemsnitligt årligt afkast på forskellige kunder samt købstidspunkt.

 Lav risiko

  • Operationel risiko; fleksibilitet via konjunkturhugst, træerne vokser, solid HD Forest historik
  • Biologisk risiko; ingen forsikring pga. små geografisk spredte skovstykker med naturlig modstandsdygtighed grundet træarter af lokal proveniens
  • Politisk risiko; forretningsvenligt, transparent, moderne lovgivning, euro, EU & NATO

Langsigtet tidshorisont 

  • Grøn bæredygtig ressource, PEFC certificeret og moderne stærk skovlov
  • Egnet til pensionsmidler og generationsskifte/succession
  • Potentiale for prisstigninger på jord og tømmer

Værdistigningerne 

En del af værdistigningerne er kommet gennem liberaliseringer i skovlovgivningen, som fra start har været meget restriktiv. Den gradvise lempelse har medført, at træ, som førhen ikke kunne skoves og sælges, nu kan. F.eks. er den tilladte mindstealder for fældning af træ ad flere omgange blevet sat ned.

Udvikling i træindustrien 

En anden del er kommet gennem en udvikling i og modernisering af træindustrien i Baltikum, der i dag har en af de mest moderne primære træindustrier i Europa. Det har flyttet f.eks. Estland fra at eksportere en stor del af deres rundtræ, til at de i dag er nettoimportør. Udviklingen fortsætter i videreforædlingen, og de baltiske lande har en kraftig vækst inden for fremstillingsindustrien samt produktion af biomasse i form af træpiller, hvilket øger træefterspørgslen.

Prisforskellene i Østersøområdet 

Når man ser på forskellene i priser på skov i Østersøområdet, er der et pænt potentiale for yderligere prisstigninger. Skov i Baltikum koster 1/3 af, hvad sammenlignelig skov i Midtsverige og Finland koster, og kun 1/5 af, hvad skov koster i Danmark. I en åben markedsøkonomi er det en ustabil tilstand, og over tid må det forventes, at priserne skal nærme sig hinanden. 

skov-priser-hdforest

Likviditet, fleksibilitet og risikospredning 

Tilbageleveringen af ejendomme til befolkningen efter genskabelsen af de tre baltiske nationer i halvfemserne gør, at den gennemsnitlige ejendomsstørrelse er lille. Det betragtes af større professionelle investorer som en ulempe, men skaber til gengæld muligheder for andre investorer. Den lille størrelse på ejendomme betragtes af nogle investorer som en fordel. Der er et velfungerende, åbent og livligt ejendomsmarked, og de mindre ejendomme er hurtigt omsættelige. Det skaber fleksibilitet og likviditet i investeringen. Ejendommene er spredt over større geografiske områder, hvorfor en storm, skadedyrsangreb eller andre sygdomme vil have en begrænset indvirkning for den enkelte investor. Spredningen gør også, at investor kan udnytte lokale forskelle i afsætningen af træprodukter. 

Verdens behov for træprodukter vokser 

Mange investorer vurderer, at der er gode muligheder for at investere i træ. Det skyldes den forventede befolkningsudvikling, hvor vi dels bliver flere, og dels hvor flere flytter fra fattigdom til middelklasse. Hertil kommer det forventede øgede behov for biomasse til produktion af vedvarende energi. 

Om HD Forest 

HD Forest er den største private uafhængige forvalter og udvikler af bæredygtig skov i de tre baltiske lande; Estland, Letland og Litauen. HD Forest er til stede med lokal ledelse og medarbejdere i alle tre markeder og har været aktiv i Baltikum siden 1997. HD Forest tilbyder et bredt felt af serviceydelser inden for skovforvaltning og forvaltning af skovinvesteringer til såvel private som institutionelle investorer. HD Forests skovforvaltning bygger på dybe forstmæssige og lokale kompetencer, ligesom økonomisk rapportering til skovejere bygger på de til enhver tid gældende revisionsmæssige krav og standarder. HD Forest er et datterselskab af HedeDanmark a/s.

Læs evt. mere om HD Forest og konkrete skovporteføljer til salg på www.hdforest.com


HD Forest yder rådgivning vedrørende drift/management, formidling og indkøb af skovarealer. Det årlige afkast kan variere, og der gøres opmærksom på, at investering i skovarealer kan medføre tab af den investerede kapital eller dele heraf. HD Forest er ikke ansvarlig for de skattemæssige konsekvenser forbundet med investering i skovarealer, og investorer opfordres derfor til at søge egen sagkyndig bistand fra advokat og/eller revisor. 

Få mere info:

Peter Vind Larsen

Baltic director

Peter Vind Larsen

-

HD_Forest_logo_2017

Læs meget mere om investering i baltiske skovejendomme på www.hdforest.com  


 

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker