Skoven bidrager til FN’s verdensmål

Tip til oktober - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2023.

Skove er levesteder for mange af vores arter, en vigtig kilde til ren luft og vand og afgørende i bekæmpelse af klimaforandringer. I Danmark arbejder vi med forvaltning af vores skove med en bæredygtig benyttelse af vores naturressourcer, der dermed bidrager positivt til Verdensmålene. 

Skovene bidrager til rent drikkevand (Verdensmål nr. 6) ved at bevare skovdække eller tilplante særligt følsomme drikkevandsområder. Da der i skoven kun sjældent eller aldrig bruges sprøjtemidler og gødning, findes her det reneste drikkevand. Skoven og skovens produkter bidrager med fornybar ressource til energiforsyningen (Verdensmål nr. 7). Træ har været med til at erstatte store mængder fossile brændsler. 

Skov bidrager til klimaet (Verdensmål nr. 13) ved at overgå til vedvarende energikilder, dyrke og plante mere skov samt sænke temperaturen og lagre CO2. Træ er en fornybar ressource, der kan erstatte fossile brændstoffer og energitunge råmaterialer. 

Livet på land (Verdensmål nr. 15). I dansk kontekst handler det om at fremme bæredygtigt skovbrug, mindske tabet af biodiversitet, bekæmpe sandflugt og forbedring af jordkvalitet ved skovtilplantning på landbrugsjord.

Del denne