/Files/Images/kontrol-i-vandløb-1500.jpg

HedeDanmark bidrager til forskning i bedre vandløb

Forskere fra Aarhus Universitet (AU) vil finde den bedste måde at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø. Assens Kommune er initiativtager til projektet og samarbejder med AU, HedeDanmark og Orbicon om et 4-årigt forskningsprojekt.

Vandløb i Assens Kommune vil blive fulgt tæt i de kommende år. Promilleafgiftsfonden for Landbrug har netop givet tilsagn om støtte til et nyt forskningsprojekt med en samlet økonomi på 7 millioner kroner. Projektet er banebrydende, fordi det vil skaffe databaseret viden om forskellige grødeskæringsmetoders virkning på både evnen til at lede vand bort og på miljøtilstanden i små vandløb. En viden, som myndigheder og landbruget har efterspurgt i mange år.

Små vandløb udgør cirka 75 procent af alle danske vandløb, og skæring af grøde spiller en meget vigtig rolle for både afvanding af landbrugsarealer og for vandløbenes økologiske tilstand. Forsøgene omfatter bl.a. forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring. Målet er at undersøge, hvordan vandet bedst bliver ledt væk fra omgivende landbrugsarealer på en måde, så også vandløbets samlede miljøtilstand kan forbedres.

"Vi glæder os til det spændende samarbejde. Forskningsprojektet med forsøg med grødeskæring i Assens Kommune er unikt. Med projektet får vi videnskabelig dokumentation for grødeskæringens effekter gennem kontinuert overvågning af vandføringsevne og vandstand i vandløbene. Vi får også en systematisk dokumentation af, hvordan forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring påvirker den økologiske tilstand i små vandløb – både på kort og på langt sigt,” forklarer Annette Baattrup-Pedersen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Sektion for Vandløbs- og ådalsøkologi.

Forskere og praktikere går sammen i vandløb

Annette Baattrup-Pedersen er en del af projektgruppen, som også tæller vandløbskonsulent Jannik Seslef fra Assens Kommune, biolog Bjarne Moeslund fra Orbicon og landskabskonsulent Kurt Beck fra HedeDanmark.

”Vi er overbevist om, at der er gode muligheder for at forbedre vandmiljøet i åer og vandløb, samtidig med at vi kan sikre afvanding fra landmændenes marker. Vi glæder os til, at der kommer øget viden på området. Selvfølgelig til gavn for miljøet, men også fordi solidt og vidensbaseret fagligt belæg er med til at give os en faglig glæde for os praktikere,” siger landskabskonsulent Kurt Beck fra HedeDanmark.

Økonomisk er projektet ud over tilsagnet fra Promilleafgiftsfonden også støttet af HedeDanmark, Havørred Fyn og Assens Kommune.

/Files/Images/Vandløbsseminar_800x600.jpg

Viden efterspørges i vandløb

Projektgruppen forventer, at forsøgene med grødeskæring allerede i løbet af de første par år vil bidrage med viden. Resultaterne af forsøgene kommer til at omfatte videnskabelige målinger af vandføringsevnen – vandstand og vandføring og målinger af vandløbets økologiske tilstand, herunder planter, smådyr og fisk, for hvilke der er fastsat bestemte miljømål.

Nu går Assens Kommune i gang med at finde egnede vandløb til forsøgene i en tæt dialog med de lokale landboforeninger, landmænd og øvrige lodsejere.

Fakta – grødeskæring

Grøde er planter, der gror i vandløb. Grødeskæring foretages for at sænke vandstanden og til at forbedre vandløbenes evne til at bortlede overskydende vand, først og fremmest fra landbrugsarealer, men også fra andre typer af arealer. 

Del denne