Naturpleje og -genopretning

Vi løser alle typer af naturpleje og naturgenopretning i heder, enge, kær, moser, overdrev, fortidsminder, vandløb, søer, bynære områder og ved kysterne for kommuner, styrelser, lodsejere og virksomheder.

Naturgenopretning og naturpleje hænger ofte tæt sammen, og der er en glidende overgang mellem de to begreber. I praksis er naturgenopretning dog ofte en tidsbegrænset indsats, der forandrer et område, mens naturpleje er en tidsubegrænset indsats, der vedligeholder og evt. udvikler et områdes naturværdier.

Naturpleje

Naturpleje kan defineres som arbejde i naturen, hvilket skal sikre opretholdelse eller fremme af en bestemt natur- eller landskabstype. F.eks. afgræsning med kreaturer for at forhindre opvækst af selvsåede træer eller invasive planter. 

naturpleje

Opgaver med naturpleje kan bl.a. bestå af:

 • hegningsopgaver
 • bekæmpelse af invasive arter såsom bjørneklo og vild pastinak
 • rydning af overdrev, heder, strandenge, moser og højmoser
 • græsning med får, kvæg eller geder
 • maskinel slåning af dominerende planter
 • grødeskæring i vandløb og søer

Hedeafbrænding får frø til at spire

Afbrænding af hede er en ganske almindelig disciplin inden for naturpleje. Lyngplanter sætter årligt masser af frø, og varmen fra ilden får frøene til at spire.

Naturgenopretning

Naturgenopretning kan opfattes som alle fysiske indgreb i landskabet, hvilket skal genskabe en tidligere naturtilstand på en given lokalitet. F.eks. genskabelse af små vandhuller, fjernelse af træer på heder og genslynging af vandløb.

 • Genslyngning af vandløb
 • Rydning af bevoksninger i hede og mose
 • Etablering af membraner for at forhindre afvanding af højmose
 • Plantning af hjemmehørende træer
 • Fjernelse af dræn
 • Oprensning og rydning af søer

For besøgende i naturen kan et grønt område virke naturligt, men mange af de mest sårbare naturarealer med truede naturtyper er tilgroede – og en genskabelse kræver derfor omfattende rydning af træer, buske, siv mv. 

Naturpleje og naturgenopretning er nødvendigt

Tidligere tiders bondesamfund med flere dyr og hænder på landet klarede i høj grad naturplejen som en del af hverdagens pligter i en mere ekstensiv landbrugsdrift. Ændringer i vores måde at leve med og bruge naturen betyder dog, at mange naturområder er forsvundet fra landskabet i løbet af de seneste 50 år. Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling besluttede Folketinget i 1972 at beskytte bestemte naturtyper. I 1992 blev disse bestemmelser udvidet til den såkaldte Naturbeskyttelseslov. Vi har været med fra starten og opbygget mange års erfaring med både naturpleje og naturgenopretning.

Hvem har brug for naturpleje og naturgenopretning?

Gennem de seneste årtier har vi udført naturpleje og naturgenopretningsopgaver i hele Danmark – fra planlægning til udførelse. Alle lodsejere kan få behov for naturpleje, men vores typiske kunder er:

 • Kommuner
 • Forsyningsselskaber
 • Slots- og Kulturstyrelsen (tidl. Slots- og Ejendomsstyrelsen)
 • Naturstyrelsen (tidl. Skov- og Naturstyrelsen)
 • Kulturstyrelsen (tidl. Kulturarvsstyrelsen)
 • Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidl. NaturErhvervsstyrelsen)
 • Forsvaret
 • Jordejende fonde
 • Private jordejere
 • Private virksomheder

For lokale lodsejere kan opgaven være etablering af en sø eller et vandhul eller bekæmpelse af invasive arter, mens vi genslynger vandløb for kommunerne, rydder heder for Naturstyrelsen og genskaber højmoser for Forsvaret. 

Hvilke naturtyper er beskyttet?

Ca. 10 % af Danmarks areal er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3, som stiller krav til både kommuner, virksomheder og private lodsejere om at besvare og beskytte en række naturtyper:

Naturtype Primære trusler Særlige arter (typisk) Naturgenopretning og pleje (primære)
Søer og vandhuller Tilgroning og eutrofiering Padder, fisk og insekter Grødeskæring, oprensning, tilretning af brinker
Moser Afvanding og vækst af træer Sphagnum (tørvemos) Rydning, sikring med membraner, fjernelse af dræn
Ferske enge Udtørring, gødskning og tilgroning Stor biologisk mangfoldighed Høslæt, hæve afløb, fjerne dræn (genskabelse af naturlig hydraulik)
Strandenge Afvanding, eutrofiering og tilgroning Salttolerante og lysåbne typer Fjernelse af diger, tilkastning af grøfter, rydning af vegetation
Heder Tilgroning af træer, buske og græsser Hedelyng, revling og hedemelbærris og laver Foryngelse af beplantning ved høst af planter afbrænding
Overdrev  Tilgroning af træer og buske Udvalgte græsser, træer, buske mv. Rydninger og knusning
Vandløb Tilgroning og eutrofiering Vandplanter, fisk og insekter Grødeskæring, oprensning, tilretning af brinker og genslyngning
naturgenopretning

Fredede fortidsminder er kulturarv i naturen

Der findes ca. 30.000 fredede fortidsminder i Danmark. De fortæller om vores kulturarv og skal derfor bevares og beskyttes mod tilgroning af træer og buske, der kan forhindre adgang og synlighed til dem og i værste fald beskadige dem. Plejen ved fortidsminder består typisk i at bevare en slidstærk og lavt voksende vegetation, som forebygger erosionsskader. 

I mange tilfælde er den første opgave for vores projektledere at skabe et overblik over det eksisterende plejeniveau og optimere den fremtidige pleje med en komplet plan og fotodokumentation.

Hvad kan vi få hjælp til?

Vores projektledere har gennem mange år opbygget et dybt kendskab til hele processen omkring naturpleje og naturgenopretning. Derfor kan de rådgive om alle dele af processen og hjælpe med at søge tilladelser, finde tilskudsmuligheder til finansiering og naturligvis tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdet samt sikring af fremtidig pleje.

Hvordan kommer vi i gang?

I naturgenopretnings- og naturplejeprojekter er det vigtigt at tage udgangspunkt i de faktiske forhold på lokaliteten. Det har afgørende betydning for resultatet, at vi arbejder med naturen og ikke mod den. Derfor begynder vi de fleste opgaver med en undersøgelse og besigtigelse af arealet. Bestil uforpligtende rådgivning her på siden for at komme i gang med jeres projekt.

Særlige maskiner til skånsomt arbejde

naturgenopretning

Vores medarbejdere har stor erfaring med at tilgodese mange forskellige hensyn i et naturgenopretnings- eller naturplejeprojekt. Eksempelvis er det ofte et krav, at arbejdet udføres skånsomt, så bl.a. kørespor minimeres. Mange skader kan undgås gennem god planlægning og køreplader, men derudover råder vi over en række forskellige maskintyper, der afhængigt af jordbundsforhold kan arbejde skånsomt i både tørre og våde områder. Vi udvælger og anvender den maskine, der passer bedst til opgaven og skåner arealet mest muligt. 

Få hjælp til hele processen

Årtiers erfaring og specialisering inden for naturpleje og naturgenopretning gør det muligt for os at tilbyde dig hjælp til hele processen i dit naturpleje- eller naturgenopretningsprojekt. Helt fra besigtigelse og ansøgninger til udførelse og plejeplan.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).