Skoven beskytter vores dyrebare dråber

Tip til april - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2024.

Danmarks reneste grundvand ligger under vores skove. Skovbevoksninger står mellem 70 og 140 år, inden de genplantes – og i al den tid ligger jordbunden uforstyrret uden bearbejdning eller anden behandling. Samtidig anvendes der kun meget få sprøjtemidler og stort set ingen kunstgødning i skovbruget. På den måde virker skoven som et beskyttende lag over grundvandet.

Udvaskningen af nitrat er lav på arealer med skov, og ved plantning af skov på landbrugsjord vil udvaskning af nitrat falde hurtigt efter plantning. Netop niveauet af nitrat har betydning for, om grundvandet må anvendes til drikkevand.

Ved skovrejsning på landbrugsjord kan man sikre en fremtidig beskyttelse af grundvandet, idet den traditionelle brug af sprøjtemidler og kunstgødning i landbrugsdriften ophører. Samtidig optages og lagres der CO2, og skoven skaber nye levesteder for forskellige insekter og andre dyr.

Både kommuner og forsyningsselskaber er begyndt at se skovrejsning som en løftestang til at sikre vores rene drikkevand for nuværende og kommende generationer.