/Files/Images/Skovbilleder efteraar - 1500 900.jpg

Se Skovrådets 7 anbefalinger

Syv konkrete anbefalinger til hvordan dansk produktion af træ kan bidrage til den grønne omstilling er netop overleveret fra Skovrådet, hvor HedeDanmark er repræsenteret, til miljøminister Lea Wermelin. Samtlige 11 interesse- og brancheorganisationer repræsenteret i Skovrådet står bag anbefalingerne, der er resultat af et fælles og konstruktivt arbejde, som har haft fokus på øget forsyning og øget anvendelse af træ fra ansvarligt dansk skovbrug.

”På et tidspunkt, hvor skovenes bidrag til den grønne omstilling aldrig har været vigtigere, og i en tid hvor synspunkter i den offentlige debat ofte polariseres, glæder det mig, at samtlige Skovrådets interesse- og brancheorganisationer har arbejdet konstruktiv for, at vi kunne nå frem til en række konkrete anbefalinger. Det tjener alle involverede til ære,” siger Skovrådets formand, Carsten With Thygesen

Også skovbrugschef Michael Glud, der repræsenterer HedeDanmark i Skovrådet, glæder sig over anbefalingerne.

”Træ bliver en vigtig faktor i den grønne omstilling. Derfor er det utrolig positivt, at samtlige organisationer i Skovrådet bakker op om disse anbefalinger, som skal øge skovens evne til at levere træ til omstillingen,” siger han.

Anbefalingerne kommer på et tidspunkt, hvor der globalt forventes en stigende efterspørgsel efter træ, og hvor det er vigtigt, at dansk træproduktion foregår dokumenterbart ansvarligt. Anbefalingerne omfatter i ikke prioriteret rækkefølge:

  • Registrering af naturmæssig særlig værdifuld skov på private arealer. (§25 registrering).
  • Etablering af national tilskudsordning til kortlægning af skovressourcen og registrering af naturværdier på private og kommunale arealer.
  • Oplysningskampagne om øget ansvarlig produktion af træ.
  • Mål for mængden af certificeret ansvarligt træ som skal produceres/leveres fra danske skove.
  • Afsætning af midler til øget forskning i forhold til klimaforandringernes påvirkning af skov.
  • Midler til rådgivning af skovejere om skovenes robusthed og tilpasningsevne ift. klimaforandringer.
  • Kortlægning af træproduktion og internationale træstrømme for danske træforbrugende industrier.
/Files/Images/baredygtig materiale - klimaskov.jpg

Rådet består af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL og fra de institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Fremme af grøn omstilling

På forsyningssiden har Skovrådet undersøgt og drøftet både nuværende og fremtidige rammer for ansvarlig produktion af dansk træ, herunder hvordan produktion af dokumenterbart ansvarligt træ fremmes ved øget brug af certificering. På anvendelsessiden har Skovrådet givet en række eksempler på nyere teknologier og anvendelsesformer af træ, som forventes at kunne fremme den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst hvordan biomasse, som i dag anvendes til energiproduktion, i fremtiden i højere grad kan benyttes til nye og mere værdiskabende formål samt hvordan træ i højere grad kan indgå i en cirkulær økonomi.

Unik klimagevinst i skove

Skovene formår at opfylde mange formål på én gang herunder at optage CO2, mens de producerer træ, og hvor der sker en lagring af kulstof i skoven og senere i træprodukter. Skovene har således en række unikke fordele.

”Træ kan indgå i mange forskellige nye og innovative produkter og Skovrådet har også haft fokus på, hvordan produkter med længere levetid kan fremmes, så kulstof lagres så længe som muligt, og skovbruget bedst muligt bidrager til den grønne omstilling,” siger Carsten With Thygesen.

Skovrådets arbejde blev iværksat 28. juni. Med overleveringen imødekommer Skovrådet miljøminister Lea Wermelins ønsker om, at der i indeværende år skulle leveres konkrete anbefalinger på området.

Miljøminister Lea Wermelin lagde ved overleveringen bl.a. vægt på Skovrådets evne til endnu engang at bidrage konstruktivt til en aktuel dagsorden i skovsektoren.

”Vi befinder os midt i både en klimakrise og en biodiversitetskrise, hvor tusindvis af arter er i fare for helt at forsvinde herhjemme. For at vende udviklingen spiller de danske skove en afgørende rolle. Det gælder også i den grønne omstilling, og jeg ser også her frem til at læse Skovrådets anbefalinger til at fremme skovbrugets bidrag i dét arbejde,” siger Lea Wermelin.

Pressemeddelelsen tager udgangspunkt i Skovrådets rapport; ”Fremme af en bæredygtig dansk træ-produktion som bidrag til den grønne omstilling.” Rapporten vedlægges i sin helhed og kan også downloades på Skovrådets hjemmeside.

Del denne