Til corporate website English Sitemap
 

Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører)

Naturligt ansvar
HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og park-anlæg samt det åbne rum i byerne.

Det er naturligt for os at udvise ansvar for det samfund, som vi er en del af. Vi betragter dette ansvar som et fælles ansvar, som vi deler med vores interessenter, herunder vores entreprenører. Derfor har vi udviklet dette Samarbejdskodeks, der beskriver vores forventninger til dig som entreprenør.

Vi forventer som minimum:

  • at du overholder lovgivning og regler i det land, hvor du udfører arbejde
  • at du overholder de forhold, som dette Samarbejdskodeks beskriver
  • at du lever op til vores retningslinjer for god adfærd (se www.hededanmark.dk)

Til gengæld kan du forvente, at vi gør det samme.

Hvis der er forskel imellem lovgivning og anden regulering, indholdet i dette Samarbejdskodeks eller forhold i vores kontrakt med dig, skal du følge den standard, der stiller de højeste krav til dig.

Vi forventer også, at du agerer i overensstemmelse med vores adfærdskodeks, når du arbejder for os. Det betyder:

  • at du holder ord
  • at du er positiv og imødekommende
  • at du tager initiativ
  • at du udviser ansvarlighed
  • at du behandler andre, som du gerne selv vil behandles

Hvem gælder HedeDanmarks Samarbejdskodeks for?
Vores Samarbejdskodeks gælder for alle leverandører, som leverer ydelser til HedeDanmark og danske datterselskaber.

Ydelser defineres som opgaver, der udføres af dig på vegne af HedeDanmark, og hvor leverancen består af manuelle og/eller maskinelle arbejdsydelser. Leverandører, der leverer sådanne ydelser, benævnes i dette Samarbejdskodeks ”entreprenører”.

Leverancer af færdige produkter er ikke omfattet af begrebet ”ydelser”. Disse leverancer er derfor ikke omfattet af dette Samarbejdskodeks.

Entreprenører, der arbejder for HedeDanmark, må alene anvende underentreprenører efter aftale med HedeDanmark. Hvis du som entreprenør hos HedeDanmark anvender underentreprenører, forventer vi, at du sørger for, at de kender indholdet af vores Samarbejdskodeks, og at de til enhver tid lever op til det. Som entreprenør hos HedeDanmark vil du kunne blive bedt om dokumentation for, at dine entreprenører lever op til vores forventninger i vores Samarbejdskodeks.

Vores forventninger
En forudsætning for, at du kan arbejde sammen med HedeDanmark, er, at du overholder følgende grundlæggende principper:

Arbejdsforhold
Når du arbejder for HedeDanmark, skal du til enhver tid overholde lovgivningen i de lande, hvor arbejdet udføres.

Dine medarbejdere skal betales en løn, der sikrer, at de kan opretholde en rimelig levestandard. Eventuel lovgivning om mindsteløn i lande, hvor du arbejder for HedeDanmark, skal overholdes.

Med accept af dette Samarbejdskodeks er du som entreprenør samtidig gjort bekendt med de for HedeDanmark gældende overenskomst- og aftaleforhold, hvor HedeDanmark er omfattet af Skovbrugsoverenskomsten mellem GLS-A og 3F, Lokaloverenskomsten mellem HedeDanmark og 3F, hvortil kan forekomme lokale aftaler. Ligeledes er du gjort bekendt med muligheden for, at HedeDanmark inden for maksimalt 72 timer skal oplyse 3F om vore entreprenørers navn, adresse, CVR.nr. og arbejdsopgaver.

Arbejdsmiljø
Vi forventer, at du sørger for, at dine medarbejdere har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer, at dine medarbejdere og eventuelle samarbejdspartnere har fået alle relevante instruktioner for at kunne udføre deres arbejde sikkert. Det betyder også, at vi forventer, at alle medarbejdere har adgang til de påkrævede værnemidler og sikkerhedsudstyr for, at de kan udføre deres arbejde sikkert.

Du skal naturligvis også sikre, at arbejdsmiljøet lever op til lovgivningen i det land, hvor arbejdet udføres.

Rusmidler
Ingen medarbejdere i HedeDanmark må være påvirket af rusmidler i arbejdstiden. For alkohol betyder det, at promillen skal være 0. Der gælder samme regel for dig og dine medarbejdere, når I udfører arbejde for HedeDanmark.

Menneskerettigheder

Børnearbejde og tvangsarbejde
Du må hverken direkte eller indirekte være involveret i børnearbejde. Du skal sikre, at du overholder den til enhver tid gældende lovgivning for beskæftigelse af unge i lande, hvor du eller dine eventuelle samarbejdspartnere har unge ansat. Medarbejdere under 18 år må som udgangspunkt aldrig udføre farligt arbejde.

Ovenstående kan alene fraviges i henhold til gældende særlige undtagelser – f.eks. vedrørende elevers udførelse af farligt arbejde mv.

Du må ikke benytte dig af tvangsarbejde. Du må ikke kræve af nogen af dine medarbejdere, at de skal aflevere deres pas eller et pengedepositum til dig.

Diskriminering
Du skal behandle dine medarbejdere ens. Du må ikke diskriminere eller behandle dem forskelligt på grund af race, hudfarve, alder, sprog, religion, nationalitet, politisk overbevisning, seksuel orientering, medlemskab af fagforening, herkomst eller anden status.

Foreningsfrihed
Du skal respektere dine medarbejderes ret til at beslutte, om de vil oprette eller blive medlem af en fagforening.

Miljø
Vi forventer, at du holder dig orienteret om og overholder relevante love og regler for miljøområdet. Du skal også stræbe efter løbende at forhindre, minimere og udbedre eventuelle negative konsekvenser for miljøet, som dit arbejde resulterer i. Det indebærer blandt andet at reducere mængden af affald og udledninger til luften, jorden og vandet, at håndtere kemikalier på en miljømæssigt forsvarlig måde samt at bidrage til genanvendelse og genbrug af materialer og produkter.

Korruption, bestikkelse og kartelvirksomhed
Du, dine medarbejdere eller dine eventuelle entreprenører må ikke tilbyde, love, give, acceptere, tolerere, kræve eller bevidst drage fordel af bestikkelse eller smøring (såkaldte facilitation payments). Du eller dine eventuelle entreprenører må ikke være part i ulovlige prisaftaler eller lignende.

Evaluering og inspektion
Vi forventer, at du overholder alle principper og forventninger i vores Samarbejdskodeks og vores retningslinjer for god adfærd, hvis du vil arbejde for os. Vi forbeholder os ret til på et hvert tidspunkt at evaluere og inspicere, om du overholder principper og forventninger i vores Samarbejdskodeks. Det kan betyde, at vi beder dig om at levere dokumentation, eller at vi ønsker at foretage en inspektion hos dig. Vi forventer, at du samarbejder fuldt ud med os i dette arbejde.

Overtrædelse af Samarbejdskodekset
Lever du mod forventning ikke op til vores Samarbejdskodeks, ønsker vi som udgangspunkt at indlede en konstruktiv dialog med dig om, hvilke initiativer som bør iværksættes, og herunder hvordan og hvornår du igen kan leve op til vores Samarbejdskodeks.

Hvis det ikke er muligt, eller hvis der er tale om alvorlige brud på vores Samarbejdskodeks, kan vi være nødt til at vurdere betingelserne i vores kontrakt med dig.

Alle overtrædelser af dette Samarbejdskodeks anses for væsentlige. Ultimativt kan overtrædelse af dette Samarbejdskodeks betyde, at vi er nødsaget til at opsige samarbejdet.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til vores Samarbejdskodeks, retningslinjer for god adfærd eller har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte den afdeling, du har eller ønsker at samarbejde med. Alternativt er du altid velkommen til at kontakte forretningsudviklingsdirektør Jacob Christiansen på e-mail jchr@hededanmark.dk.

Baggrund for HedeDanmarks Samarbejdskodeks
HedeDanmarks Samarbejdskodeks bygger på relevante internationale retningslinjer, herunder OECDs “Guidelines for Multinational Enterprises”, principperne i FNs Global Compact, FNs “Guiding Principles on Business and Human Rights”, ILO konventioner om børnearbejde (C138, C182), tvangsarbejde (C029, C105), ligeløn og diskrimination (C100, C111) og organisationsfrihed (C087, C098).
 
Film om HedeDanmarks værdier
Film fra HedeDanmark viser eksempler på, hvordan HedeDanmarks værdier er en del af det daglige arbejde.
Kontakt

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker