Ændringer i klimaet kræver nye træarter

Tip til august - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2019.

Med udsigten til væsentlige ændringer i klimaet herhjemme har både skovejere og -forvaltere fået endnu flere faktorer at forholde sig til ved valg af træart til nyplantning. Således skal de forventede ændringer til både temperatur, nedbør og storme tages med i overvejelserne.

Da de fleste af vores hjemmehørende træarter befinder sig tæt på deres nordlige udbredelsesgrænse, vil de forventede temperaturstigninger ikke have den helt store indflydelse her. Værre ser det ud for nåletræerne, hvor især rødgran forventes at ville lide under både tørrere somre og hyppigere og voldsommere storme.

Vi har i Danmark tradition for – med varierende held – at anvende både hjemmehørende og fremmede træarter. Således kan man forestille sig, at fremtiden også vil bringe nye træarter, som kan tænkes at ville være både robuste og produktive under vores himmelstrøg. Præcis hvilke arter, provenienser og i hvilken blanding med kendte træarter er det for tidligt at sige noget om endnu. Men forskerne arbejder på højtryk i disse år for at finde og afprøve træarter, som kan blive de næste generationers skovtræer ved siden af vores traditionelle hjemmehørende træarter. Uanset hvad, så gælder det som skovejer om fortsat at holde sig orienteret om både fremtidens klima og de matchende træarter, så også vores efterkommere kan gå rundt i robuste, sunde og produktive skove.

Del denne