Grøn Service
Grøn Service
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
greenkeeping

Overblik over ressourceforbruget?

Baneplejen er ofte en af de største poster i golfbanernes budget. Derfor kan det betale sig med en systematisk ressourcestyring.

I de kommende år vil en golfbanes konkurrencekraft over for andre golfbaner primært være afhængig af to områder. Det ene område er kvaliteten på banen og de tilhørende faciliteter. Det andet område er baneejerens evne til at drive banen som en forretning, hvor både indtægter og omkostninger løbende optimeres. En velfungerende ressourcestyring kan bidrage til at skabe en professionel drift af klubben på begge områder.
  
Baneplejen udgør på langt de fleste golfbaner en af de største poster i det årlige budget. Omkostningen til den almindelige banepleje ligger de fleste steder på mindst 2,0-2,2 mio. kr. for et almindeligt 18-hullers baneanlæg med træningsfaciliteter, driving range og par 3 bane. Driftsbudgetter på 3,5-4 mio. kr. for baneplejen er ikke usædvanlige.
  
På trods af, at baneplejen udgør en anselig post på golfbanens samlede driftsbudget, er det generelle billede på de danske golfbaner, at man ikke har et overblik over, hvorledes ressourceforbruget til baneplejen rent faktisk fordeler sig. Bestyrelsens eller baneejerens vidensniveau begrænser sig typisk til et overblik over driftsregnskabets hovedposter: Den årlige lønsum, samlet driftsomkostning og afskrivninger på maskinparken samt det årlige indkøb af materialer og udstyr.
  
Et mere detaljeret overblik over, hvorledes omkostningerne fordeler sig på en af klubbens største udgiftsposter – for eksempel fordelt på forskellige arealtyper og konkrete arbejdsaktiviteter – findes de færreste steder.
  
De konkrete tekniske løsninger i plejen og styringen af driftsøkonomien har imidlertid stor betydning for det samlede ressourceforbrug og dermed for det samlede driftsbudget. Derfor kan en mere detaljeret ressourcestyring bidrage til, at klubben får optimeret driften på følgende områder:

  • Almindelig økonomi- og omkostningsstyring 
  • Implementering af strategier og handlingsplaner 
  • Prioritering og justering af ressourceanvendelsen

I det følgende vil vi vise, hvordan man konkret kan arbejde med en systematisk ressourcestyring og dermed skabe en professionel drift af golfbanen. 

 

1. Strategier

Strategier og handlingsplaner
Som en del af ledelsesarbejdet i klubber og på private baneanlæg udarbejdes visionsplaner, strategier og handlingsplaner for den enkelte klubs eller banes udvikling i forskellige sammenhænge og – ikke mindst – for udviklingen af selve baneanlægget og spillekvaliteten.

Der kan være tale om mere overordnede målsætninger som et generelt løft af kvaliteten på flere dele af banen – eller for eksempel om meget konkrete mål for en forbedring af kvaliteten på specifikke arealer som greens, teesteder og bunkers. Det kan også være en øget plejeintensitet i form af klippefrekvenser og luftningsoperationer eller lignende.

I baneplejen vil sådanne mål udmønte sig i konkrete tiltag i den daglige drift, ændrede teknikker, mere intensiv eller ekstensiv pleje og ændret ressourceforbrug på konkrete arealer.

I forhold til konkrete forbedringer af spilleoverflade og vækstforhold skal ressourcestyringen kombineres med veldefinerede tilstandsbeskrivelser og en systematisk kvalitetssikring. Tilstandsbeskrivelserne vil være dynamiske værktøjer både i forhold til kvalitet og i forhold til ressourcestyring.

Et velfungerende ressourcestyringsværktøj, der giver information om time- og materialeforbrug på areal- og aktivitetsniveau, er en forudsætning for at følge op på, at konkrete tiltag rent faktisk udføres, og at plejestrategien dermed realiseres. Det vil desuden være et glimrende styringsværktøj for både bestyrelsen og for banens chefgreenkeeper.

En aktiv ressourcestyring og opfølgning med lagring af historiske data vil endvidere sikre kontinuitet i driften, således at implementering af strategier og handlingsplaner ikke risikerer at blive sat over styr ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer eller banepersonale.

2. Prioritering

Prioritering af ressourceanvendelsen
Der er i mange situationer brug for at kunne føre en kvalificeret dialog om, hvorledes ressourcerne til baneplejen anvendes – og om de eventuelt kan anvendes på en anden måde. Behovet kan for eksempel opstå i forbindelse med diskussioner om banens samlede økonomi, ved indførelse af nye ressourcekrævende plejetiltag, ved ønske om forbedringer i plejen eller på anlægget eller i forbindelse med baneomlægninger eller -udvidelser.

Som det ser ud i dag, anskues og drøftes nye tiltag på banen ofte isoleret. Udviklingen har på mange baner været, at banens plejebudget, bemanding og maskinpark er steget støt i takt med implementering af forskellige nye plejetiltag. Måske kunne nogle af de nye plejetiltag have været finansieret af besparelser andre steder i driften. For at finde disse besparelser kræver det imidlertid, at man har et samlet overblik over, hvordan driftsbudgettet reelt fordeler sig på arealtyper og aktiviteter.

Et fuldgyldigt overblik over ressourceanvendelsen på banen giver mulighed for at vurdere økonomiske konsekvenser ved ændringer i driften. Frem for at acceptere et stigende plejebudget eller at foretage besparelser på driftsbudgettet »i blinde« har man således grundlag for at drøfte, om plejen kan ekstensiveres på andre af banens arealer – eller om eksempelvis en ændring af klippemønstre på banen kan give en besparelse.

En velfungerende ressourcestyring og overblik over fordelingen af plejeomkostningerne giver således en optimal fleksibilitet i forhold til at omprioritere og målrette ressourceforbruget til baneplejen og eventuelt finde finansiering af nye tiltag inden for et eksisterende plejebudget.

3. Styringsredskab

Et integreret styringsredskab
HedeDanmark har udviklet et ressourcestyringsværktøj til pleje af golfbaner med navnet GolfInfo, der integrerer tre forskellige IT-systemer. GolfInfo er i sig selv et system, der består af digitale kort og en database med informationer, som er relaterede til arealerne i de digitale kort. Herudover er GolfInfo integreret med kalkulationsværktøjet VisKalk samt et specialtilpasset regnskabsmodul i Concorde Axapta, der afspejler de areal- og økonomiinformationer, som er indeholdt i GolfInfo og VisKalk.

GolfInfo gør det muligt at planlægge og budgettere plejen af en golfbane samt foretage den nødvendige opfølgning på planer og budgetter.

Ved hjælp af de digitale kort og databasen i GolfInfo er det muligt at planlægge plejen på de forskellige arealtyper på en golfbane. VisKalk gør det muligt at kalkulere omkostningerne ved baneplejen og dermed lægge et detaljeret budget. Det specialtilpassede modul i Concorde Axapta gør det muligt at registrere aktiviteter og økonomi, således at klubben eller baneejeren kan følge op på, om plejeplan og budgetter realiseres i overensstemmelse med budgettet.

Derudover udgør de tre systemer hver især selvstændige planlægnings- og styringsredskaber.

GolfInfo anvendes i dag på golfbaner, som plejes af HedeDanmark, og ressourcestyringsværktøjet er afprøvet på 4 baneanlæg i løbet af 2006. I praksis er systemet afprøvet til driftsøkonomisk konsekvensvurdering ved ændring af klippemønstre, projektering af nye plejetiltag, udtræk af informationer til grønne regnskaber, fotos og kortudsnit til baneguides – og meget mere. Som en del af en samlet årsafslutning genereres der til hver enkelt kunde en oversigt over det samlede ressourceforbrug til baneplejen og dets fordeling på aktiviteter og arealer.

Erfaringerne med systemet viser, at det med tidens nye digitale værktøjer er muligt at foretage en ressourcestyring og prioritering af ressourcerne, som matcher fremtidens øgede krav til optimering af driften på golfbanerne.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Greenkeeping_golfbane.jpg
Greenkeeping_digital ressoucestyring
Artiklen "Overblik over ressourceforbruget" blev bragt i Hedeselskabets nyhedsbrev Vækst i 2007.

Forfatteroplysninger:

Søren Bo Johansen

Key account manager I HedeDanmark

Carsten Damgaard
Afdelingschef i HedeDanmark

Jens Zøfting-Larsen
Helsingør Kommune

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker