Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Projektreferencer og kundecases

Her er et udvalg af projekter, vi har arbejdet med inden for naturgenopretning.

Udførelse Kunde Område Beskrivelse af projekt
2013 Steensgaard Gods Bregninge Mose Rydnings- og oprensningsprojekt ved Bregninge Mose. Der er foretaget en delvis rydning af træer og buske og efterfølgende oprenses slam fra mosen med gravemaskine med en 22 meter lang arm. Mosen har lidt under flere års intensiv udsætning af andefugle, og derfor er der givet tilladelse til at foretage en oprensning.
2013 Privat lodsejer Rønbjerg
Rønbjergvej 217
9681 Ranum
Rydning af uønsket opvækst af træer og buske for at pleje lysåbne naturtyper ”6410 – Tidvis våd eng” og ”1330 Strandeng. Etablering af kreatur hegn, sikre strømforsyning, samt fangfold. Ovenstående er gennemført for at sikre den fremadrettede pleje kan fortages ved afgræsning, således at de lysåbne naturtyperne bibeholdes.

Rydningen er foretaget med 100 % tilskud fra ”Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer”, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere om tilskudsordninger her...
2012 Privat lodsejer Hedeledet
Himmerigsvej 10
9981 Jerup

Matrikel 4p, Jerup By, Elling i Frederikshavn Kommune
Beskrivelse af projektet: Rydning af uønsket opvækst af træer og buske for at pleje naturtypen ”6410” (Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop).

Rydningen er foretaget med 100 % tilskud fra ”Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer”, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.
Læs mere om tilskudsordninger her...
2012 Privat Kongeåen, Vejen kommune Rydning af 4,3 ha rigkær og etablering af 2650 m 2 trådet kreatur hegn. For at reetablere en lysåben naturtype samt sikre at arealet fremadrettet kan plejes via afgræsning har det været nødvendigt at rydde arealet for træopvækst og etablere et nyt kreaturhegn.

Projektet er foretaget med 100% tilskud fra ”Natura2000 ordningen” der er finansieret af Der Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.
Læs mere om tilskudsordningen her...
 
2011 Aalborg Kommune Aalborg Kommune - gadekær
Oprensning af 4 gadekær, etablering af jævnt skrånende brinker, opgravning og bortskaffelse af bundsediment og nedskæring af bevoksning.
Særlige hensyn:
Parklignende omgivelser, køreplader, deponi, gravemaskine med lang arm.
2011 Thisted Kommune Brokær
Rydning af pil og birk, så området efterfølgende kan afgræsses.
Særlige hensyn:
Meget blødt areal med besværlige tilkørselsforhold. Særlige hensyn til star-tuer og eksisterende flora.
2011 SNS/Rudersdal Kommune Ravneholmene/ Vaserne
Rydning af moser.
Særlige hensyn:
Meget blød bund.
2011 Naturstyrelsen Helnæs Made
Rydning og bortskaffelse af opvækst (rødel, pil) knusning.
Særlige hensyn:
Meget vådt på dele af arealet. Opgaven udført af Per Kjær.
2011 Naturstyrelsen Holmegaards Mose
Rydning af birk på 50 ha.
Særlige hensyn:
Ingen køreskader; lavt marktryk og mange jernplader.
2011 Kalundborg Kommune Pleje af 39 fortidsminder.
2011 Hedensted Kommune Beskrivelse af plejebehov samt engangspleje af fortidsminder.
2011 Forsvaret Klattrup Mose
Rydning af opvækst (pil, birk mv.) ned til ca. 1 cm på 85 ha mose.
Særlige hensyn:
Ingen køreskader; derfor er der kørt med maskiner med meget lavt marktryk.
2011 Assens Kommune Mose ved Blåkildevej, Assens
Rydning og bortskaffelse af pil, birk og rødel. Arealet knuses efterfølgende, og der etableres afgræsning.
Særlige hensyn:
Meget vådt. Fældet manuelt og udkøres af Per Kjær i foråret.
2010 Tinglev Projektet Lundbæk Rydning af et moseareal – med tilskud fra Natur og Miljøprojekter.
2010 Solrød Kommune Jersie Mose Rydning af hegnslinie og efterfølgende opsætning af fårehegn.
2010 SNS/Hedensted Kommune Uldum Kær Rydning af pil mv.
2010 SNS Store Lung
Rydning ca. 20 ha højmose, primært ved nedskæring af birk. Lukning af grøfter med plastikspuns.
Særlige hensyn:
Spuns.
2010 Rudersdal Kommune Luknam
Udsigtsfredning, knusning af opvækst.
Særlige hensyn:
Hængesæk.
2010 Rosenholm Slot Ivers Kilde Restaurering af fortidsmindet Ivers Kilde samt omkringliggende arealer. Rydning, renovering af stensætning samt reparation af stenbro. Oprensning af damme og kildesø samt udlægning af grus. Etablering af udsigtskile. Etablering af stiforløb og informationstavler samt etablering af skoveng.
2010 Næstved Kommune Saltø Gods Rydning af fortidsminder i skov og åbent land.
2010 Næstved Kommune Næstved Pleje af fortidsminder.
2010 Næstved Kommune Bækkeskov Gods Pleje af hængesæk.
2010 Kalundborg Kommune Førstegangspleje og løbende pleje af ca. 40 fortidsminder.
2010 Dansk naturfond Vrøgum Kær
Rydning og udkørsel af træ for at genskabe kær og overdrevsareal.
Særlige hensyn:
Meget fugtig bund på halvdelen af arealet.
2009 Stevns Kommune og Kulturarvsstyrelsen Himlinge-Øje Rydning af 3 gravhøje.
2009 SNS i samarbejde med Hedensted Kommune Uldum Kær Uldum Kær byder velkommen til folk og fæ
Et af landets største kær, Uldum Kær, har været gennem en større rydning og genopretning og ligger nu klar til at blive genindviet sidst i oktober.
2009 SNS Dybbøl Skanse + div. andre skanser (Broager) Genskabe historiske driftsformer, f.eks. ved rydning af tjørnehegn mv.
2009 SNS Botofte Mose Rydning - blød bund.
2009 Næstved Kommune Jægersborgvej Rydning af strandengsareal.
2009 Kerteminde Kommune Dalby Høj Rydning af runddysse for træopvækst og buske.
2009 Hans Ludvig Lassen Potterhusvej Rydning af en sønderjysk mose med tilskud fra Natur- og Miljøprojekter (tilskudsmodtager).
2009 Furesø Kommune Rørmosen
Rydning af moseareal ved skovning og knusning.
Særlige hensyn:
Blød bund
2009 Dejbjerg Plantage/Ringkøbing Skjern Kommune Dejbjerg Hede Rydning af 3 gravhøje.
2009 Billund Kommune Frederiksnåde Førstegangsplejetiltag af fortidsminder. Rydning af træer på fredet dige.
2008 Tjele Gods Tjele Langsø Effektiv metode til rydning af mose
Et ønske om at lave et moseareal ved Tjele Gods til MVJ jord med mulighed for afgræsning medførte, at mosen i efteråret 2007 blev ryddet for træer og kvas. En kompliceret opgave, som i dag er mundet ud i et ryddet stykke jord klar til - efter dræning - at have kvæg gående. HedeDanmark stod for den specialiserede rydning af det knap 14 ha store areal.
2006 Fredensborg Kommune Fredensborg Rydning og etablering af moseområde i Fredensborg.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker