Biogødning

Med biogødning fra HedeDanmark får du et organisk gødningsprodukt på linje med husdyrgødning, og det indeholder næringsstoffer og organisk materiale, som gavner din økonomi.

Biogødning er slutproduktet, når spildevand fra husholdninger og virksomheder har været igennem et rensningsanlægs mekaniske og biologiske rensningsprocesser. Biogødning blev tidligere omtalt som spildevandsslam.

Biogødning indhold

Hvert ton består af:
 
 • 22 % tørstof
 • Ca. 7-13 kg kvælstof. Det lovmæssige udnyttelseskrav er 50 %, hvilket, forsøg viser, kan opnås
 • Ca. 6-10 kg fosfor. Afgrøder optager omkring 15-40 kg fosfor pr. år, så med tilførsel af 90 kg fosfor/ha vil det ofte ikke være nødvendigt med yderligere fosfortildeling i de efterfølgende tre år
 • Ca. 1 kg kalium 
 • En række mikronæringsstoffer
 • Almindeligvis tildeles der 10-15 tons biogødning pr. ha
Danske kommunale rensningsanlæg producerer hvert år i omegnen af 700.000 tons biogødning – eller hvad der svarer til ca. 25.000 lastbiler med fuldt læs. Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer som blandt andet kvælstof og fosfor.
 
De mange tons biogødning kan du få adgang til med HedeDanmark som samarbejdspartner. Vi sørger for, at biogødning bliver leveret og spredt, når du har brug for det, og du kan samtidig reducere dine udgifter til gødning – uden at gå på kompromis med gødningsværdien. 

Gode grunde til at benytte biogødning:

 • Der tilføres kvælstof, som mindst svarer til den mængde, der skal indgå i gødningsregnskabet
 • Mængden af fosfor svarer ofte til tre års planteproduktion, og fosfortallet kan derfor vedligeholdes uden yderligere tilførsel af fosfor i de fleste afgrøder 
 • Jordstrukturen bliver forbedret, når der bliver tilført organisk materiale i form af biogødning
 • Biogødning indeholder en række mikronæringsstoffer
 • Prisen er billigere end ved handelsgødning
 • Brug af biogødning er med til at sikre, at fosfor, der er en knap ressource, bliver recirkuleret

Stramme regler sikrer fin gødning

Stramme regler sikrer fin gødning

Den danske lovgivning sikrer, at du roligt kan modtage og få spredt biogødning på din landbrugsjord. Reglerne for håndtering af biogødning findes i Affald-til-Jord bekendtgørelsen. Dansk lovgivning på miljøområdet er én af de strengeste i verden og er din garant for, at biogødning til landbruget overholder grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Al biogødning er analyseret inden udbringning.

Modtag biogødning

Som udgangspunkt kan alle landbrugsarealer få tilført biogødning. Det første år, efter arealet har fået tilført biogødning, må der dog ikke dyrkes andet end korn- og frøafgrøder. Der må heller ikke spredes biogødning på tidspunkter, hvor der er risiko for udledning til søer, vandløb eller dræn. 

Ofte udbringes biogødning inden etablering af vinterafgrøder i efteråret samt forud for etablering af vårafgrøder i foråret. Du kan modtage biogødning hvert år.

Modtagelse af biogødning minimerer ekstra arbejde

biogødning

I udspredningsåret skal der sendes oplysninger til din kommune om, at du modtager og får spredt biogødning samt på hvilke arealer, det sker. Dette står HedeDanmark for. Så ekstraarbejdet er beskedent.

Biogødning lugt

Ja, biogødning lugter, men hvor meget afhænger af, hvilket anlæg det kommer fra, hvordan det er blevet håndteret og en lang række andre faktorer. Lugten er dog ofte generende i kort tid – som regel bliver biogødning leveret få dage, før det bliver spredt. Efter udbringningen skal biogødningen indarbejdes i jorden inden for seks timer. Derfor vil biogødningen kun afgive lugt i kort tid på og omkring det areal, det bliver spredt på.

Samarbejde med HedeDanmark

Samarbejde med HedeDanmark

Når aftalen er indgået med os, aftaler vi, på hvilke marker biogødningen skal tilføres, og hvornår det cirka skal spredes. HedeDanmark sørger herefter for, at biogødningen kommer til den aftalte tid. Når mængden er leveret, bestemmes udspredningstidspunktet. 

Da biogødningen skal indarbejdes i jorden inden for seks timer efter udspredningen, bestilles maskinstationen til at sprede biogødningen umiddelbar forud for pløjningen/jordbearbejdningen. Herved overholdes reglerne, og den bedste udnyttelse af næringsstofferne opnås.

Ved modtagelse af slam sikrer du dig således gratis næringsstoffer til din bedrift og gør således dine gødningsudgifter mindre konjunkturfølsomme.

At samarbejde med HedeDanmark betyder:

 • at vi står for spredningen
 • at vi har et tæt samarbejde, så du kan få maksimalt udbytte af gødningen
 • at vi sørger for, at lovgivningen bliver overholdt
 • at reduktionen i bedriftens gødningsudgifter bliver tilbagevendende
HedeDanmark er den største formidler af biogødning i Danmark og har siden 90’erne haft et godt og frugtbart samarbejde med landbruget. Uanset hvor du bor i landet, er du velkommen til at kontakte os vedr. levering.

Se på gødningskortet, hvad vi kan levere i dit område

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne for at se vores nyeste certifikater.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Brian Ronald Hansen
Brian Ronald Hansen

Projektleder

T: 21 61 30 12


NB: Region Sjælland – Biogødning og Bioaske

Kristian Schøler Kjeldsen
Kristian Schøler Kjeldsen

Projektleder

T: 22 93 67 50


NB: Midt- og Nordjylland – Biokompost og Biogødning

Majbrith Kris Christiansen
Majbrith Kris Christiansen

Projektleder

T: 21 71 36 25


NB: Region Sjælland – Biogødning og Bioaske

Christian Rydahl
Christian Rydahl

Projektleder

T: 40 31 94 10


NB: Midtjylland – Biogødning og Bioaske

Kristian Birkmose
Kristian Birkmose

Projektleder

T: 40 16 61 72


NB: Region Syddanmark – Biogødning og Bioaske

Kasper Axelsen Nielsen
Kasper Axelsen Nielsen

Projektleder

T: 21 69 26 79


NB: Nord- og Midtjylland – Biogødning, Bioaske, Gyllefibre, Gips og Have-/Parkaffald