/Files/Images/biogødning-spredning-på-mark-1500.jpg

35 års brug af biogødning i Sverige viser positive resultater

I midten af august var HedeDanmark på en faglig tur til Sverige, hvor vi blandt andet besøgte Hushållningssällskapet i Skåne (svarer til Landboforeningen i Danmark).

Her hørte vi om et 35-årigt forsøg med biogødning (spildevandsslam). Forsøget er således på mange måder at sammenligne med Crucial-forsøget tilknyttet Københavns Universitet. Efter 35 års forsøg var det meget spændende at høre om de resultater, som man har opnået. Af interesse kan blandt andet nævnes:

  • Kvaliteten af den benyttede biogødning var blevet væsentlig forbedret igennem perioden – tungmetalindholdet var faldet med op til 90 %
  • Der var et væsentligt højere indhold af kulstof på de arealer, der har fået tilført biogødning end arealer gødet med handelsgødning. Et øget kulstofindhold medfører en mere frugtbar jord
  • Fosforindholdet i parceller gødet med biogødning var højere end i referenceparcellerne
  • Der var et lidt højere indhold af kobber, kviksølv og zink i parcellerne gødet med biogødning. Det højere indhold skyldes formentlig det høje indhold i biogødningen, da forsøgsrækken blev etableret. Der var ikke et højere indhold i jorden af bly, nikkel og chrom. Indholdet af cadmium var højere i jorden i ét forsøg, men uændret i et andet forsøg
  • I parcellerne gødet med biogødning var der som et gennemsnit over årene et 7 % højere udbytte i forhold til parceller gødet med kunstgødning
  • Tilførsel af biogødning har ikke haft en negativ påvirkning af planternes optag af tungmetaller

For os danskere var det påfaldende, at de svenske forskere med største selvfølgelighed sagde, at fosfor i biogødning virkede lige så godt som fosfor i handelsgødning – en diskussion, som stadig pågår i Danmark, selvom flere forsøg og litterære afhandlinger når frem til samme konklusion.

Forsøget støttes af Svenskt Vatten, og resultaterne fremgår af deres hjemmeside. En mere fyldig rapport med resultaterne frem til og med 2014 kan ses her.  

Del denne