/Files/Images/Sillebro-Aadal-vandomraade_1500x900.jpg

SILLEBRO ÅDAL

Fakta

Kunde
Frederikssund Forsyning – Rasmus Dyhrholm
Rådgiver
NIRAS
Sted
Frederikssund
Form
Hovedentreprise
Sum
4.456.000 kr.
Størrelse
90 ha inkl. 1,8 km vandløb
Periode
2013 - 2015

Kort beskrivelse

Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune havde i fællesskab udarbejdet et projekt til forbedring af miljøet i vandløbet Sillebro Å.

Projektet omfattede en genslyngning af åen og en bedre rensning af de store mængder regnvand der tilledes åen, ved etablering af en række forsinkelsesbassiner for at opfange og rense regnvandet fra hustage og veje inden udledning til vandløbet.

Bassinerne blev udformet som periodisk oversvømmede områder i de laveste dele af ådalen med et minimum af terrænregulering og blev dermed indpasset naturligt i de eksisterende landskabsformer. Endelig indeholdt projektet også en udbygning af det eksisterende stisystem.

Sillebro Ådal er Danmarks største naturgenopretnings- og klimatilpasningsprojekt til dags dato.

Arbejdet omfatter følgende hovedaktiviteter:

  • Rydning og tynding af træ- og buskvegetation.
  • Genslyngning af vandløbet – overvejende ved udgravning af nyt vandløbsprofil.
  • Etablering af stryg ved udlægning af sten, grus og enkeltliggende kampesten.
  • Udgravning af høller og sandfang.
  • Etablering af røroverkørsler.
  • Udhugning af strømrende i fast betonbelægning i brounderføring.
  • Terrænregulering og genindbygning af jord herunder komprimering af genindbygget jord i forbindelse gravning af nyt vandløbsprofil og etablering af forsinkelsesbassiner.
  • Ledningsarbejder, herunder styret underboring og anlæg af dræn under forsinkelsesbassiner.
  • Anlæg af grusstier, etablering af bræddebroer over fugtige områder, vandløb og kanten af sø.
  • Nivelleringsarbejder og afsluttende kontrolnivellement.