Levende hegn – læplantning med/uden tilskud i 2019

Se, hvad du kan få i tilskud til plantning af levende hegn og småbeplantninger eller bestil en uforpligtende tilskudsvurdering nu – og kom godt i gang med at skabe læ og gode betingelser for vildtet.

Levende hegn – også kendt som læhegn – består typisk af 1-6 rækker med træer og buske plantet på marken eller i det åbne landskab, og de levende hegn har primært til formål at skabe læ for vinden og forbedre betingelserne for vildt. 

Formålet med levende hegn

Både levende hegn og småplantninger er vigtige elementer i det åbne land, og de giver læ og forbedrer mikroklimaet for afgrøder, mennesker, planter og dyr. De giver dog også skønhed, variation og oplevelser i et kulturlandskab, som hele tiden forandres. 

Sammensætningen er afgørende

Læhegn kan sammensættes på mange måder, der f.eks. forstærker hegnets læeffekt, har skærmende effekt eller giver jagtmuligheder. Vi etablerer typisk levende hegn i 3-6 rækker, der med den rigtige plantesammensætning i et vildthegn/naturhegn kan skabe de helt optimale betingelser for vildtet. Med den helt rigtige udtynding kan vi forvandle jeres eksisterende levende hegn til et herregårdshegn.

BILLEDE - skærme bygninger

Et læhegn kan bl.a. benyttes til at skærme for installationer og bygninger i landskabet. NB: der gives ikke tilskud til denne type læplantning. 

BILLEDE - herregårdshegn

Et eksisterende læhegn kan beskæres til et herregårdshegn.

Flere arter styrker hegnet

Tidligere blev læhegn etableret som enkeltrækkede hegn, oftest af nåletræ. I dag vælger mange dog et løvtræshegn i flere rækker bestående af mange forskellige arter af træer og buske. Det skaber et hegn med en længere varighed, flere farveskift, bedre betingelser for flora og fauna samt ikke mindst mindre sårbarhed over for sygdomme og skadedyr.

Elementer i et levende hegn

 • Buske: buske sikrer læ, tæthed og skjulesteder for fauna i bunden af hegnet. I yderrækker trives de lyskrævende arter. I hegnets midte plantes arter, som tåler skygge (f.eks. dunet gedeblad eller fjeldribs).
 • Bestandstræer: vindstærke arter såsom eg, lind eller ahorn, der lever længe og giver hegnet højde.
 • Ammetræer: består typisk af rødel, der booster hegnet i de første vækstsæsoner.

Suppler med småbeplantninger

En småbeplantning kan bestå af et lille område på op til 0,5 ha med en lille skov, buske eller en vildtremise eller som en del af et større naturområde ved en sø eller en gård. Mange småbeplantninger etableres alene ud fra ønsket om at skabe et nyt stykke natur til gavn for vildtet eller for at forskønne landskabet. I nogle tilfælde er småplantninger tilskudsberettigede. Se mere herunder.

BILLEDE - småbeplantning

Der gives tilskud til småbeplantninger på op til 0,5 ha.

Tilskud til levende hegn og småbeplantninger – vilkår og regler

Staten tilbyder tilskudsordninger til plantning og pleje af levende hegn og småbeplantninger. Find de gældende krav, regler og satser herunder. Hvis du bestiller en uforpligtende tilskudsvurdering i bunden af siden, afdækker vi alle dine muligheder for tilskud. 

Du kan få tilskud til følgende:

 • 3-6 rækkede levende hegn på markjord
 • Småplantninger/vildtplantninger på op til 0,5 ha
 • Vildthegn, hvis dette er nødvendigt i dit område

Tilskuddet gælder følgende arbejdsopgaver:

 • Jordarbejde
 • Planter og plantning
 • Maskinel renholdelse i 3 vækstsæsoner
 • Efterplantning
 • Opsætning af vildthegn

Beregning af tilskud og udbetaling:

 • Du kan få 60.000 kr./ha i tilskud
 • Du kan få 15 kr. i tilskud pr. meter vildthegn

Kontakt os for at få en beregning af jeres tilskud.

Gældende krav til plantning med tilskud

Læs nogle af de gældende krav og vilkår herunder.

 • Der må ikke bruges kemisk ukrudtsbekæmpelse
 • Det er tilladt at anvende reolpløjning, der giver planterne et forspring, hvis det lokale museum giver lov
 • Der kan benyttes maskinel radrensning
 • Plantningen skal etableres med mindst 75 % buske
 • Plantningerne skal bestå af min. 50 % bi-venlige arter
 • Etableringen skal foregå med min. 4.000 planter pr. ha
 • Læhegnet kan bestå af 3-6 rækker
 • Småbeplantninger kan bestå af vildtplantninger, vildtremiser, biotoper mv. på 1.000-5.000 m2
 • Beplantninger etableret med tilskud skal opretholdes i mindst 5 år

Det er ikke muligt at søge tilskud, hvis:

 • Plantning foregår ved parcelhus eller sommerhus eller langs have eller gårdsplads
 • Beplantningen er en del af en byggetilladelse/miljøgodkendelse
 • Beplantningen ligger inden for 30 meter fra beskyttede naturtyper
 • Der er mindre end 15 meter til naboers hus og have
 • Den nye beplantning ligger i eksisterende beplantninger/skove
 • Der er mindre end 15 meter til eksisterende beplantning eller skov
 • Du ønsker at anvende kemi til ukrudtsbekæmpelse
 • Der er krav om, at plantningen skal foregå i indeværende år

Hvis du ikke kan få tilskud, eller det ikke er en god løsning for dig, kan vi i de fleste tilfælde tilbyde attraktive alternativer med plantning uden tilskud.

Levende hegn og småbeplantning uden tilskud

Levende hegn og småbeplantning uden tilskud

Der er mange attraktive beplantningsmuligheder, hvis du ikke kan eller ønsker at benytte tilskudsordningen. Vores kunders hyppigste årsager til at vælge læplantning uden tilskud er:

 • Du kan typisk få mere effektiv ukrudtsbekæmpelse ved brug af kemi
 • Et større udvalg af træarter, antal rækker mv.
 • Muligheden for at benytte læhegnet som afskærmning mod bygninger mv.
 • Ingen kontrol fra miljømyndigheder 

Bestiller du en tilskudsvurdering undersøger vores plantningskonsulent både dine muligheder med/uden tilskud og sammensætter den løsning, der passer bedst til dit areal og dine ønsker.

Plant på koncept: få fast pris på plantning og vedligehold

HedeDanmark har gennem mange år udført læplantninger og småplantninger som et koncept, hvor etablering (jordarbejde, planter og plantning) samt ukrudtsbekæmpelse og efterplantning i de første tre vækstsæsoner leveres til fast pris.  

3-årig beplantningskoncept med HedeDanmark kan bestå af:

 • 1. Projektering: vi håndterer ansøgning og planlægning af udformning, placering, planteblanding mv.
 • 2. Jordbehandling: vi reolpløjer, gruber eller pløjer dit areal for at sikre en god rodudvikling
 • 3. Plantning: vi planter med maskiner eller manuelt (afhængigt af arealstørrelse)
 • 4. Ukrudtsbekæmpelse: vi sikrer optimale vækstbetingelser med eller uden herbicider
 • 5. Efterplantning: vi sørger for evt. efterplantning i de første vækstsæsoner (normalt ikke nødvendigt)

Kontakt en af vores plantningskonsulenter for at få et tilbud på beplantningskoncept med fast pris.

Ukrudtsbekæmpelse med discharve

Discharven her kan løse flere opgaver i læhegnet på samme tid og sikrer effektiv ukrudtsbekæmpelse.

Skræddersy din egen løsning

Levende hegn som totalkoncept er vores garanti for høj kvalitet, men har du erfaring med plantning og pleje, kan vi skræddersy en løsning, hvor du selv løser dele af opgaven.

Del denne