/Files/Images/biogødning-1500.jpg

Nye gødningsregler trådte i kraft den 1. august

De færreste udenfor landbruget er nok bekendt med, at vi netop har overstået en nytårsaften.

Dette har vi i år set frem til med mere spænding end sædvanligt. Dette skyldes, at en lang række nye love og regler træder i kraft ved ”årsskiftet”, og at disse har stor betydning for den praktiske håndtering af restprodukter med gødningsværdi.

 

Ny ”Affald til Jord”-bekendtgørelse

Så skete det endeligt! Hvad mange har ventet på i tæt på 10 år, skete den 23. juni 2017. Det er datoen for offentliggørelsen af den nye ”Affald til Jord”-bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 1. august. Ændringen var drevet af, at man ønskede at harmonisere de praktiske regler for håndtering for alle organiske gødninger (husdyrgødning, affald, afgasset biomasse mv.). Det har medført, at langt de fleste regler vedr. håndtering i den gamle ”Affald til Jord”-bekendtgørelse er blevet flyttet over i den nye Husdyrgødningsbekendtgørelse. 

Reglerne for administrationen i forbindelse med modtagelse af f.eks. biogødning (spildevandsslam) er stadig de samme som tidligere. Det er således stadig påkrævet, at man anmelder udbringning af biogødning senest 8 dage, før leveringen starter. Der skal stadig udarbejdes en aftale samt en deklaration.

Mange havde ventet, at revisionen af den nye bekendtgørelse havde været endnu mere vidtgående. Således havde mange set frem til, at Positivlisten (bilag 1) var blevet opdateret, ligesom specielt biogasbranchen havde set frem til nye grænseværdier for synlige urenheder. Udmeldingen er, at der i bedste fald vil komme endnu en revision sidst på året. Vi håber, planen holder.

Ny husdyrgødningsbekendtgørelse

Som skrevet, så findes de fleste gødningsregler for håndtering af affaldsprodukter fremover i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Branchen HAR gjort indsigelse mod, at bekendtgørelsen alene refererer til husdyrgødning, når affald, handelsgødning mv. også omfattes af bekendtgørelsen). Branchen glæder sig således over, at myndighederne har indset, at kvaliteten af f.eks. biogødning er så god, at den direkte kan sammenlignes med f.eks. husdyrgødning. Det giver derfor god mening at have fælles regler for alle (organiske) gødninger.

Den væsentligste ændring i forhold til de hidtidige regler er, at hver bedrift fremover har en fosforkvote, som afhænger af areal, gødningstype, der anvendes på bedriften, geografi og bedriftens gennemsnitlige fosfortal i jorden. Fremover har landmanden således en begrænsning på, hvor meget der må bruges på bedriften – hvor det før var en begrænsning, der var på arealet. Regler, vi allerede kender fra kvælstof på bedrifterne. 

Overordnet set er der både lempelser og skærpelser ved harmoniseringen med husdyrgødningsreglerne. Af skærpelser kan det f.eks. nævnes, at det ikke længere er muligt at udbringe affaldsprodukter i perioden 15. november til 1. februar. Umiddelbart bliver det en lempelse, at der ikke længere er et loft over den maksimale mængde pr. areal. Dog forudser vi, at mange fortsat vil vælge at modtage 90 kg P/ha, som vi kender fra de tidligere regler. En treårig dosering ligger i meget god tråd med godt landmandskab på velgødede arealer.

Selvom reglerne kom meget sent i forhold til ikrafttrædelsen, så har HedeDanmark implementeret de nye regler i vores administration og håndtering. 

Del denne