Forretningsbetingelser vedrørende Skovaftale

Rådgivning

Rådgivning omfatter skovgennemgang i nødvendigt omfang ud fra den enkelte skovs sundhedstilstand samt alders- og artssammensætning. Ejer vil efter en skovgennemgang modtage en oversigt over foreslåede opgaver i den kommende periode.

Som en del af Skovaftalen giver HedeDanmark skovejeren adgang til en skovportal med login, indeholdende relevante oplysninger som f.eks. afregningsbilag, opgavekort, opgaveliste og evt. billeder fra skoven.

Adgangen til Skovportalen ophører ved opsigelse af denne aftale.

Rådgivningen omfatter endvidere telefonrådgivning, nyhedsmails om skovbrug fra Skovportalen og invitationer til skovvandringer og temadage.

Rådgivning, der ligger ud over normal drift af skoven, vil efter forudgående aftale blive faktureret efter forbrugt tid.

Ikrafttræden og varighed

Aftalen er gældende fra ikrafttrædelsesdato. Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

Ansvar – begrænsning


HedeDanmark er ansvarlig for forstlig rådgivning, skovadministration og entreprenørindsats, som ydes ifølge denne aftale, efter dansk rets almindelige regler. HedeDanmarks ansvar er dog begrænset i tid, således at dette altid ophører 5 år efter afslutning af opgaven.

Ved køb af entreprenørydelser, serviceydelser og materialer, herunder planter, har HedeDanmark ingen erstatningspligt for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, herunder tab forårsaget af tørke, stormfald eller andre omstændigheder.

Såfremt HedeDanmark skal udrede erstatning for forstlig rådgivning, skovadministration og/eller entreprenørindsats efter ovenstående, kan erstatningen ikke overstige et enkelt års honorar/vederlag herfor. Erstatningen er under alle omstændigheder altid maksimeret til kr. 100.000.

Voldgift

Enhver tvist, som opstår i henhold til nærværende kontrakt, afgøres endeligt ved voldgift i Viborg i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift, lov nr. 553 af 24. juni 2005. Hvis tredjemand retter krav mod HedeDanmark, er HedeDanmark dog pligtig til at lade sig medinddrage i en sådan sag, uanset i hvilket forum en sådan sag måtte versere.