Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Projektreferencer og kundecases

Her præsenteres nogle af de projekter, vi har haft inden for søer, vådområder og regnvandsbassiner.

År Type Kunde Område Beskrivelse af projekt
2013
Søer og regnvandsbassiner
Moser
Steensgaard Gods Bregninge Mose Rydnings- og oprensningsprojekt ved Bregninge Mose. Der er foretaget en delvis rydning af træer og buske og efterfølgende oprenses slam fra mosen med gravemaskine med en 22 meter lang arm. Mosen har lidt under flere års intensiv udsætning af andefugle, og derfor er der givet tilladelse til at foretage en oprensning.
2012
Søer og vådområder
Tilskud NVP
Privat Bjerrumvej 20, Ribe Søen har et vandspejl på ca. 1000 m2 og er 1,5m på det dybeste sted. 1/3 af søen er fladvandet og den vil fremadrettet være meget interessant for padder og salamandere.
Søen er etableret ved at udnytte en eksisterende lavning. Lavningen er uddybet og jorden er indbygget på de omkringliggende arealer. Søen er etableret med 75 % tilskud fra Natur og Miljøprojekter. Tilskudsordningen administreres og finansieres af det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Samlet tilskudsramme er på 17.250 kr.
For nærmere information om ordningen henvises til europa.eu, klik her...
2011
Regnvandsbassiner
Valdemar Slot Spejlbassin
Oprensning af spejlbassin.
Særlige hensyn:
Tømning og afvanding af bassin/slam før opgravning.
2011
Regnvandsbassiner
Ringsted Kommune Hyacintvej
Oprensning og rydning af bassin.
Særlige hensyn:
Deponi.
2011
Søer og vådområder
Privat lodsejer Moseskrænten, Ganløse
Rydning af træopvækst i moseområde mhp. at udgrave sø på 2.500 m2. Er pt. i gang med ansøgning om udgravning af sø. Rydningen er gennemført.
Særlige hensyn:
Meget vådt.
2011
Søer og vådområder
Naturstyrelsen Thissing Vig
Genopretning af Mors’ største sø – ca. 80 ha. Nedbrydningsarbejde af bl.a. pumpeanlæg og bygninger, udjævning af dige/kanal, opbygning af vandresti, etablering af parkeringspladser og stor fiskebro samt ståltunnelrørsbro mv.
Særlige hensyn:
Efter nedrydning af pumpestation skulle udjævning af dige/kanal ske, inden vigen blev fyldt med vand.
2011
Regnvandsbassiner
Greve Kommune Streget
Oprensning af regnvandskanal.
Særlige hensyn:
Kørsel nede i kanalen.
2010
Søer og vådområder
Søgård Søgård Skæring af åkander fra båd.
2010
Søer og vådområder
Karlsgårdeværket Kanal/Karlsgårde Sø Rydning af træer inden opfyldning af gamle kanaler (Varde Å- projekt).
2010
Søer og vådområder
Egedal Kommune og Frederikssund Kommune Skenskelsø Sø Etablering af 90 ha vådområde. Etablering af jordvolde, lukning af grøfter, rydning af skov/birk og pilearealer.
2009
Søer og vådområder
Viborg Kommune Vedsø Rydning af tilgroet areal for at skabe udsigt over søen.
2009
Søer og vådområder
SNS Vorup Enge Rydning af våde enge.
2009
Søer og vådområder
SNS Kildemose Bæk Åbning af rørlagt å og nedlægning af nye rør på delstrækning.
2009
Søer og vådområder
Næstved Kommune Fladsåen Vandingssteder, kreaturbro og hegning.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker