Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Projektreferencer og kundecases

Her er et udvalg af projekter, vi har arbejdet med inden for naturpleje.

Udførelse Kunde Område Beskrivelse af projekt
2015 Naturstyrelsen, Storstrøm Heden Ulvshale, Møn HedeDanmark har i løbet af marts arbejdet på et hederydningsprojekt ved Ulvshale på Møn for Naturstyrelsen, Storstrøm.
2013 Privat lodsejer Rønbjerg
Rønbjergvej 217
9681 Ranum
Rydning af uønsket opvækst af træer og buske for at pleje lysåbne naturtyper ”6410 – Tidvis våd eng” og ”1330 Strandeng. Etablering af kreatur hegn, sikre strømforsyning, samt fangfold. Ovenstående er gennemført for at sikre den fremadrettede pleje kan fortages ved afgræsning, således at de lysåbne naturtyperne bibeholdes.

Rydningen er foretaget med 100 % tilskud fra ”Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer”, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere om tilskudsordninger her...
2012 Privat lodsejer Hedeledet
Himmerigsvej 10
9981 Jerup

Matrikel 4p, Jerup By, Elling i Frederikshavn Kommune
Beskrivelse af projektet: Rydning af uønsket opvækst af træer og buske for at pleje naturtypen ”6410” (Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop).

Rydningen er foretaget med 100 % tilskud fra ”Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer”, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.
Læs mere om tilskudsordninger her...
2012 Privat Kongeåen, Vejen kommune Rydning af 4,3 ha rigkær og etablering af 2650 m 2 trådet kreatur hegn. For at reetablere en lysåben naturtype samt sikre at arealet fremadrettet kan plejes via afgræsning har det været nødvendigt at rydde arealet for træopvækst og etablere et nyt kreaturhegn.

Projektet er foretaget med 100% tilskud fra ”Natura2000 ordningen” der er finansieret af Der Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.
Læs mere om tilskudsordningen her...
 
2012 Odense Kommune Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering. Bekæmpelse af bjørneklo.
2012 København Kommune Harrestrup Å Vedligeholdelse samt indsamling af affald - Harrestrup Å.
2012 Kerteminde Kommune Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering. Bekæmpelse af bjørneklo.
2012 Assens Kommune
Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering. Bekæmpelse af bjørneklo.
Særlige hensyn:
Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering. Bekæmpelse af bjørneklo.
2011 Aalborg Kommune Aalborg Kommune - gadekær
Oprensning af 4 gadekær, etablering af jævnt skrånende brinker, opgravning og bortskaffelse af bundsediment og nedskæring af bevoksning.
Særlige hensyn:
Parklignende omgivelser, køreplader, deponi, gravemaskine med lang arm.
2011 Vesthimmerlands Kommune Oudrup Østerhede
Rydning af opvækst (bjergfyr og bævreasp samt birk) på hedeareal. Det tættest bevoksede blev manuelt nedskåret og kørt ud til flis. Resten blev grenknust og efterladt.
Særlige hensyn:
Hul-veje.
2011 Naturstyrelsen Helnæs Made
Rydning og bortskaffelse af opvækst (rødel, pil) knusning.
Særlige hensyn:
Meget vådt på dele af arealet. Opgaven udført af Per Kjær.
2011 Kalundborg Kommune Pleje af 39 fortidsminder.
2011 I/S Vesterlyng Vesterlyng
Rydning af opvækst af birk, roser mv. Hegnssætning 3.800 m kreaturhegn.
Særlige hensyn:
Meget følsom lokalitet.
2011 Hedensted Kommune Beskrivelse af plejebehov samt engangspleje af fortidsminder.
2011 Eskebjerg Vesterlyng, Lynglauget Vesterlyng Nedtagning af gammelt hegn og opsætning af nyt hegn inkl. rydning af hegnslinie på en strækning på i alt 3.800 m i den sydlige ende af Vesterlyng. Rydning af birk, pil, slåen og anden opvækst på i alt 28 ha i den sydlige ende Vesterlyng. Rydning af birk, pil, slåen og anden opvækst på i alt 73 ha beliggende i midten og den nordvestlige del af Vesterlyng.

Naturplejen udføres med støtte af Aktionsgruppen, Fødevareministeriet og EU under landdistriktprogrammet.

I forbindelse med den offentlige medfinansiering til projektet henvises til Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets forordning nr. 1698/2005.
2010 Varde Kommune Lunden
Skovning i gl. bynær bøgebevoksning med hulrugende fugle.
Særlige hensyn:
Topkapning af redetræer. Stiforløb måtte ikke beskadiges.
2010 SNS/Næstved Kommune Bekæmpelsesforsøg med rød hestehov langs vandløb.
2010 SNS/Køge Kommune Bekæmpelsesforsøg med rynket rose.
2010 SNS/Hedensted Kommune Uldum Kær Rydning af pil mv.
2010 SNS Buskmose Skov
Kraftig tynding af skov og underplantning med buske til hasselmusen og dens færdsel.
Særlige hensyn:
Få kørespor.
2010 Rosenholm Slot Ivers Kilde Restaurering af fortidsmindet Ivers Kilde samt omkringliggende arealer. Rydning, renovering af stensætning samt reparation af stenbro. Oprensning af damme og kildesø samt udlægning af grus. Etablering af udsigtskile. Etablering af stiforløb og informationstavler samt etablering af skoveng.
2010 Odsherred Riisvej Rydning af gyvel på overdrev på 14 ha. Rydning med skrålægger og knuser med opsamler. Presning til baller og levering til affaldsværk.
2010 Odsherred Bekæmpelse af bjørneklo ved stikning og sprøjtning.
2010 Næstved Kommune Saltø Gods Rydning af fortidsminder i skov og åbent land.
2010 Næstved Kommune Næstved Pleje af fortidsminder.
2010 Køge Kommune Stikning af bjørneklo langs vandløb.
2010 Kalundborg Kommune Førstegangspleje og løbende pleje af ca. 40 fortidsminder.
2010 Kalundborg Kommune Eskebjerg Vesterlyng Et partnerskab til alles fordel
Store dele af Sjællands største overdrev - Eskebjerg Vesterlyng i Kalundborg Kommune - er vendt tilbage til sit oprindelige udseende efter en gennemgribende oprydning i de vildtvoksende enebær og birkekrat (tilskudsmodtager).
2010 Forsvarets Bygningsetablissement Varde Kaserne Rydning af hede.
2010 Dansk naturfond Vrøgum Kær
Rydning og udkørsel af træ for at genskabe kær og overdrevsareal.
Særlige hensyn:
Meget fugtig bund på halvdelen af arealet.
2010 Billund Kommune Grindsted Skydebane
Rydning af hedeareal (uden køreskader).
Særlige hensyn:
Pletvis fugtig bund.
2009 Viborg Kommune Gammelstrup Hede Rydning af hedearealer, hovedsagligt fyr.
2009 Vesterlyng ejerlaug og Kalundborg Kommune Vesterlyng
Forhindring af tilgroning ved rydning af opvækst på strandhede. Rydning af 40 ha birk, rose, enebær.
Særlige hensyn:
Meget sårbar lokalitet.
2009 Varde Kommune Varde Flyveplads Rydning af hedeareal.
2009 Stevns Kommune og Kulturarvsstyrelsen Himlinge-Øje Rydning af 3 gravhøje.
2009 SNS i samarbejde med Hedensted Kommune Uldum Kær Uldum Kær byder velkommen til folk og fæ
Et af landets største kær, Uldum Kær, har været gennem en større rydning og genopretning og ligger nu klar til at blive genindviet sidst i oktober.
2009 SNS Dybbøl Skanse + div. andre skanser (Broager) Genskabe historiske driftsformer, f.eks. ved rydning af tjørnehegn mv.
2009 Næstved Kommune Jægersborgvej Rydning af strandengsareal.
2009 Køgebugt kommuner og Odsherred Kommune Registrering af rynket rose.
2009 Kirk Kapital A/S Utoft Plantage Hedepleje ved slåning samt bortkørsel af afslået materiale. Dispensationsansøgning samt udførelse.
2009 Kerteminde Kommune Dalby Høj Rydning af runddysse for træopvækst og buske.
2009 Kerteminde Kommune Dalby Høj Dalby Høj glæder både dyr og mennesker
Glat Rottehale og Nøgleblomstret Klokke vil sammen med dyr og mennesker få bedre vilkår i området omkring Dalby Høj.
2009 Hans Ludvig Lassen Potterhusvej Rydning af en sønderjysk mose med tilskud fra Natur- og Miljøprojekter (tilskudsmodtager).
2009 Fabrikant Petersens Plantage Kaltoftvej, Gram Etablering af hedeareal – med tilskud fra Natur- og Miljøprojekter.
2009 Dejbjerg Plantage/Ringkøbing Skjern Kommune Dejbjerg Hede Rydning af 3 gravhøje.
2009 Billund Kommune Frederiksnåde Førstegangsplejetiltag af fortidsminder. Rydning af træer på fredet dige.
2008 Tjele Gods Tjele Langsø Effektiv metode til rydning af mose
Et ønske om at lave et moseareal ved Tjele Gods til MVJ jord med mulighed for afgræsning medførte, at mosen i efteråret 2007 blev ryddet for træer og kvas. En kompliceret opgave, som i dag er mundet ud i et ryddet stykke jord klar til - efter dræning - at have kvæg gående. HedeDanmark stod for den specialiserede rydning af det knap 14 ha store areal.
2008 Sorø Kommune Sorø Registrering af bjørneklo.
2008 Næstved Kommune Kalsagergård Bekæmpelse af bjørneklo.
2005 Espergærde Strandkrogen Naturpleje projekt sø.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker