/Files/Images/hvedemark-1500.jpg

Danmark er stadig miljøduks

De danske regler for håndtering af biogødning (spildevandsslam) ligger i den skrappe ende sammenlignet med de lande, vi normalt sammenligner os med. Det konkluderer en ny rapport fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en rapport, hvor Danmarks regler for håndtering af biogødning (spildevandsslam) bliver sammenlignet med vores nabolandes miljøregler. 

Og hvis du er en af dem, der sover uroligt om natten af frygt for, at vi ikke har tilstrækkeligt skrappe regler for området, så er din nattesøvn sikret. Konklusionen er nemlig, at de danske regler er tilstrækkelige. På visse områder er de danske regler endda skrappere end i de lande, vi normalt sammenligner os med.

/Files/Images/mark-spredning-gødning-slam-800.jpg

I rapporten står blandt andet: ”Overordnet set vurderes det, at de nuværende danske krav stadig er tilstrækkelige, for så vidt angår krav til kvalitet, behandling og anvendelse.”

De samme krav

I en sammenligningen af Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England – som alle har ry for at være meget miljøbevidste – viser undersøgelsen, at det i høj grad er de samme fokusområder, vi og vores nabolande har. Krav til tungmetaller, miljøfremmede stoffer, synlige urenheder og til håndtering og anvendelse sikrer, at restprodukter med gødningsværdi bliver anvendt på en sikker måde i alle landene. Der er forskelle mellem landene – men ofte har Danmark de skrappeste regler. Af rapporten fremgår det således:

”Ser man på de væsentligste krav, som f.eks. grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, hygiejniseringsrestriktioner og arealbegrænsninger, doseringsbegrænsninger og jordkvalitetskriterier, ligger de danske regler stadig på niveau og på visse områder over niveau i forhold til vores nabolande.”

Skrappe regler for tungmetaller

I nedenstående skema kan man se grænseværdierne for tungmetaller i Danmark og vores nabolande:

 

Grænseværdi, mg/kg ts

Tungmetal  Danmark EU-direktiv Tyskland Sverige Norge Finland
Cadmium 0,8 40  10 2  0,4-5 1,5
Kobber 1.000 1.750 800 600 50-1.000 600
Nikkel 30 400 200 50 20-80 100
Bly  120 1.200 900 100 40-200 100
Zink 4.000 4.000 2.500 800 150-1.500 1.500
Kviksølv 0,8 45 8 2,5 0,2-5 1
Chrom 100 - 900 100 50-150 300


Som det ses, har Danmark for de fleste tungmetallers vedkommende meget skrappe grænseværdier. Dog stikker Kobber og Zink ud ved stadig at have grænseværdier svarende til EU-direktivet. Det vurderes dog, at de reelle værdier generelt ligger langt under de nuværende grænseværdier.

Ikke behov for flere parametre

Heller ikke med hensyn til f.eks. miljøfremmede stoffer behøver Danmark at skamme sig. Danmark har – i modsætning til f.eks. Norge, Finland og England – også stor fokus på disse parametre. Hvilke, der måles for, er lidt forskellig i forhold til f.eks. Tyskland og Sverige. Rapporten påpeger, at der har været ekstra fokus på PFOS/PFOA og bromerede flammehæmmere. EU-kommissionen har dog vurderet, at der ikke er grundlag for at indføre grænseværdier for disse, da koncentrationerne generelt er meget lave.

I Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald. Genanvend mere – forbrænd mindre” fremgår det, at Danmark skal recirkulere 80 procent af den fosfor, der er i biogødning (spildevandsslam). Seneste opgørelse fra brancheforeningen for genanvendelsesområdet Genanvend Biomasse viser, at vi i dag er tæt på det mål. Med Miljøstyrelsens rapport er der god grund til stor tillid til de danske regler. Tillid, der sikrer en stor recirkulering af vores næringsstoffer på en god og sikker måde og derved opfylde målet på 80 procent.

Del denne