Biokompost

Biokompost stammer fra komposteringsvirksomheden Compsoil.

Biokomposten er frembragt efter kompostering af biogødning (spildevandsslam), have-/parkaffald, husdyrgødning og andre restprodukter med gødningsværdi. Efter lagring/modning afsættes biokomposten som strukturforbedrende gødning til landbruget.

Vores rolle i leveringen

I HedeDanmark formidler vi Biokomposten, og kan således levere til interesserede modtagere. Med næsten 30 års erfaring med håndtering af alternative gødninger er vi din garanti for, at der sker en korrekt håndtering af Biokomposten.

Fordele ved biokompost

biokompost

Biokompost er et homogent produkt med en tørstofprocent på over 40 %. Herved får du et let håndterbart produkt, der er let at sprede med almindeligt spredeudstyr. Komposten har et godt indhold af fosfor og kvælstof. Det meste kvælstof er organisk bundet, hvorved kvælstofvirkningen i udspredningsåret er beskeden. Dette afspejler sig dog af kravet til kvælstofudnyttelse, som normalt ligger omkring 20 %. Der kan forventes en fin eftervirkning af kvælstoffet i biokomposten.

I forbindelse med komposteringen af biokompost sker der en løbende temperaturmåling, så det sikres, at ukrudtsfrø m.m. nedbrydes. En kontrolleret kompostering medfører også, at biokomposten ikke nødvendigvis skal indarbejdes i jorden efter udspredning, men også kan anvendes i eksisterende afgrøde. Hvis ikke biokomposten indarbejdes i jorden, opnås den største kvælstofeffekt ved udspredning i køligt vejr forud for nedbør. 

Kompostering reducerer generelt lugtafgivelsen, og biokompost giver således sjældent anledning til udfordringer med lugt.

Gode grunde til at modtage biokompost

 • Du reducerer dine gødningsudgifter markant
 • Du får tilført en stor mængde fosfor, kvælstof og kulstof
 • Desuden bliver der tilført andre essentielle mikro- og makronæringsstoffer
 • Du kan sikre dig en stabil gødningsleverance i de kommende år
 • Tilførsel af organisk materiale øger den biologiske aktivitet i jorden, samtidig med at jorden får en bedre struktur. En god jordstruktur har stor betydning for rodvækst, afdræning af nedbør, jordens bæreevne, luftskiftet i jorden, jordens evne til at holde på – og frigive – næringsstoffer mv.
 • Biokompost leveres direkte til anvist plads/mark
 • Vi sikrer, at alt sker efter gældende regler
Kontakt os nu, hvis du er interesseret i en levering eller har spørgsmål til biokompost.

Informationer om biokompost

biokompost

Næringsstofindholdet i biokompost afhænger blandt andet af ”råvarerne” og kan variere over året. Som udgangspunkt indeholder biokompost følgende: 

 • Total-kvælstof, kg N/tons: 11 kg/tons
 • Total-fosfor, kg P/tons: 4 kg P/tons
 • Total-kalium, kg K/tons: 4 kg/tons 
 • Tørstofindhold, %: Min. 40 %
 • Fosforloft, kg P/ha: Afhænger af ”råvarer”– forventeligt omkring 33 kg P/ha
 • Krav til N-udnyttelse: Afhængig af ”råvarer” – forventeligt omkring 20 %
 • Forventet dosering: Mange udbringer ca. 10 t/ha – men reel intet loft
 • Udspredningstidspunkter: Biokompost udbringes i de samme perioder som almindelig, fast husdyrgødning

Alle næringsstoffer skal indarbejdes i modtageres gødningsplan. Vi indberetter mængderne til Landbrugsstyrelsen, så de er fortrykt i dit gødningsregnskab.

Se på gødningskortet, hvad vi kan levere i dit område

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne for at se vores nyeste certifikater.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kristian Schøler Kjeldsen
Kristian Schøler Kjeldsen

Projektleder

T: 22 93 67 50


NB: Midt- og Nordjylland – Biokompost og Biogødning