Genanvendelse af restprodukter

I HedeDanmark kan vi genanvende langt de fleste restprodukter og servicerer alle typer virksomheder og forsyninger, der ønsker at optimere udnyttelsen af deres affald.

Genanvendelse af restprodukter handler om nyttiggørelse af de organiske og mineralske rest- og biprodukter, der er tilbage efter forarbejdning af råvarer eller spildevand i produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber mv. I takt med at recirkulering og ressourcegenanvendelse gennem de seneste årtier er kommet mere i fokus, har vi fundet nye måder at genanvende og nyttiggøre mange typer af restprodukter i vores store netværk af kunder, samarbejdspartnere og faciliteter. Det gør os i dag i stand til at modtage store mængder af næsten alle typer restprodukter – og vi udvikler løbende nye metoder og processer.

Hvorfor er det vigtigt at genanvende restprodukter?

Ved at genanvende organiske og mineralske restprodukter løser vi ikke kun jeres problem med disponering af restprodukter, vi forhindrer også tab af vigtige næringsstoffer, ernæringsværdi, grøn energi samt begrænsede ressourcer såsom fosfor. Den sidste udvej for mange affaldsprodukter er forbrændingsanlægget eller deponi, hvor næring og fosfor går tabt eller fjernes fra kredsløbet. 

Kan I genanvende vores restprodukt?

Vi kan genanvende langt de fleste organiske og mineralske restprodukter. Typisk kan jeres restprodukt indgå i vores eksisterende kredsløb, netværk og processer. I nogle tilfælde bruger vi jeres restprodukt som en mulighed til at afsøge eller udvikle helt nye anvendelsesmetoder, der udnytter ressourcerne bedre eller er økonomisk mere attraktive for jer. Kontakt os for en uforpligtende vurdering af jeres restprodukt.

Hvilke produkter genanvender I nu?

Vores nuværende leverancer af restprodukter kommer primært fra rensningsanlæg og spildevandsselskaber samt levnedsmiddel- og medicinalproduktion. De restprodukter, vi p.t. håndterer, omfatter bl.a. organiske og mineralske restprodukter såsom:
 

 • Spildevandsslam, der genanvendes som biogødning
 • Vegetabilske restprodukter (herunder glycerin)
 • Animalske restprodukter
 • Kødaffald fra slagterier
 • Fejlproduktioner
 • Flotationsfedt
 • Processpildevand
 • Restprodukter fra produktion af fødevareingredienser
 • Halm- og træaske
 • TASP (Tørt-Af-SvovlingsProdukt)
 • Slam fra regnvandsbassiner

Spildevandsslam

Genanvendelse af spildevandsslam handler om sikker håndtering og nyttiggørelse af næringsstoffer. Spildevandets indhold og sammensætning definerer, hvordan det kan genanvendes sikkert. Til forsyningsselskaber mv. tilbyder vi 100 % afsætningssikkerhed uanset spildevandets kvalitet. Kunder, der entydigt har én type spildevandsslam (A-slam), kan tilbydes en basis-løsning, hvor slammet alene genanvendes til jordbrugsformål som biogødning. Med vores løsninger sikrer vi en komplet håndtering af produktet fra produktionsstedet – eksempelvis fra det leveres i containere, til det er endeligt slutdisponeret.

Det er en A til Z løsning, hvor vi varetager:

 • hele den logistiske opgave, herunder transport
 • miljøgodkendt opbevaring af produktet
 • papirdokumentationen
 • indgåelse af aftaler med slutdisponenter
 • grundig kvalitetssikring 

Som en særlig service for de kommuner og spildevandsselskaber, der har valgt at afvande spildevandsslam i slammineraliseringsanlæg/slambede, kan vi tilbyde et komplet tømningskoncept, hvor det opgraves, anlægget reetableres, og spildevandsslammet slutdisponeres f.eks. til jordbrugsformål som biogødning. Vi kan også være med til at sikre anlæggets virke og funktion efter tømning.

Andre organiske restprodukter

Vi håndterer store mængder organiske restprodukter fra food- og pharmavirksomheder. Alt fra fiskeaffald, kødaffald, fejlproduktioner, kartoffelpulp, mask, chipsrester og rester fra juiceproduktion kan genanvendes til f.eks. produktion af biogas. Uanset hvilket organisk restprodukt I har, afdækker vi mulighederne for den bedste nyttiggørelse med de mest attraktive vilkår for jer. 

Mineralske restprodukter

I modsætning til organiske restprodukter indeholder mineralske restprodukter ingen eller kun meget lidt kulstof. Mineralske restprodukter med jordbrugsmæssig værdi opstår primært i forbindelse med forbrænding af organisk materiale eller i den efterfølgende behandling på et kraftværk. I HedeDanmark har vi specialiseret os i at håndtere aske- og røggasprodukter, som har en næringsstofværdi for landbruget eller kan erstatte råstoffer i en industriel produktion.

 • Halmaske fra forbrændingsanlæg/varmeværk til genbrug som gødning/jordforbedring
 • Træaske fra forbrændingsanlæg/varmeværk til genbrug som gødning/jordforbedring
 • TASP fra kraftværker til genbrug som gødning/jordforbedring 

Derudover er vi altid klar til at blive udfordret på håndtering af andre typer mineralske restprodukter, som passer ind i vores setup.

Hvem er jeres typiske kunder?

Vi kan håndtere restprodukter for alle typer af virksomheder og forsyningsselskaber. Gennem de seneste år har vi på virksomhedssiden dog specialiseret os særligt i levnedsmiddel- og medicinalindustrien (food-/pharma-virksomheder), men er altid interesseret i at samarbejde med nye typer af virksomheder.

Forsyningsselskaber

Forsyningsselskaber

Vand- og spildevandsselskaberne har siden midten af 90’erne været vigtige kunder for HedeDanmark. For en lang række af landets forsyningsselskaber er vi den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med sikker og konkurrencedygtig håndtering af spildevandsslam samt tømning af slammineraliseringsanlæg og slambede. Her trækker forsyningsselskaberne på vores store viden og erfaring, og vi er i dag landets største aktør på området og håndterer mere end 150.000 tons spildevandsslam årligt – primært til genanvendelse som biogødning. Vi er ligeledes markedsledende i genanvendelse af træ- og halmaske. 

Levnedsmiddel- og medicinalindustri

Levnedsmiddel- og medicinalindustri

I HedeDanmark har vi med målrettet fokus øget porteføljen af private virksomheder. Dette er primært sket inden for levnedsmiddel- og medicinalindustrien, hvor virksomheder i tæt arbejde med vores specialister sikrer en effektiv og ansvarlig udnyttelse af restprodukterne. Vi håndterer i dag årligt over 250.000 tons fra food-/pharma-virksomheder, hvilket går til biogasanlæg, kompostering, jordbrugsformål eller anden industriel genanvendelse.

Hvordan samarbejder I med leverandører?

Vores største opgave er at aftage jeres restprodukter uden besvær for jer. Derfor tilpasser vi os jeres organisation og udformer det samarbejde, der gør det nemt for jer. Vi tager gerne udfordringen op og laver et forpligtende samarbejde om alle led i værdikæden. Fra produktionssted til slutbruger inkl. administration og dokumentation til modtager og myndigheder. Det frigør værdifulde medarbejdere i organisationen og bidrager til en bedre produktionsøkonomi. Som kunde er du med til at vælge den samarbejdsform, der er mest optimal for dig.

Hvorfor lade HedeDanmark stå for genanvendelsen?

Et samarbejde med os om jeres restprodukter er særligt kendetegnet ved:

 • Fuld afsætningssikkerhed
 • Høj grad af kvalitetssikring og dokumentation
 • ISO-certificering
 • Specialiserede og kundetilpassede løsninger
 • Høj faglighed
 • Understøttelse af kredsløbstankegangen med fokus på ressourcegenanvendelse
 • Optimal og intelligent slutdisponering

Er genanvendelsen miljømæssigt forsvarlig og lovlig?

Med en lang historik og tradition for grønne løsninger er vi optaget af øget genanvendelse og fremme af den cirkulære økonomi på en miljømæssig forsvarlig måde. Vi følger og bidrager løbende til ny viden på området for at dobbeltsikre, at vores restprodukter genanvendes forsvarligt. Al vores genanvendelse overholder naturligvis gældende lovgivning, der i nogle tilfælde er strammere end anvendelsen af andre råvarer (f.eks. kunstgødning). Inden for spildevandsslam til biogødning følger vi Slambekendtgørelsen tæt og foretager alle nødvendige kontroller. Er I i tvivl om, hvordan jeres restprodukter kan genanvendes, så kontakt vores projektledere for en uforpligtende snak.

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne for at se vores nyeste certifikater.

 

Dækker I hele landet?

Vores netværk af vognmænd dækker hele landet, og vi kan afhente restprodukter fra forsyninger og food-/pharma-virksomheder, uanset hvor I er placeret. Med kontorer i hele landet er vi med de fleste af vores ydelser lokalt til stede eller kan mobilisere vores medarbejdere lokalt efter jeres behov.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kasper Stefanek
Kasper Stefanek

Markedschef

T: 21 54 33 13


NB: Salgs- og markedsansvarlig (food-/pharmavirksomheder)

Charlotte Pia Sørensen
Charlotte Pia Sørensen

Teamchef

T: 20 23 70 73


NB: Salgs- og markedsansvarlig (offentlige forsyninger)

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført.