Skovbryn

Tip til juli - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

Skovbrynet har mange funktioner for skoven. Skovbrynet er kanten, der beskytter skoven mod vind, udtørring og ved kysterne mod saltpåvirkning. Det er levested for vildtet, fugle og insekter. Skovbrynet kan også være en skarp kontrast til kyst, mose, hede, enge, søer eller vandløb. Det uproduktive areal kan udvikle sig til en selvstændig naturtype – et randsamfund. Et randsamfund har ofte en stor artsrigdom og individtæthed, fordi arter fra både det åbne land og skoven etablerer sig.

I gamle skovbryn kan man finde ældre træer med stor diameter, kroget vækst og veterantræk til fordel for en række truede arter. Der findes også en række buske, som sikrer føde for insekter. Variationen i skovbryn ses bedst om foråret med træernes og buskenes mange farver.
 
Skovbrynet ændrer sig fra yderkanten mod det åbne land og ind mod bevoksningerne. Skovbrynet har mere lys end bevoksningerne, hvilket dog aftager ind mod skoven. Skovbrynet er også varmere, tørrere, og temperaturen svinger på grund af påvirkningen af sol og vind modsat inde i skoven. En større diversitet skaber flere levesteder.

Del denne