/Files/Images/biogødning-leverance-1500.jpg

Krav til øget genanvendelse

I 2013 udkom Regeringens Ressourcestrategi. Alene navnet var en markering af, at nye tider var på vej.

Hidtil havde Regeringen løbende udgivet en Affaldsstrategi. Det nye var således, at affaldet nu skulle betragtes som en ressource. Og undertitlen var ”Danmark uden affald. Genanvend mere – forbrænd mindre” – hvilket er meget sigende for, hvilken retning vi skal. I Ressourcestrategien fremgik det blandt andet, at 80 % af alt fosfor i biogødning (spildevandsslam) skulle genanvendes som gødning på landbrugsjorden. I dag har vi passeret 75 % - et tal vi er meget stolte af.

Og det er ikke bare i Danmark, man har store ambitioner. Heldigvis. Det er en bevægelse, som sker i hele verden – ikke mindst i Europa. Kort før jul blev alle EU-lande således enige om at opstille nye, skrappe mål for genanvendelse af affald, der vil fremme en mere cirkulær økonomi i Europa.

Der har længe været stor fokus på husholdningsaffaldet. Det giver bare ingen mening at brænde vandholdige salatblade og kartoffelskræller, når det kunne være værdifuld råstof for biogasproduktion, hvor næringsstofferne cirkuleres tilbage til landbrugsjorden. Ved forbrænding går alle næringsstoffer tabt. Derfor hilser vi velkommen, at EU har sat sig som mål, at 55 % af husholdningsaffaldet i 2025 skal genanvendes – og at målet øges til 65 % i 2035. Samtidig er målsætningen, at højest 10 % af husholdningsaffaldet må deponeres i 2035. 

Du kan læse mere om de nye krav på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Så hvis ikke du allerede gør det, så kan du godt begynde at øve dig i at sortere dit husholdningsaffald. Det kræver lidt tilvænning – men husk på, at din indsats giver BÅDE en vedvarende energiproduktion OG en recirkulering af næringsstoffer tilbage til landbrugsjorden, hvorved der spares på knappe ressourcer. Det giver da god mening!   

Del denne