/Files/Images/Saeby_Dambrug_1500x900.jpg

SÆBYGÅRD DAMBRUG – VAND- OG NATURPROJEKT

Fakta

Kunde
Frederikshavn Kommune
Rådgiver
Orbicon
Sted
Sæbygård Dambrug, Sæby
Form
Hovedentreprise
Sum
-
Størrelse
-
Periode
2018 - 2019

Kort beskrivelse

HedeDanmark har udført et vand- og naturprojekt ved Sæbygård Dambrug. Projektet består i at fjerne en opstemning ved Sæbygård Dambrug og udligning af en faldhøjde på cirka 2,5 meter, som udlignes ved etablering af et cirka 525 meter omløbsstryg. Projektet omfatter også at nedlægge eksisterende dambrugsdamme og fødekanal og reetablere vandløb og engarealer. Omløbsstryget krydser adgangsvejen til ejendommen ved Sæbygård Dambrug. Der etableres en ny bro/gennemføring for at bevare de nuværende adgangsforhold til ejendommen.

Formålet er at skabe uhindret passage for vandløbets fauna. Dette gøres ved at fjerne fisketrappen og genslynge vandløbet på det gamle dambrugsareal. Derved udjævnes faldforholdene, og der kan etableres gydestryg for vandløbets fisk. 

Projektets hovedmængder:

  • Indretning, drift og afrigning af arbejdsplads
  • Etablering af arbejdsveje
  • Udgravning af nyt tracé, i alt ca. 525 meter, svarende til ca. 20.000 m3 jord
  • Levering og indbygning af sikringssten, i alt ca. 1.600 m3 sten
  • Levering og udlægning af gydegrus, i alt ca. 400 m3 grus
  • Etablering af ny bro/faunapassage, 15 meter lang, 7,5 meter bred og 2 meter høj
  • Håndtering af opgravet materiale ved udplanering, genindbygning eller bortkørsel
  • Retableringsarbejder