Skovinvestering

Bestil en investeringspakke eller kontakt HD Forest i dag for at høre mere om mulighederne for skovinvestering i Baltikum (Estland, Letland og Litauen).

HD Forest er en del af HedeDanmark og den største private, uafhængige skovforvalter i Baltikum med over 20 års erfaring i optimering af skovinvesteringer for sine kunder. HD Forest har en række kunder, som med succes gennem en lang årrække har investeret i skov i Baltikum. Fælles for dem er, at de betragter det som ren investering, og at de har haft et pænt historisk afkast på deres investeringer på typisk over 10 % pr. år. Op til 1/3 af afkastet er kommet som løbende afkast og resten som et stort afkast ved realisering af værdistigningen ved exit.

Hvem kan investere?

HD Forest's kunder er typisk velhavende enkeltpersoner eller familier, men blandt kunderne findes erhvervsdrivende fonde og institutionelle investorer. Vores kunder kommer fra en lang række lande, primært Europa og især fra Danmark og Sverige. 

Investeringsstrukturen er simpel og transparent, hvor investor typisk ejer sine egne skove via et lokalt, skovejende selskab. Dette sikrer, at man som investor selv kan beslutte at øge sin investering eller foretage en hel eller delvis exit på ethvert tidspunkt.  

HD Forest varetager direkte investeringer på minimum 500.000 EUR. Gennem investeringsselskabet DIFKO kan private investorer med helt ned til 10.000 kr. dog ligeledes investere med HD Forest. 

Hvorfor investere i baltisk skov?

Der er mange gode grunde til at investere i skov hos HD Forest.

Attraktivt afkast – forventeligt 5 - 6 %

 • Værdien er primært baseret på hugstmodent tømmer og kapitaltilvækst i unge bevoksninger
 • Afkastet er stabilt og forudsigeligt – baseret på biologisk vækst
 • God afsætning for træet lokalt og globalt
 • Ikke afhængig af tilskud, herlighed eller jagt og uden finansiel gearing
 • Afkastforventningen er efter alle omkostninger, men før skat

Lav risiko

 • Operationel risiko; fleksibilitet via konjunkturhugst, træerne vokser, solid HD Forest historik
 • Biologisk risiko; små geografisk spredte skovstykker med naturlig modstandsdygtighed grundet træarter af lokal proveniens
 • Politisk risiko; forretningsvenligt, transparent, moderne lovgivning, euro, EU og NATO

Langsigtet tidshorisont

 • PEFC certificeret skovdrift og moderne stærk skovlov
 • Egnet til generationsskifte/succession
 • Potentiale for prisstigninger på jord og tømmer

Udvikling i træindustrien

Skovens produkter afsættes primært til den lokale træindustri. Træindustrien i Baltikum er i dag en af de mest moderne og primære træindustrier i Europa. Det har flyttet f.eks. Estland fra at eksportere en stor del af deres rundtræ, til at de i dag er nettoimportør. Udviklingen fortsætter i videreforædlingen, og de baltiske lande har en kraftig vækst inden for fremstillingsindustrien samt produktion af biomasse i form af træpiller, hvilket øger træefterspørgslen.

Likviditet, fleksibilitet og risikospredning

Tilbageleveringen af ejendomme til befolkningen efter genskabelsen af de tre baltiske nationer i 90’erne gør, at den gennemsnitlige ejendomsstørrelse er lille. Det betragtes af større professionelle investorer som en ulempe, men skaber til gengæld muligheder for andre investorer. Den lille størrelse på ejendomme betragtes af nogle investorer som en fordel. Der er et velfungerende, åbent og livligt ejendomsmarked, og de mindre ejendomme er hurtigt omsættelige. Det skaber fleksibilitet og likviditet i investeringen. Ejendommene er spredt over større geografiske områder, hvorfor en storm, skadedyrsangreb eller andre sygdomme vil have en begrænset indvirkning for den enkelte investor. Spredningen gør også, at investor kan udnytte lokale forskelle i afsætningen af træprodukter. 

Verdens behov for træprodukter vokser

Mange investorer vurderer, at der er gode muligheder for at investere i træ. Det skyldes den forventede befolkningsudvikling, hvor vi dels bliver flere, og dels hvor flere flytter fra fattigdom til middelklasse. Hertil kommer det forventede øgede behov for biomasse til produktion af vedvarende energi. 

Om HD Forest

HD Forest er den største private, uafhængige forvalter og udvikler af ansvarlig skov i de tre baltiske lande; Estland, Letland og Litauen. HD Forest er til stede med lokal ledelse og medarbejdere i alle tre markeder og har været aktiv i Baltikum siden 1997. HD Forest tilbyder et bredt felt af serviceydelser inden for skovforvaltning og forvaltning af skovinvesteringer til såvel private som institutionelle investorer. HD Forest's skovforvaltning bygger på dybe forstmæssige og lokale kompetencer, ligesom økonomisk rapportering til skovejere bygger på de til enhver tid gældende revisionsmæssige krav og standarder. HD Forest er et datterselskab af HedeDanmark a/s.

HD Forest yder rådgivning vedrørende drift, formidling og indkøb af skovarealer. Det årlige afkast kan variere, og der gøres opmærksom på, at investering i skovarealer kan medføre tab af den investerede kapital eller dele heraf. HD Forest er ikke ansvarlig for de skattemæssige konsekvenser forbundet med investering i skovarealer, og investorer opfordres derfor til at søge egen sagkyndig bistand fra advokat og/eller revisor.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Morten Thorøe
Morten Thorøe

HD Forest Director

T: +45 60605649


Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om mulighederne.