LAR og klimatilpasning

LAR - Lokal Afledning af Regnvand og klimasikring benyttes mere og mere til at håndtere store mængder overfladevand. Få uforpligtende sparring eller bestil et tilbud på LAR og klimatilpasning på jeres arealer.

LAR er forkortelsen for ”Lokal Afledning af Regnvand” eller ”Lokal Anvendelse af Regnvand” og beskriver anlægsmetoder, der udnytter viden, modeller og beregninger om arealers udformning og belægninger for at lede store mængder overfladevand til bassiner, vandløb, kanaler eller andre steder, hvor det er uskadeligt for bygninger og transport. LAR er en del af klimatilpasningen, der omfatter en lang række aktiviteter, vi anvender for at tilpasse bl.a. vores beboelses- og færdselsområder til de aktuelle eller forventede klimatiske forhold. 

Hvorfor er LAR nødvendigt?

Hvorfor er LAR nødvendigt?

Gennem de senere år har vi set en stigende tendens til mere ekstreme vejrhændelser, der kan medføre store oversvømmelser i områder med dårlig afledning eller anvendelse af overfladevand. Oversvømmelser, som kan medføre skader for mange mio. kr. på selv mindre arealer. Derfor vælger virksomheder, boligselskaber og offentlige myndigheder at sikre deres områder bedre mod oversvømmelse med LAR.

Hvilke metoder og faciliteter anvendes til LAR?

De bedste metoder til LAR udvælges altid med udgangspunkt i områdets udformning og de omkringliggende arealer efter en grundig analyse og plan for den komplette afledning. Grundlæggende anvender vi dog i de fleste tilfælde en af disse velafprøvede løsninger til LAR:

Dræn

Et dræn er typisk et rør, der placeres i bunden af et område eller under jorden, og som usynligt skaber en effektiv afledning af vand til grøfter, kanaler eller andre vådområder.

Faskiner

Faskinen er en traditionel metode, der består af et materiale, som graves ned i jorden for at skabe et hulrum, der usynligt kan opbevare vandet, til det nedsives naturligt i jorden. Faskiner kan dimensioneres efter behov, men stiller krav til jordbunden.

Grøfter

Grøften er et kunstigt vandløb, der anlagt korrekt kan forsinke og aflede store mængder vand, men er også et markant element i landskabet. Den kræver meget plads, der ikke kan anvendes til andre formål.

Regnvandsbassiner

Regnvandsbassinet er et tydeligt element i landskabet, men også en særdeles effektiv måde at opbevare/forsinke store mængder vand i lokalområdet. Bassinet kan have indløb fra f.eks. dræn og grøfter og kan i nogle tilfælde være nødvendigt, hvis overfladevandet er forurenet. Regnvandsbassinet kan opsamle forurenede partikler i sedimenter, som oprenses med jævne mellemrum. 

Regnvandsbeholdere

Til genanvendelse af mindre mængder vand til f.eks. vask eller vanding af planter er regnvandsbeholdere gode løsninger, der kan kombineres med andre LAR-metoder.

Sumpbede/regnvandsbede

Et sumpbed er et bed anlagt specielt med planter, der trives godt i våd jord. Dermed kan der ledes overfladevand fra andre arealer til sumpbedet. Typisk er regnbedet fordybet, så det kan opbevare større mængder vand. Der kan anvendes en membran under bedet, hvilket sikrer vandholdig jord også i tørkeperioder.

Søer, kunstige vådområder og spejlbassiner

Er der tale om ikke-forurenet overfladevand, og har I god plads, kan anlæggelsen af en sø eller et kunstigt vådområde være en god løsning, hvor man både beriger området med en overordentlig god buffer mod oversvømmelse og skaber gode muligheder for natur- og dyreliv. Har I mindre plads, eller ønsker I et mere designet eller stilrent udtryk, kan spejlbassinet være et godt alternativ.

Grønne tage

Grønne tage har flere formål og kan bl.a. anvendes til at forsinke regnvandet, samtidigt med at planterne på taget skaber et naturligt meroptag af vand.

Nedsivning på grønne arealer

Arealer med græs eller planter skaber en naturlig nedsivning af regnvandet og kan samtidigt rense vandet for evt. forurening. Ved at forme arealet med naturligt fald mod de grønne arealer kan de optage store mængder vand.

Gennemtrængelige (permeable) belægninger

Permeable belægninger er typer af belægninger, som vandet naturligt kan trænge igennem. Disse belægninger løser det grundlæggende problem, at mange hårde belægninger anvendt i byggeriet gennem de seneste hundrede år ikke er lette for vandet at trænge igennem. Det gælder f.eks. asfalt, beton samt tætliggende fliser og brosten. Dermed samles vandet hurtigt på overfladen i store mængder. Der findes både nye og gamle typer af permeable belægninger.

Hvordan foregår processen omkring en LAR-opgave typisk?

Hvordan foregår processen omkring en LAR-opgave typisk?

Et LAR-anlæg, som er udformet eller dimensioneret forkert, kan på kort tid medføre store skader på bygninger og materiel. Derfor gennemfører vi altid grundige analyser og beregninger på jeres arealer, før vi foreslår og udfører løsningen. Processen består typisk af følgende:
 

  • 1. Besigtigelse og vurdering af arealet
  • 2. Beregninger og analyse
  • 3. Anbefalet løsning
  • 4. Tilbudsgivning
  • 5. Udførelse

Kan vi kombinere klimatilpasning og andre funktioner?

Der kan være store besparelser og berigelser for jeres lokalområde ved at tænke jeres klimatilpasning ind i andre løsninger. Basketballbane, tribune, undervisningsrum, sportsanlæg, natur- eller koncertområde – der er stort set ingen grænser for, hvad et anlæg til klimatilpasning og LAR kan designes som. Ved at designe et multifunktionsanlæg kan I effektivt sikre jeres områder mod oversvømmelse i de våde måneder og samtidigt udnytte dem optimalt i de tørre måneder.  

Udfører I LAR og klimatilpasning i hele landet?

HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed, men vi arbejder lokalt. Det betyder, at vi kan drage nytte af de ressourcer, vi som en stor virksomhed har, samtidig med at vi er lokalt til stede i hele Danmark med driftscentre og leverandører. 

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).