Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
fjerne-ukrudt-i-skoven-655-120

Sådan bekæmpes ukrudt i skovens nyplantninger

Effektiv ukrudtsbekæmpelse i nye kulturer er ofte afgørende for skovens sundhed og produktion i fremtiden.

Vækstvilkårene de første år efter plantning er af stor betydning for etableringen af den nye skovbevoksning og dermed også for tilvækst, træproduktion og sundhed i bevoksningen generelt.

Derfor bør man altid følge udviklingen løbende og vurdere, hvorvidt mængden af ukrudt og selvsåede vækster kræver en bekæmpelse eller ej. For det er altid en afvejning for og imod. Dels er det forbundet med udgifter at bekæmpe ukrudtet, dels kan der også være en række fordele ved en vis mængde naturlig flora og opvækst i en skovkultur. 

Ukrudtets skadevirkning i skoven 

  •  Konkurrerer med kulturplanterne om vand og næringsstoffer
  • Kan overvokse og skygge kulturplanterne
  • Kan skade kulturplanterne mekanisk ved slid på knopper og bark
  • En ukrudtsdækket jord har større fare for forårsnattefrost
  • Mus og andre skadedyr trives godt i en tæt ukrudtspels

Fordele ved en naturlig vegetation:

  • Kan fastholde næringsstoffer og frigive dem langsomt, når kulturplanterne har brug for dem og er i stand til at optage dem
  • Kan øge artsrigdommen og diversiteten i flora og fauna og dermed begrænse risikoen for masseopformering = medvirke til en naturlig balance
  • Kan være fødegrundlag for vildt og andre dyr og fugle
  • Kan skjule kulturplanterne for hjortevildt og harer, som ellers kan skade planterne
  • Kan medvirke til hurtigere at skabe et skovklima og nedsætte fordampningen fra jorden

Hvilke arter er ukrudt, og hvilke er ok? 

Man kan ikke lave en facitliste over specielt skadelige ukrudtsarter. Hvorvidt og hvor meget en specifik ukrudtsart skader, afhænger af træart i kulturen, jordbunds- og klimaforhold.


I forhold til konkurrence om vand og næring er specielt de ukrudtsarter skadelige, som danner en tæt rodfilt i det jordlag, hvor kulturplanterne har deres rødder. Det drejer sig først og fremmest om flerårige græsser, hvor de værste anses for at være almindelig kvik og rørhvene som de værste. Baggrunden herfor er, at deres underjordiske jordstængler giver dem mulighed for tidlig påbegyndelse af vækst, hurtig genvækst efter mekanisk rensning og en god tørkeresistens. Kvik og rørhvene er således vanskelige at udrydde uden brug af kemiske midler. Almindelig mosebunke er mere tuedannende græsser, som også kan være hårde i de første år af en nyplantet kulturs liv.

Lyng synes at have en markant negativ effekt på kulturernes vækst og trivsel. Kraftigt voksende højt ukrudt kan i de første kulturår være et problem på nogle lokaliteter. Bredbladet højt ukrudt og bregner kan overskygge kulturplanterne og lægge sig hen over dem om vinteren, ligesom de kan skade planterne rent mekanisk ved at slide bark og knopper samt helt deformere planternes vækst. 

Hvordan bekæmpes ukrudt? 

Kratrydning eller slåning med le kan bruges, hvor der først og fremmest er tale om bredbladet ukrudt og større selvsåede vækster.

Er græs hovedproblemet, er mekanisk slåning ikke så effektiv, idet man ofte blot opnår at få en tættere græspels og øge fordampningen, lidt som når man slår plænen derhjemme og dermed får en tættere græspels. Her må man ofte bruge kemisk bekæmpelse, hvor Roundup er det mest effektive middel. Man skal dog altid passe på kulturtræerne, da disse også er sårbare over for midlet.

Bregner kan med en vis effekt hæmmes ved hjælp af mekanisk bearbejdning som fx tromling eller overkørsel. 

Find nærmeste kontaktperson


grantræ-omkranset-af-ukrudt-800
Nyplantede træer kan hurtigt blive omkranset af ukrudt, der hæmmer træets vækst.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker