Grøn Service
Grøn Service
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

HedeDanmark a/s – Standardbetingelser

1. Anvendelse
Hvis ikke andet aftales skriftligt, er HedeDanmarks Standardbetingelser gældende i det omfang, de i afsnit a - c nævnte arbejdsopgaver indgår i arbejdet.

  
a. Bygge- og anlægsarbejde
For arbejdet gælder Danske Anlægsgartneres Faglige Standardforbehold.
  
b. Pleje- og vedligeholdelsesopgaver
Anvendelse af underentreprenører
HedeDanmark er berettiget til, på udvalgte opgaver, at anvende underentreprenører.

Ansvarsbegrænsning
HedeDanmark er ikke ansvarlig for skader forårsaget af sten og lignende, som slynges ud ved sædvanlig brug af græsslåningsmaskiner, buskryddere og lignende maskinel.
  
Ved manglende eller mangelfuldt udført arbejde har HedeDanmark afhjælpningsret. Er afhjælpning ikke muligt, eller frasiger HedeDanmark sig sin afhjælpningsret, er HedeDanmarks eventuelle ansvar begrænset til et forholdsmæssigt afslag i vederlaget for ikke udført arbejde eller til en erstatning, som maksimalt udgør omkostningerne ved at lade en anden entreprenør udføre arbejdet.
  
c. Sne- og glatførebekæmpelse
Arbejdets omfang og udførelse
Sne- og glatførebekæmpelse omfatter ikke bortkørsel af sne, med mindre andet er aftalt. Aftalte tidspunkter for udførelse af sne- og glatførebekæmpelse kan i tilfælde af uforudsigelige, usædvanlige vejrforhold eller force majeure ændres af HedeDanmark uden varsel.

Udføres arbejdet for ejeren af en ejendom, skal denne have tegnet sædvanlig grund- og bygningsforsikring, der dækker skader i forbindelse med sne- og glatføre.
  
Ansvarsbegrænsninger
HedeDanmark er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med sne- og glatførebekæmpelse på snedækkede kantsten, støttemure, terræninventar og lignende, som ikke er tydeligt afmærkede.
  
Ansvar over for 3. mand
Ejendommens ejer og bruger har det fulde ansvar for skader på tredjemand eller dennes ejendom, uanset at HedeDanmark, på vegne af ejendommens ejer og bruger, udfører snerydning og glatførebekæmpelse på ejendommen. Ejendommens ejer, bruger eller tredjemand kan således ikke rette krav mod HedeDanmark i anledning af den udførte snerydning og glatførebekæmpelse.
  
Såfremt tredjemand rejser krav mod HedeDanmark, er ejendommens ejer eller bruger forpligtet til at friholde HedeDanmark for ethvert krav i overensstemmelse med de aftalte ansvarsbegrænsninger.
  
Ansvar over for kontraktpart
HedeDanmarks eventuelle ansvar over for kontraktparten som følge af manglende eller mangelfuldt udført sne- og glatførebekæmpelse er begrænset til et forholdsmæssigt afslag i vederlaget for ikke udført arbejde eller til en erstatning, som maksimalt udgør omkostningerne ved at lade en anden entreprenør udføre arbejdet.
  
Et erstatningskrav såvel inden for som uden for kontrakt, herunder i tilfælde af erstatningskrav fra tredjemand, kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det aftalte årshonorar eksklusiv moms for sne- og glatførebekæmpelse, dog maksimalt ½ mio. 
  
2. Betalingsvilkår
HedeDanmark forbeholder sig ret til senest ved aftalens indgåelse at vælge enten a conto betaling mindst en gang hver måned eller en ratebetaling med 40 % ved opstart, 40 % midtvejs og 20 % ved aflevering. Beløbet skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af fakturaen, idet arbejdet i modsat fald kan standses. Morarenter og gebyrer opgøres efter renteloven.
  
HedeDanmark kan kræve sikkerhedsstillelse i form af en betalingsgaranti inden påbegyndelse af arbejdet. Sikkerhedsstillelsen skal dække ethvert arbejde og indkøb, som gennemføres inden betaling sker. Eventuel uenighed om udbetalingen afgøres ved den valgte voldgiftsret gennem sagkyndig beslutning efter reglerne i AB 92 §§ 6 og 46 eller ABService 2003 § 33.
  
Fakturaer sendes elektronisk i PDF-format via e-mail eller i OIOXML-format via EAN-nummer. Tilmelding sker i forbindelse med aftaleindgåelse ved at oplyse den e-mail-adresse eller det EAN-nummer, der skal benyttes til at sende elektroniske fakturaer til. Tilmelding kan alternativt ske ved at sende en e-mail til efaktura@hededanmark.dk med oplysning om den e-mail-adresse eller det EAN-nummer, der skal benyttes til elektroniske fakturaer. Husk at angive navn, adresse, postnummer og telefonnummer.

Papirfakturaer tilbydes mod betaling af håndtering og forsendelse heraf. Gældende sats er 25 kr. ekskl. moms pr. faktura.
  
3. Ansvarsperiode
Hvis tidligere forældelse ikke følger af andre vilkår, aftaler eller retsregler, ophører ethvert krav 5 år efter de enkelte arbejders udførelse, dog 5 år efter arbejdets aflevering, hvis en afleveringsforretning er et kontraktvilkår.

4. Konfliktløsning
Alle konflikter søges løst i mindelighed, herunder ved mediation, alternativt ved voldgift. Omfatter en aftale blandt andet bygge- og anlægsarbejder, behandles alle tvister ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Tvister om øvrige kontrakter indbringes for Voldgiftsinstituttet, med mindre parterne er enige om at løse konflikten ved en ad hoc voldgift eller de almindelige domstole.  
Samarbejdsformer_rosenbed.jpg

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker