Kystsikring

Få overblik over mulighederne for hård og blød kyst- og klimasikring - og bestil en uforpligtende snak med en af vores eksperter om jeres behov.

Kystsikring kan typisk bestå af en række forskellige, velafprøvede metoder og teknikker, der på kort eller lang sigt begrænser eller standser havets ødelæggelser. Der kan f.eks. anvendes hård og passiv kystsikring med store sten, der sjældent kræver løbende vedligeholdelse, eller aktiv og blød kystsikring med f.eks. sandfodring, der kræver løbende vedligeholdelse. Hvilke metoder, der er de rigtige på jeres områder, afhænger af økonomi og de lokale forhold ved kysten.

Kom videre med jeres kystsikring i dag – kontakt os for en uforpligtende snak om jeres opgave. 

Hvornår er kystsikring nødvendigt?

Oversvømmelser ved forhøjet vandstand og ekstremt regnfald er stadig et stigende problem langs kysterne, og intet tyder på, at udviklingen stopper. Natur, private ejendele, boliger og infrastruktur kan blive ramt og ødelagt, når de store vandmængder skyller ind. Får du den rigtige rådgivning, og vælges de rigtige metoder til kystsikring, er det ofte muligt at standse udviklingen og skabe tryghed omkring din ejendom mange år fremover.

Nogle af mulighederne ved kyst- og klimasikring:

 • Digebyggeri: Formålet med at etablere et dige er at beskytte mod højvande. Diget kan bygges af flere forskellige jord- eller sandmaterialer og kan indeholde en membran. Ofte bygges diget op af meget lerholdig jord, der ved god komprimering opnår vandtæthed.
 • Skråningsbeskyttelse: Den traditionelle skråningsbeskyttelse for at sikre mod erosion udføres typisk med en geotekstil og en to-lagsopbygning af sten med mindre sten nederst og større kampesten udenpå.
 • Strandrensning/sortering: Er sandstranden fyldt med sten og tang eller andre uønskede materialer, kan de fjernes ved at fræse stranden igennem, således at den fremstår pæn og ren efterfølgende.
 • Faskiner, der holder stranden tilbage: Faskiner udføres for at bibeholde strandbredden. De udføres typisk, ved at træpæle bankes i havbunden, og imellem monteres et pæleflet.
 • Etablering af høfder: Høfder bygges vinkelret på stranden og udføres traditionelt med en geotekstil i bunden og sten i én eller flere lag ovenpå. Høfden fremstår som en mindre mole og har en bølgebrydende effekt, samtidig med den holder på strandsandet.
 • Sandfodring: Sandfodring (kystfodring/strandfodring) erosionssikrer ved at lægge ekstra sand på stranden, så bølger og dyndinger brydes, inden de rammer kysten. Sandfodringen udføres løbende i en større eller mindre frekvens, idet sandet ofte vil blive flyttet til havs igen. Dette vil typisk være løsningen, hvis der ikke kan gives tilladelse til kystbeskyttelse med sten.
 • Plantesikring af klitter: For at holde på en sandklit er det en god idé at sikre den ved at beplante med enten hjelm eller marehalm. På denne måde kan det undgås, at klitten flytter sig, og man minimerer sandfygning.
BILLEDE - dige

Store sten kan være en effektiv metode ved hård kystsikring.

BILLEDE - fakine

Faskiner ved kysterne kan fastholde sand og cediment.

Sådan gennemføres kystsikring

En kystsikringsopgave består typisk af en lang række processer, der også involverer relevante myndigheder. Overordnet gennemføres de fleste projekter ved:

 • 1. Besigtigelse af arealet
 • 2. Projektering og tilbudsgivning
 • 3. Ansøgning og myndighedsbehandling
 • 4. Udførelse af kystsikringen
 • 5. Evt. driftsplan for vedligeholdelse

Ved tilbudsgivning sammensætter vi en nøje udvalgt maskinpakke sammensat fra vores maskinpark af alt fra traditionelle gravemaskiner til specialmaskiner.

BILLEDE - pram

Til nogle kystsikringsopgaver anvender vi en pram.

Er kystsikring dyrt? Hvordan kan du mindske dine omkostninger?

Som en enkelt lodsejer, der ønsker kystsikring på sin ejendom, skal du være opmærksom på, at det kan være forbundet med væsentlige omkostninger for dig – både omkostninger til selve udførelsen og til indhentning af de nødvendige godkendelser hos relevante myndigheder.

Reducer dine omkostninger

En stor del af dine omkostninger er projektomkostninger. For at mindske dine omkostninger som lodsejer anbefaler vi derfor at gå sammen i en grundejerforening, et laug eller en anden type af sammenslutning, hvilket kan reducere omkostningerne for dig som lodsejer. Det er i nogle tilfælde også muligt for en gruppe af lodsejere at få oprettet et kommunalt fællesprojekt, der f.eks. kan sikre finansieringsordninger.

Hvad skal du huske, før du går i gang med kystsikringen?

Hvad skal du huske, før du går i gang med kystsikringen?

Før du går i gang med etableringen eller renoveringen af din kystsikring, er det vigtigt at sikre, at alle nødvendige tilladelser er på plads. Mange lodsejere er ikke klar over, at der også skal søges tilladelse til helt små projekter samt renovering af eksisterende kystsikring. Vores projektleder guider dig til, hvilke tilladelser du skal have for at være sikker på, at din kystsikring er lovlig.

Professionel håndtering af opgaven

Det er vigtigt for os, at vi finder og anvender ordentlige materialer og erfarne maskinførere til udførelsen. Efter behov udnytter vi vores store netværk af erfarne kolleger og samarbejdspartnere for at sikre, at vi har de rigtige ressourcer tilknyttet opgaven. Når opgaven er afsluttet, rydder vi naturligvis op på byggepladsen.

Kystsikring kræver godt samarbejde og de rette specialister

Vores eksperter gennemfører både din kystsikring og guider dig helt fra ansøgning til etablering med vores mange års erfaring fra både små og store opgaver med f.eks. oversvømmelses- og erosionsbeskyttelse. For at sikre en holdbar og effektiv kystsikring under mange forskellige lokale vilkår er det vigtigt for os at have et tæt samarbejde med både lodsejere, interne og eksterne specialister.

Første skridt – få en uforpligtende snak om jeres opgave

Vi indleder altid vores samarbejde om din kystsikringsopgave med en uforpligtende dialog om jeres ønsker og en gennemgang af de forventede udgifter, der vil være i forbindelse med kystsikringen. Kontakt os i dag for at komme videre med jeres kystsikringsopgave.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kristian Barfred Bajer
Kristian Barfred Bajer

Projektlederassistent

T: 27 78 60 49


Palle Horn
Palle Horn

Regionschef

T: 23 65 11 86


NB: Sjælland

Ulrik Daa Schrøder
Ulrik Daa Schrøder

Fagkonsulent

T: 20 52 00 99


NB: Minivådområder og filtermatriceanlæg – Fyn

Johnny Pedersen
Johnny Pedersen

Projektleder

T: 20 51 83 51


NB: Hele landet

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).