Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Tilskudsmodtagere

Her præsenteres de projekter, som er gennemført med tilskud fra Natura 2000 mv.

Udførelse Kunde Område Beskrivelse af projekt
2013 Privat lodsejer Rønbjerg
Rønbjergvej 217
9681 Ranum
Rydning af uønsket opvækst af træer og buske for at pleje lysåbne naturtyper ”6410 – Tidvis våd eng” og ”1330 Strandeng. Etablering af kreatur hegn, sikre strømforsyning, samt fangfold. Ovenstående er gennemført for at sikre den fremadrettede pleje kan fortages ved afgræsning, således at de lysåbne naturtyperne bibeholdes.

Rydningen er foretaget med 100 % tilskud fra ”Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer”, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere om tilskudsordninger her...
2012 Privat lodsejer Hedeledet
Himmerigsvej 10
9981 Jerup

Matrikel 4p, Jerup By, Elling i Frederikshavn Kommune
Beskrivelse af projektet: Rydning af uønsket opvækst af træer og buske for at pleje naturtypen ”6410” (Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop).

Rydningen er foretaget med 100 % tilskud fra ”Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer”, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.
Læs mere om tilskudsordninger her...
2012 Privat Kattrupvej 22, Tebstrup, Skanderborg To søer på henholdsvis 3.000 m2 og 1.750 m2 er anlagt som lavvandede søer med maksimale dybder på 2 meter og med flade anlæg. Søerne modtager udelukkende trykvand fra de omkringliggende bakker samt regnvand. Vandet i søerne er derfor velegnet til padder.

Udover de gravede søer er der blevet udlagt større sten samt bunker af sten, både i og ovenfor vandet. Stenene anvendes som skjule-, yngle- eller overvintringssteder for insekter, padder og krybdyr.

Søerne er etableret med 75 % tilskud fra Natur- og Miljøprojekt-ordningen, som er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.
For mere information her...
2012 Privat Bjerrumvej 20, Ribe Søen har et vandspejl på ca. 1000 m2 og er 1,5m på det dybeste sted. 1/3 af søen er fladvandet og den vil fremadrettet være meget interessant for padder og salamandere.
Søen er etableret ved at udnytte en eksisterende lavning. Lavningen er uddybet og jorden er indbygget på de omkringliggende arealer. Søen er etableret med 75 % tilskud fra Natur og Miljøprojekter. Tilskudsordningen administreres og finansieres af det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Samlet tilskudsramme er på 17.250 kr.
For nærmere information om ordningen henvises til europa.eu, klik her...
2012 Privat Lindkær/Lysnet (Favrskov kommune)

At sikre ca. 12 ha særligt værdifuld og svært tilgængeligt overdrevsareal mod yderligere tilgroning, samt forberede arealet for fremtidig pleje.

Arealet er kuperet og gennemskæres af et vandløb og flere meget våde/bløde delområder. Opvæksten var hovedsagligt slåen.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. I forbindelse med den offentlige medfinansiering til projektet henvises til europa.eu

Særlige hensyn:
Undgå kørespor og skader på arealet i forbindelse med rydningen
2012 Privat Sparrebakke (Favrskov kommune)

At sikre ca. 1,7 ha. særligt værdifuld og svært tilgængeligt overdrevsareal mod yderligere tilgroning, samt forberede arealet for fremtidig afgræsning.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

I forbindelse med den offentlige medfinansiering til projektet henvises til europa.eu


Læs mere om projektet her

Særlige hensyn:
Skrående terræn og massivt opvækst
2011 Rosendahl gods A/S Dyndet - i Faxe ådal
 
Projektets formål er at fremhæve og øge et engareals biologiske mangfoldighed og samtidig skabe et nyt biologisk naturområde i Faxe ådal til gavn for dyre- og fuglelivet til glæde for publikum. Projektet omfatter etablering af to søer, hegning og afgræsning af engareal samt information til borgerne via informationsstander og opsætning af et fugletårn.

Naturplejen udføres med støtte af Aktionsgruppen, Fødevareministeriet og EU under landdistriktprogrammet.

I forbindelse med den offentlige medfinansiering til projektet henvises til Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets forordning nr. 1698/2005.
2011 Eskebjerg Vesterlyng, Lynglauget Vesterlyng Nedtagning af gammelt hegn og opsætning af nyt hegn inkl. rydning af hegnslinie på en strækning på i alt 3.800 m i den sydlige ende af Vesterlyng. Rydning af birk, pil, slåen og anden opvækst på i alt 28 ha i den sydlige ende Vesterlyng. Rydning af birk, pil, slåen og anden opvækst på i alt 73 ha beliggende i midten og den nordvestlige del af Vesterlyng.

Naturplejen udføres med støtte af Aktionsgruppen, Fødevareministeriet og EU under landdistriktprogrammet.

I forbindelse med den offentlige medfinansiering til projektet henvises til Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets forordning nr. 1698/2005.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker