/Files/Images/dronefoto-i-skoven-1500.jpg

HedeDanmark fastholder højt aktivitetsniveau

Omsætning fastholdt på rekordniveau. HedeDanmark blev i 2017 påvirket af blandt andet hård priskonkurrence, investering i udvikling af ny IT platform samt store mængder nedbør, der gjorde det vanskeligt - og i perioder umuligt - for service- og handelsvirksomheden at arbejde effektivt i skoven, det åbne land og i byerne.
Det vådeste efterår i årtier voldte vanskeligheder for HedeDanmark i 2017, hvor svære markedsvilkår for produktion og handel med juletræer også påvirkede årets resultat negativt. Kombineret med udfordringer på bl.a. det svenske marked for pleje og anlæg samt omkostninger til udvikling og uddannelse i forbindelse med nyt IT/ERP-system betød det, at årets omsætning på rekordniveauet 1,7 mia. kroner ikke udmøntede sig i en fremgang i indtjeningen. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev i 2017 reduceret til knap 64 millioner kroner imod godt 82 millioner kroner i 2016.
 
”I HedeDanmark er vi vant til at håndtere vejrets luner, og i langt de fleste situationer er det også lykkedes os at afbøde de negative konsekvenser ved at tilpasse produktionen og planlægge anderledes, så kunderne ikke er blevet berørt. Kombineret med udfordringer på udvalgte områder, som er i en afviklings- eller turnaroundproces, samt investeringer i fremtidig produktudvikling og digitalisering – har ikke kunnet opvejes af, at HedeDanmarks kerneforretninger også i 2017 har befæstet deres stærke position i de respektive markeder,” siger adm. direktør Lars Petersen.
 
På trods af et vanskeligt 2017 er det lykkedes HedeDanmark gennem høj faglighed og kvalitet i leverancer til kunderne at fortsætte sin fremgang inden for drift, pleje og forvaltning af skov. Ligeledes er det lykkedes at fastholde og/eller udbygge HedeDanmarks markedsposition inden for anlægs- og plejeopgaver i byerne og det åbne land. En udvikling, der er opnået i et vådt efterår, som førte til kraftig vækst på kundernes grønne arealer, hvilket krævede ekstra og omfattende pleje. Til den positive side har der været øget fokus på behovet for klimasikring i såvel byerne som det åbne land, hvilket har medvirket til, at ordreporteføljen i anlægsaktiviteter er styrket henover 2017.
 
HedeDanmarks aktiviteter inden for handel med juletræer og pyntegrønt var i 2017 – i lighed med juletræsbranchen generelt – udfordret i væsentlig grad. En beslutning fra 2016 om at foretage en kontrolleret afvikling af HedeDanmarks planteskole forløber hurtigere end planlagt, hvilket på lang sigt har en positiv effekt, men som på kort sigt belaster årets resultat. HedeDanmarks aktiviteter inden for anlæg og pleje i Abu Dhabi er nedbragt gennem fokusering på pleje-forretningen med henblik på at reducere risiko og eksponering. Denne fokuserede strategi har til formål på sigt at skabe grundlag for at kunne foretage en kontrolleret afvikling af aktiviteterne i Abu Dhabi. I 2017 har den valgte strategi ført til et markant forbedret resultat for Emirates Landscape i Abu Dhabi, som dog i 2017 stadig var negativt, da der af  forsigtighedshensyn er foretaget nedskrivning på 25 millioner kroner på tilgodehavende i Emirates Landscape.
 
”HedeDanmark har i de senere år truffet en række strategiske beslutninger om opkøb, investeringer, frasalg, nedskalering eller afvikling af områder, som har været strukturelt udfordrede, eller ikke har været strategiske fokus-områder. Det skærper det forretnings- og kundemæssige fokus, men har belastet HedeDanmarks resultat i 2017. Enkeltvis og samlet ventes beslutningerne dog allerede fra 2018 at styrke HedeDanmarks muligheder for fortsat at udvikle sin forretning og evne til at tilbyde kunderne konkurrencedygtige produkter og serviceydelser,” siger bestyrelsesformand Lars Johansson.
 
 
 
 Hoved- og nøgle (mio. kr.) 2017 2016 2015 2014 2013
 Nettoomsætning 1.682 1.684 1.561 1.626 1.671
 Resultat primær drift f. afskr. (EBITDA) 64 82 86 90 78
 Resultat primær drift (EBIT) 33 54 54 49 33
 Resultat før skat 4 41 55 54 13
 Årets resultat 1 28 41 40
 Egenkapital 264 283 277 247 220
 Egenkapitalforrentning i pct. 0,4 10,0 15,8 17,2 4,1
 Ansatte 813 785 763 825 895

Del denne