Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Projektreferencer og kundecases

Her er et udvalg af projekter, vi har arbejdet med inden for naturpleje.

År Type Kunde Område Beskrivelse af projekt
2015
Naturpleje
Heder
Naturstyrelsen, Storstrøm Heden Ulvshale, Møn HedeDanmark har i løbet af marts arbejdet på et hederydningsprojekt ved Ulvshale på Møn for Naturstyrelsen, Storstrøm.
2013
Enge og kær
Tilskud NVP
Privat lodsejer Rønbjerg
Rønbjergvej 217
9681 Ranum
Rydning af uønsket opvækst af træer og buske for at pleje lysåbne naturtyper ”6410 – Tidvis våd eng” og ”1330 Strandeng. Etablering af kreatur hegn, sikre strømforsyning, samt fangfold. Ovenstående er gennemført for at sikre den fremadrettede pleje kan fortages ved afgræsning, således at de lysåbne naturtyperne bibeholdes.

Rydningen er foretaget med 100 % tilskud fra ”Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer”, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere om tilskudsordninger her...
2012
Enge og kær
Tilskud NVP
Privat lodsejer Hedeledet
Himmerigsvej 10
9981 Jerup

Matrikel 4p, Jerup By, Elling i Frederikshavn Kommune
Beskrivelse af projektet: Rydning af uønsket opvækst af træer og buske for at pleje naturtypen ”6410” (Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop).

Rydningen er foretaget med 100 % tilskud fra ”Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer”, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.
Læs mere om tilskudsordninger her...
2012
Enge og kær
Privat Kongeåen, Vejen kommune Rydning af 4,3 ha rigkær og etablering af 2650 m 2 trådet kreatur hegn. For at reetablere en lysåben naturtype samt sikre at arealet fremadrettet kan plejes via afgræsning har det været nødvendigt at rydde arealet for træopvækst og etablere et nyt kreaturhegn.

Projektet er foretaget med 100% tilskud fra ”Natura2000 ordningen” der er finansieret af Der Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.
Læs mere om tilskudsordningen her...
 
2012
Naturpleje
København Kommune Harrestrup Å Vedligeholdelse samt indsamling af affald - Harrestrup Å.
2011
Enge og kær
Aalborg Kommune Aalborg Kommune - gadekær
Oprensning af 4 gadekær, etablering af jævnt skrånende brinker, opgravning og bortskaffelse af bundsediment og nedskæring af bevoksning.
Særlige hensyn:
Parklignende omgivelser, køreplader, deponi, gravemaskine med lang arm.
2011
Heder
Vesthimmerlands Kommune Oudrup Østerhede
Rydning af opvækst (bjergfyr og bævreasp samt birk) på hedeareal. Det tættest bevoksede blev manuelt nedskåret og kørt ud til flis. Resten blev grenknust og efterladt.
Særlige hensyn:
Hul-veje.
2011
Enge og kær
Naturstyrelsen Helnæs Made
Rydning og bortskaffelse af opvækst (rødel, pil) knusning.
Særlige hensyn:
Meget vådt på dele af arealet. Opgaven udført af Per Kjær.
2011
Fortidsminder
Kalundborg Kommune Pleje af 39 fortidsminder.
2011
Heder
I/S Vesterlyng Vesterlyng
Rydning af opvækst af birk, roser mv. Hegnssætning 3.800 m kreaturhegn.
Særlige hensyn:
Meget følsom lokalitet.
2011
Fortidsminder
Hedensted Kommune Beskrivelse af plejebehov samt engangspleje af fortidsminder.
2011
Naturpleje
Øvrige
Tilskud NVP
Eskebjerg Vesterlyng, Lynglauget Vesterlyng Nedtagning af gammelt hegn og opsætning af nyt hegn inkl. rydning af hegnslinie på en strækning på i alt 3.800 m i den sydlige ende af Vesterlyng. Rydning af birk, pil, slåen og anden opvækst på i alt 28 ha i den sydlige ende Vesterlyng. Rydning af birk, pil, slåen og anden opvækst på i alt 73 ha beliggende i midten og den nordvestlige del af Vesterlyng.

Naturplejen udføres med støtte af Aktionsgruppen, Fødevareministeriet og EU under landdistriktprogrammet.

I forbindelse med den offentlige medfinansiering til projektet henvises til Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets forordning nr. 1698/2005.
2010
Særlig indsats ifht. fugle og dyr
Træfældning og rydning
Varde Kommune Lunden
Skovning i gl. bynær bøgebevoksning med hulrugende fugle.
Særlige hensyn:
Topkapning af redetræer. Stiforløb måtte ikke beskadiges.
2010
Naturpleje
Bekæmpelse af invasive arter
SNS/Køge Kommune Bekæmpelsesforsøg med rynket rose.
2010
Enge og kær
SNS/Hedensted Kommune Uldum Kær Rydning af pil mv.
2010
Særlig indsats ifht. fugle og dyr
SNS Buskmose Skov
Kraftig tynding af skov og underplantning med buske til hasselmusen og dens færdsel.
Særlige hensyn:
Få kørespor.
2010
Fortidsminder
Rosenholm Slot Ivers Kilde Restaurering af fortidsmindet Ivers Kilde samt omkringliggende arealer. Rydning, renovering af stensætning samt reparation af stenbro. Oprensning af damme og kildesø samt udlægning af grus. Etablering af udsigtskile. Etablering af stiforløb og informationstavler samt etablering af skoveng.
2010
Naturpleje
Bekæmpelse af invasive arter
Odsherred Riisvej Rydning af gyvel på overdrev på 14 ha. Rydning med skrålægger og knuser med opsamler. Presning til baller og levering til affaldsværk.
2010
Naturpleje
Bekæmpelse af invasive arter
Odsherred Bekæmpelse af bjørneklo ved stikning og sprøjtning.
2010
Fortidsminder
Næstved Kommune Saltø Gods Rydning af fortidsminder i skov og åbent land.
2010
Fortidsminder
Næstved Kommune Næstved Pleje af fortidsminder.
2010
Fortidsminder
Kalundborg Kommune Førstegangspleje og løbende pleje af ca. 40 fortidsminder.
2010
Naturpleje
Overdrev
Kalundborg Kommune Eskebjerg Vesterlyng Et partnerskab til alles fordel
Store dele af Sjællands største overdrev - Eskebjerg Vesterlyng i Kalundborg Kommune - er vendt tilbage til sit oprindelige udseende efter en gennemgribende oprydning i de vildtvoksende enebær og birkekrat (tilskudsmodtager).
2010
Heder
Forsvarets Bygningsetablissement Varde Kaserne Rydning af hede.
2010
Enge og kær
Dansk naturfond Vrøgum Kær
Rydning og udkørsel af træ for at genskabe kær og overdrevsareal.
Særlige hensyn:
Meget fugtig bund på halvdelen af arealet.
2010
Heder
Billund Kommune Grindsted Skydebane
Rydning af hedeareal (uden køreskader).
Særlige hensyn:
Pletvis fugtig bund.
2009
Heder
Viborg Kommune Gammelstrup Hede Rydning af hedearealer, hovedsagligt fyr.
2009
Heder
Vesterlyng ejerlaug og Kalundborg Kommune Vesterlyng
Forhindring af tilgroning ved rydning af opvækst på strandhede. Rydning af 40 ha birk, rose, enebær.
Særlige hensyn:
Meget sårbar lokalitet.
2009
Heder
Varde Kommune Varde Flyveplads Rydning af hedeareal.
2009
Fortidsminder
Stevns Kommune og Kulturarvsstyrelsen Himlinge-Øje Rydning af 3 gravhøje.
2009
Naturpleje
Naturgenopretning
Moser
SNS i samarbejde med Hedensted Kommune Uldum Kær Uldum Kær byder velkommen til folk og fæ
Et af landets største kær, Uldum Kær, har været gennem en større rydning og genopretning og ligger nu klar til at blive genindviet sidst i oktober.
2009
Fortidsminder
SNS Dybbøl Skanse + div. andre skanser (Broager) Genskabe historiske driftsformer, f.eks. ved rydning af tjørnehegn mv.
2009
Enge og kær
Næstved Kommune Jægersborgvej Rydning af strandengsareal.
2009
Naturpleje
Bekæmpelse af invasive arter
Køgebugt kommuner og Odsherred Kommune Registrering af rynket rose.
2009
Heder
Kirk Kapital A/S Utoft Plantage Hedepleje ved slåning samt bortkørsel af afslået materiale. Dispensationsansøgning samt udførelse.
2009
Fortidsminder
Kerteminde Kommune Dalby Høj Rydning af runddysse for træopvækst og buske.
2009
Heder
Naturpleje
Kerteminde Kommune Dalby Høj Dalby Høj glæder både dyr og mennesker
Glat Rottehale og Nøgleblomstret Klokke vil sammen med dyr og mennesker få bedre vilkår i området omkring Dalby Høj.
2009
Naturpleje
Moser
Hans Ludvig Lassen Potterhusvej Rydning af en sønderjysk mose med tilskud fra Natur- og Miljøprojekter (tilskudsmodtager).
2009
Heder
Fabrikant Petersens Plantage Kaltoftvej, Gram Etablering af hedeareal – med tilskud fra Natur- og Miljøprojekter.
2009
Fortidsminder
Dejbjerg Plantage/Ringkøbing Skjern Kommune Dejbjerg Hede Rydning af 3 gravhøje.
2009
Fortidsminder
Billund Kommune Frederiksnåde Førstegangsplejetiltag af fortidsminder. Rydning af træer på fredet dige.
2008
Moser
Naturpleje
Naturgenopretning
Tjele Gods Tjele Langsø Effektiv metode til rydning af mose
Et ønske om at lave et moseareal ved Tjele Gods til MVJ jord med mulighed for afgræsning medførte, at mosen i efteråret 2007 blev ryddet for træer og kvas. En kompliceret opgave, som i dag er mundet ud i et ryddet stykke jord klar til - efter dræning - at have kvæg gående. HedeDanmark stod for den specialiserede rydning af det knap 14 ha store areal.
2005
Naturpleje
Espergærde Strandkrogen Naturpleje projekt sø.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker