Beskæring af træer eller rydning

Hvad er træet værd? Skal du vælge træbeskæring eller rydning på dine arealer? Få overblik over mulighederne og bestil et uforpligtende tilbud hos vores faguddannede skov- og landskabsingeniører.

Ansøgninger, planlægning, sikkerhed, udførelse og afsætning. Der kan være mange overvejelser, uanset om du ”bare” skal have beskåret en gruppe af træer eller ryddet et beplantet areal, der skal anvendes til et nyt formål.

Få den rigtige rådgivning – kontakt os og bestil et tilbud på træbeskæring eller rydning.

Træbeskæring giver lys, luft og sikkerhed

En god beskæring af et levende træ består af at fjerne uønskede grene eller andre dele af træet for at forbedre sikkerhed, æstetik eller træets vækst og sundhed. Skal det gøres rigtigt, uden at beskæringen bringer træet i fare for at gå ud, kræver det ofte stor erfaring og planlægning.

Træbeskæringen er ofte en god løsning ved:

 • tilsyn af luftledninger, ledninger og elmaster
 • jernbaner, hvor træet udgør en sikkerhedsrisiko
 • området omkring rør i jorden
 • området nær veje, hvor træet forhindrer passage
 • bygninger, hvor træet udgør en sikkerhedsrisiko i forbindelse med storm
 • grønne arealer i byen, hvor træet lukker af og skaber for meget skygge
 • levende hegn, som skal ændre udseende eller funktion
 • beskadigede træer, som måske kan reddes ved korrekt beskæring
De mest almindelige typer af beskæringer:

De mest almindelige typer af beskæringer:

 • Kronereduktion mindsker hele kronens rækkevidde
 • Udtynding fjerner grene i kronen og lader lyset passere
 • Opstamning fjerner grene nederst i kronen for at skabe en mere synlig stamme
 • Sikkerhedsbeskæring fjerner døde grene, som kan være til fare for mennesker
 • Beskæring af risikotræer ved jernbaner, veje, bygninger osv. 
 • Styning er en hård beskæring, hvor træet saves ned til ca. 1-3 meter, hvilket ofte indebærer genbeskæring efter en årrække
 • Topkapning anvendes ofte ved fældning, men kan også anvendes til at fjerne dele af træets krone
 • Herregårdshegn – beskæring af et levende hegn for at ændre hegnets fremtoning

Risikotræer - bestil en risikovurdering

Et risikotræ er et træ, der er i fare for at gøre skade på bygninger eller i værste fald personer. Et træ kan have både synlige og usynlige skader, der kan udgøre en risiko. Bl.a. træer med råd, svamp og åbenlyse skader kan udgøre en risiko. Men det gælder også træer med usynlige skader på rødderne – fx grundet gravearbejde, saltning, kørsel ind over rodzonen eller ringe beskæringsarbejde. Det samme gælder ældre træer, som begynder at forgå.

En faglig vurdering kan afdække om dit træ udgør en risiko for personer eller materiel.

En beskæringsopgave består typisk af:

 • 1. Besigtigelse og rådgivning
 • 2. Tilbudsgivning og afsætningsaftale
 • 3. Udførelse af beskæring
 • 4. Oprydning og aflevering

En stor maskinpark skaber effektive løsninger

For at vi kan garantere den mest effektive løsning til dig, benytter vi en alsidig maskinpark, hvor vi kan sammensætte den rigtige løsning bestående af alt fra motorsav til store fælde- og udkørselsmaskiner, knusere og rodfræsere. Uanset jeres behov og opgavens kompleksitet kan vi finde den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Klatring og topkapning

Vores topkappere er uddannede, trænede og specialiserede i komplicerede beskæringsopgaver, som kræver klatring. Klatring vælges primært som beskæringsmetode, når der skal tages særlige hensyn til beskyttelse af træ med en høj vedmæssig værdi, eller hvis det ikke er muligt eller sikkert at beskære på anden vis.

Rydningen skaber nye muligheder

Skal dit beplantede areal forberedes til et nyt formål, er det ofte nødvendigt med en rydning. Her vil vi gennemføre en total rydning af arealet. Ved rydningen fjerner vi typisk både over- og underjordiske dele af bevoksning, læhegn eller træer. Denne proces sikrer, at området er anvendeligt til en række nye formål. 

En rydning kan f.eks. bestå af:

 • Analyse af arealforhold (f.eks. fredskov)
 • Evt. myndighedsbehandling og godkendelse
 • Evt. skovning og salg af træ til gavntræ og flis
 • Grenknusning og evt. rodfræsning ned til 20 cm under jorden
 • Opgravning og fjernelse af rødder
Alle typer af beplantninger kan ryddes, så det frie areal kan anvendes til:

Alle typer af beplantninger kan ryddes, så det frie areal kan anvendes til:

 • byggemodning
 • vejudvidelser og nyanlæg af veje
 • større og mindre anlægsprojekter
 • udvidelse af produktionsbygninger
 • omlægning til landbrugsjord
 • anlæggelse af ridebane, boldbaner osv.
 • ny beplantning

HedeDanmark har mange års erfaring med rydning for forsyningsvirksomheder, lodsejere med landejendomme, landmænd, offentlige og private virksomheder, kommuner mv.

Specialmaskiner kan rydde overalt

Skråninger og vådområder er ingen hindring, når blot udstyret er i orden. Vores omfattende maskinpark gør det muligt for os at gennemføre jeres rydningsopgave uanset terræn. Ud fra besigtigelsen af arealet og jeres ønsker sammensætter vi den helt rigtige maskinpakke til opgaven.

Nabodialog må ikke undervurderes

Effektive rydninger med store maskiner, der arbejder både over og under jorden, kan virke voldsomt for naboer og lokalområdet. Derfor er det altid en god idé at vurdere behovet for dialog med lokale og planlægge en indsats, der forhindrer konflikter, før de opstår. Vores projektledere har stor erfaring med nabodialog og hjælper jer med at vurdere og planlægge information til lokalområdet.

Økonomi – hvad er dine træer værd?

Økonomi – hvad er dine træer værd?

HedeDanmark tilbyder i mange tilfælde både at udføre din beskæring og købe gavntræet og biomassen fra beskæringen. Salgsværdien beregnes ofte ved en tilbudsgivning og modregnes omkostningerne ved beskæringen. Den konkrete værdi afhænger bl.a. af træernes størrelse og fremkommeligheden, som afgør, hvilke maskiner vi kan anvende til opgaven. 

Ved at involvere HedeDanmark i en træpleje, fældnings- eller rydningsproces er du sikret den optimale og økonomisk mest fordelagtige løsning.

Begynd rigtigt – søg rådgivning

Vi er landets førende rådgiver og entreprenør inden for træfældning og risikovurdering med faguddannede skov- og naturteknikere, som alle har stor indsigt og erfaring i at arbejde med træer. Vi råder over uddannede træplejere, som er en garanti for den højeste faglige viden inden for træpleje. Vi tilbyder altid en uforpligtende besigtigelse og et uforpligtende tilbud med løsningsforslag til opgaven.

Hurtig udrykning i hele landet

HedeDanmark udfører beskæring og rydning i hele landet for både private lodsejere med landejendomme, landbrug, kommuner, Forsvaret, grundejerforeninger, Banedanmark, Energinet, elselskaber samt andre forsyningsselskaber og offentlige kunder. Ved hasteopgaver gør vores netværk af driftscentre og underentreprenører det ofte muligt at rykke ud med kort varsel.

Totalløsninger – fra start til slut med komplekse projekter

På vores regionale driftscentre beskæftiger vi landskabskonsulenter og driftsledere, der alle har mange års erfaring i løsning af komplekse beskærings- og rydningsprojekter. Vi kan derfor varetage alt fra de små beskæringsopgaver til store rydningsopgaver, der udbydes i licitation. 

Få afsætningen med

Når du vælger HedeDanmark, kan vi håndtere både rådgivning, ansøgninger og efterfølgende udførelse af selve entreprenøropgaven samt evt. gentilplantning og pleje. Gennem vores omfattende afsætningsnetværk i både ind- og udland kan vi sikre, at du får den rigtige pris for dit gavn- og energitræ.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført.