/Files/Images/Smaastenskrog_stormflodsdige_1500x900.jpg

ETABLERING AF STORMFLODSDIGE

Fakta

Kunde
Odense Kommune
Rådgiver
Rambøll
Sted
Småstenskrog, Seden Strand
Form
Hovedentreprise
Sum
1.895.000 kr.
Størrelse
-
Periode
2020

Kort beskrivelse

Der er etableret et nyt stormflodsdige for at forhindre oversvømmelse af Seden Strandby fra Odense Fjord.

Det nye stormflodsdige er placeret længere indlands og erstatter et eksisterende lavt kystdige. På den måde skabes der et stort strandengsområde, der ofte vil blive oversvømmet, samtidig med at der opnås en bedre højvandssikring af de bagvedliggende beboelsesområder og landbrugsarealer.

Diget er opbygget af lerholdig jord og er indbygget på en strækning på ca. 1,3 km op i en kote på 2,4 over havets overflade.

Projektet er udført i et naturbeskyttet område, hvor der både er yngle- og levesteder for vadefugle. Herudover er en del af formålet med projektet at genskabe levesteder for strandtudsen.

Projektets hovedmængder:

  • Etablering af 1,3 km nyt stormflodsdige med en samlet håndteret jordmængde på 22.000 m3
  • Udgravning af 1 km nyt vandløbstracé, hvoraf 250 meter er gennem blødbundsarealer
  • Etablering af slusebygværk og kontraklapper
  • Etablering af paddeskrab med et samlet areal på 6.000 m2