Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Natur ved vådrumsarealer

Naturpleje

I HedeDanmark har vi en bred viden og mange års erfaring inden for naturpleje, og med vores afdeling Natur og Vand har vi samlet en landsdækkende afdeling af medarbejdere, der har naturplejen som kerneområde.

Vi beskæftiger os med alt fra mindre manuelle opgaver til større og mere omfattende opgaver, hvor der anvendes mange forskellige maskintyper. Alt efter arealets beskaffenhed og plejekrav anvender vi den maskine, der passer bedst til opgaven og skåner arealet mest muligt. Hvis vi ikke selv har den optimale maskine, finder vi den gennem vores store netværk i ind- og udland.  
 

Naturpleje kan defineres som foranstaltninger, der skal sikre opretholdelse eller fremme af en bestemt natur- eller landskabstype; det gælder sig både på offentlige og private arealer, fx ved afgræsning eller fjernelse af selvsåede træer. Tidligere tiders bondesamfund med flere dyr og hænder på landet klarede i høj grad opgaven, også uden den blev defineret som naturpleje, men sådan er det ikke mere, og opgaven med sikring af mangfoldighed og rigdom i vores natur og landskab er stigende.
 

Naturgenopretning og naturpleje hænger ofte snævert sammen, og der er en glidende overgang mellem de to begreber. I praksis er naturgenopretning en tidsbegrænset indsats, der forandrer et område, mens naturpleje er en tidsubegrænset indsats, der vedligeholder og evt. udvikler et områdes naturværdier.
 

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet i løbet af de sidste 50 år. Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling besluttede Folketinget i 1972 at beskytte bestemte naturtyper. I 1992 blev disse bestemmelser udvidet til den såkaldte Naturbeskyttelseslov.

Hvad er omfattet?

Omkring 9,5 % af Danmarks areal er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3, som handler om:

  • Søer
  • Moser
  • Ferske enge
  • Strandenge
  • Heder
  • Overdrev
  • Vandløb

 

Typiske opgaver er fx hegningsopgaver, bekæmpelse af invasive arter, genrydning af overdrev, heder, strandenge, moser og højmoser.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Naturplejeprojekt ved Skibdal
naturpleje-skraent
For at forbedre områdets natur-værdi foretages en rydning på skrænterne ned mod vandet, så de lysåbne naturtyper genskabes.
naturpleje-havet
Fremover skal der afgræsses med får for at vedligeholde de lysåbne naturtyper som vil forbedre oplevelsen for områdets brugere.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker