Plantning i skoven

Før du går i gang med at plante på dit areal, er der en række faktorer som træart og kulturmetode, du skal overveje. Her kan du få et overblik over noget af det, du bør have med i dine betragtninger.

Jordbundsforhold, vildttryk, dyrkningsforhold og forventninger til træmarkedet. Det er bare nogle af de faktorer, der kan have betydning for, hvordan du skal gribe plantning i din skov an. 

Her på siden kan du læse mere om, hvilke spørgsmål du bør stille dig selv, før du går i gang, så du undgår at begå fejltagelser, der kan have negative konsekvenser for din skov langt frem i tiden.

Her på siden kan du læse om:

Hvad skal jeg plante?

Når du skal vælge, hvilke nye træer du vil have i din skov – skal det være bar- eller dækrodsplanter, eller skal du bruge små eller store planter – er det naturligvis afgørende, hvilke ønsker du har til skovens anvendelse – er der eksempelvis tale om en skov til produktion eller til jagt. 

Selvom det tager årevis, før de endelige konsekvenser af dine valg viser sig, så kan du – ved at foretage de rette valg – sikre retningen i udviklingen af den skov, du drømmer om. 

Udover hvilken anvendelse du øns

Udover hvilken anvendelse du ønsker for skoven, er skovens geografiske placering og jordbundsforhold bestemmende for, hvilke arter der vil kunne trives på arealet. Derfor bør du blandt andet undersøge fugtighedsforholdende på arealet: om der er risiko for forårs- eller vinterfrost, hvordan vindforholdene vil påvirke forskellige arter. Endelig bør du også overveje, om de fremtidige klimaforandringer kan spille en rolle for, om de valgte træarter vil kunne trives i hele bevoksningens levetid på 70-120 år.

For at sikre stabiliteten, sprede risici og få hurtigere indtægter fra bevoksningen, er det oftest en god idé at plante flere træarter i en blandingskultur. 

Powerkulturer øger indtægtsmuligheder

HedeDanmark har de seneste år udviklet et plantningskoncept, som øger biomasseproduktionen og dermed dine indtægtsmuligheder i de første 15-20 år af en bevoksnings levetid. I praksis bliver produktionen af biomasse øget ved, at der bliver plantet en større andel af hjælpetræer – typisk lærk. Hjælpetræerne vokser hurtigere end de træer, der kommer til at udgøre den blivende bestand af for eksempel rødgran eller douglasgran. Hjælpetræerne plantes i rækker, blandt andet der, hvor skovningsmaskiner engang i fremtiden skal køre for at høste bestandstræerne.

Efter 15-20 år vil hjælpetræerne have vokset sig så store, at de kan høstes og sælges til energiformål. 

Udover skovejerne har også samfundet stor glæde ved denne model. Hjælpetræernes hurtige vækst betyder, at bevoksningen opsuger mere CO2 fra atmosfæren end en mere traditionelt anlagt skov. Når hjælpetræerne så høstes, vil udnyttelsen af dem til energiformål kunne bidrage til at reducere anvendelsen af fossile brændsler til gavn for klimaet.

HedeDanmark har etableret 8 demonstrationskulturer rundt omkring i Danmark, hvor du som interesseret skovejer kan se, hvordan man kan etablere en bevoksning med høj biomassetilvækst.

Hvornår skal jeg plante?

Skal der plantes om foråret eller efteråret? Det er der mange holdninger til og mange gode forklaringer og råd om. Det, vi ved med sikkerhed, er dog, at plantning i marts/april som hovedregel fungerer godt – med mindre det pågældende år byder på forårs- eller tidlig sommertørke.

Tilsvarende giver sensommer- og efterårsplantning af nåletræ som regel rigtig gode resultater. Planterne er stadig i rodvækst og kan nå at sætte sig fast inden frosten. Er der meget vildt, har man imidlertid de nye velgødede planter stående hele vinteren med den risiko for vildtbid, det udgør.

Valget mellem forår- eller efterårsplantning er dog også meget artsafhængigt, idet visse nåletræer som f.eks. douglasgran og nobilis ikke må plantes om efteråret, da de næsten altid bliver ramt af vinterudtørring den første vinter.

Den nyeste forskning viser, at planter er forholdsvis mere robuste i forbindelse med forårsplantning, og at planterne skal håndteres blidt og skånsomt, hvis plantningen sker i det tidlige efterår. 

TABEL

Vi har udarbejdet en oversigt over de optimale plantetidspunkter (jo grønnere, jo bedre).

Inden plantning:

Når du har valgt, hvilke(n) art(er), du ønsker at plante, kan du lette plantningsarbejdet ved at rydde kulturarealet for kvas fra hugst. Dette kan ved afdrifter efter nåletræ med fordel ske med udtag af GROT (GRrene Og Toppe) efter afdriften. Her flishugges toppe og kvas, hvilket både rydder arealet til genplanting, samtidig med at der genereres en indtægt fra den producerede flis. Er det et areal, som har ligget uden bevoksning et stykke tid, vil der oftest være opvækst, som bør fjernes inden tilplantning.

Jordbearbejdning er en af de vigtig

Jordbearbejdning er en af de vigtigste forudsætninger for en vellykket gentilplantning. Jordbearbejdning sikrer flere forhold:

  • Rydder en eventuel græspels eller førnelag til side og blotter mineraljorden
  • Løsner jorden og sikrer en bedre plantning
  • Giver en bedre nedtrængning af vand til rødderne
  • Angiver planteretningen og giver en mere ensartet plantning
  • Den blotlagte mineraljord nedsætter risikoen for nattefrost om foråret 

For at gøre tyndingerne i den nye skov så nemt som muligt bør du også overveje, hvordan planterækkerne skal placeres. Rækkerne skal helst ikke lægges vinkelret på den vej eller det kørespor, træerne skal slæbes ud til, men på skrå, så stammerne kan trækkes ud til vejen eller sporet i den retning, de skal transporteres.

Efter plantning:

Når din nye kultur er plantet, er der også en række faktorer, du skal være opmærksom på, så din skov kommer godt fra start. 

Hvis vildttrykket på arealet er stort, kan det være nødvendigt at beskytte de nye planter mod bid og skader – eksempelvis ved at hegne bevoksningen ind. Oftest sker indhegningen samtidig med eller umiddelbart efter plantningen. 

Er der tale om en løvtræsplantning, skal du være særligt opmærksom på risikoen for musegnav, som især forekommer i kulturer med meget græs og højt ukrudtstryk.

Som det ovenstående viser, er der rigtig mange spørgsmål og forhold at tage med i sine overvejelser, når man skal beslutte sig for plantning på et givent areal i sin skov. 

Du kan altid kontakte én af HedeDanmarks skovfogeder i din region, hvis du har spørgsmål i forbindelse med plantning i skoven. Vi kan stå for hele etableringen eller nøjes med at hjælpe dig med de dele, hvor du har brug for vores hjælp.

 

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Christen Nørgaard
Christen Nørgaard

Plantningskonsulent

T: 24 82 30 17


Ydelser: Beskæring/rydning, Broer/shelters, Energiplantning, Gårdplantning, Læplantning, Naturpleje/-genopretning, Skovrejsning, Søer/bassiner, Vandløb

Kontor: Herning

NB: Vest- og Midtjylland

Christian Ritz-Andersen
Christian Ritz-Andersen

Teamleder

T: 21 22 77 91


Ydelser: Energiplantning, Gårdplantning, Læplantning, Skovrejsning

Kontor: Rønnede

NB: Sjælland og Fyn

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).