/Files/Images/biogødning-spredning-1500.jpg

78 % - ingen højere?

I det seneste nyhedsbrev kunne vi skrive, at Affaldsstatistikken for 2015 netop var udkommet.

Her kunne man læse, at 65 % af alt biogødning (spildevandsslam) nu blev udnyttet som gødning på landbrugsjord, og at 6 % af biogødningen blev komposteret. Samlet var det således ca. 71 % af alt biogødning, der blev udnyttet som gødning på landbrugsjord. Men vi lever i et informationssamfund, hvor der hurtigt kan komme en opdatering. 

Nu er Evaluering af ressourcestrategi for affaldshåndtering ”Danmark uden affald” netop blevet udgivet af Miljøstyrelsen, og heraf fremgår det, at 78 % af biogødningen i 2016 blev udnyttet som gødning på landbrugsjord. 

Rapporten viser desuden, at 31 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i 2014, og at vi med fremskrivninger kan forvente, at vi i 2022 når op på 49 % genanvendelse - altså meget tæt på målet på de 50 %. I 2015 blev der indsamlet knap 70.000 tons organisk affald fra servicesektoren, hvilket svarer til 24 % af den samlede mængde. Da mange kommuner står over for at starte indsamling af Kildesorteret Organisk Dagrenovation, forventes denne mængde at stige voldsomt de kommende år. Hele rapporten kan i sin helhed findes her.

Vi hilser den nye rapport velkommen og glæder os over, at vi er meget tæt på at opfylde målene sat for udnyttelsen af fosfor i ”Regeringens ressourcestrategi” udarbejdet i 2014. 

Del denne