Minivådområde med op til 100 % tilskud

Skab et flot naturområde med et minivådområde på din landejendom og støt miljøindsatsen – uden større omkostninger og besvær. Kom i gang med gratis og uforpligtende rådgivning.

Et minivådområde er en sø, der er etableret sådan, at den renser drænvand for kvælstof og fosfor. Minivådområdet kan etableres som et åbent minivådområde (traditionelt) eller som et filtermatriceanlæg (ny metode). For at reducere kvælstofudledningen kan landmænd og lodsejere frem mod 2021 få 100 % tilskud til minivådområder, hvilket dækker alle etableringsudgifter. HedeDanmark kan stå for etableringen af både åbne minivådområder og filtermatriceanlæg.

Se, hvordan landmænd bruger minivådområder

Etablering af minivådområder

Minivådområder er tekniske anlæg, der er etableret sådan, at de renser drænvand fra f.eks. marker for kvælstof og fosfor. Drænvandet ledes igennem bassiner, som fungerer som en slags naturligt renseanlæg, før vandet ledes videre ud i vandløb og søer. 

Det åbne minivådområde:

I det traditionelle åbne minivådområde ledes drænvandet igennem bassiner med iltfattige forhold, hvor bakterier omdanner nitrat til frit kvælstof eller gas, der optages i luften.

Består typisk af:

 • Drænopland: landbrugsjord, der drænes mod minivådområdet (mindst 20 ha). 
 • Drænindløb: vand rigt på kvælstof og fosfor ledes fra marken ind i anlægget.
 • Sedimentationsbassin: her bundfældes sediment, og meget af fosforen fra marken optages i sand og fine partikler. Sedimentationsbassinet tømmes med intervaller inden for en årrække.
 • Hovedbassin: opdelt i sektioner med forskellige vanddybder. Antallet af sektioner kan variere med drænopland og kvælstof-indhold, men ofte er der mellem 2 og 5 sektioner. Dybe zoner (f.eks. 1 meter) er iltfrie/iltfattige områder, hvor der kan opstå naturlig omdannelse af kvælstof ved hjælp af bakterier (denitrifikation). De dybe zoner fastholder vandet i minivådområdet i længere tid. Lave zoner (f.eks. 30 cm) – vegetationszoner, der leverer kulstof til de mikroorganismer, der udfører denitrifikation og dermed omdannelse af kvælstof.
 • Udløb: det rensede vand iltes f.eks. via en iltningstrappe, før det ledes videre til vandløb eller søer. 

Principskitse: åbent minivådområde. 

Minivådområdet med filtermatrice:

Ved et filtermatriceanlæg ledes drænvandet igennem bassiner med ”filtre” af kulstofkilder (f.eks. flis), og gennem denne proces omdannes nitrat (kvælstof) vha. bakterier til kvælstofgas og fjernes fra drænvandet.

Består typisk af:

 • Drænopland: landbrugsjord, der drænes mod minivådområdet (mindst 20 ha).
 • Drænindløb: vand rigt på kvælstof og fosfor ledes fra marken ind i anlægget.
 • Sedimentationsbassin, -brønd eller stuvningsbassin: her bundfældes sediment og meget af fosforen fra marken binder sig til sand og fine partikler. Sedimentationsbassinet tømmes med regulære intervaller inden for en årrække.  
 • Filtermatricedel: et eller flere bassiner med filtermatrice bestående af en svært gennemtrængelig bund, som holder på vandet. Filteret består typisk af knuste muslingeskaller og flis, der både sænker gennemtrængeligheden og fungerer som kulstoflager til denitrifikation. Bassinerne er typisk anlagt med en hældning, så vandet ledes naturligt igennem.
 • Udløb: det rensede vand iltes f.eks. via en iltningstrappe, før det ledes videre til vandløb eller søer.


Principskitse: minivådområde med filtermatrice.

Hvilken type minivådområde skal jeg vælge?

Minivådområder med filtermatrice regnes for at være mere effektive med en årlig reduktion af kvælstof på over 50 %. Derfor kan minivådområdet med filtermatrice typisk etableres på et mindre areal i forhold til drænoplandets størrelse og anbefales derfor specielt til landbrugsjord med høj bonitet. Åbne minivådområder giver derimod bedre betingelser for dyrelivet i området og kan give en højere herlighedsværdi på området.

Hvor stort skal et minivådområde være?

Dit minivådområdes størrelse tilpasses efter, hvor stort drænoplandet er. Et åbent minivådområde på omtrent 1 ha kan rense drænvand fra et opland på ca. 100 ha. Ved filtermatriceanlægget er effektiviteten højere. Udover at være et teknisk anlæg, der bidrager til et bedre miljø, får du også et lille stykke varieret natur med alle de rekreative glæder, det kan medføre.

BILLEDE

Det åbne minivådområde kan skabe et flot vandspejl og fugleliv.

Hvorfor gives der tilskud?

Tiltagende er fuldt finansieret af staten og EU. Det er målet, at virkemidlerne samlet skal reducere udledning af kvælstof med ca. 2.400 tons gennem helt frivillige etableringer af f.eks. minivådområder.

Omregnet svarer det til ca.:

 • 1.000 minivådområder (á ca. 100 ha opland)
 • 5.400- 14.500 ha ny skov
 • 13.000 ha vådområder 

Tilskudsordningen administreres gennem den landsdækkende konsulentordning Oplandskonsulenterne, der håndterer sagsbehandling af din ansøgning. 

Hvor meget kan du få i tilskud?

Tilskudsordningen er sammensat sådan, at du i de fleste tilfælde kan få dækket 100 % af dine udgifter til etablering af et åbent minivådområde eller et filtermatriceanlæg. Hvor meget, du kan få i tilskud, afhænger dog af, hvilken type af minivådområde du etablerer.

Tilskudsberegning for åbent minivådområde

Dit tilskud til et åbent minivådområde beregnes ud fra fastsatte standardomkostninger, men varierer efter, hvilke opgaver som er nødvendige på dit areal. 

Post Tilskud (kr.) - baseret på startpris jf. vejledning for etablering af minivådområde Pris pr. m2 beregnet som 1 % af drænoplandet (kr.)
Samlet for obligatoriske dele 161.800 36,50
Mulige tillæg
Etablering af pumpe 21.150 11,30
Etablering af planter 780 1,40
Etablering af sti mv. 12.000 Fast pris
Konsulentudgifter til byggerådgivning 13.250 Fast pris
Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser- og gebyrer 6.200 Fast pris
Arkæologiske forundersøgelser 11.800 2,50

Forbehold for fejl og mangler – skemaet er kun vejledende. 

Tilskudsberegning for filtermatrice minivådområde

Du kan grundlæggende få tilskud til alle de udgifter, som er nødvendige for at gennemføre projektet. Du kan dog maksimalt få 750.000 kr. pr. 0,2 ha filtermatrice (eks. areal og vedligeholdskompensation). For at sikre, at du får dækket alle dine udgifter, er det dog vigtigt, at du følger alle reglerne i Landbrugsstyrelsens vejledning for etablering af minivådområder – herunder et krav om indhentning af flere tilbud på udførelse.

HUSK NU: overhold alle regler og krav

Sker der fejl i udførelse af dit minivådområde, ansøgning eller dokumentation af dine udgifter, kan du både risikere, at dit minivådområde ikke fungerer, og at du helt eller delvist ikke kan få tilskud til at dække dine udgifter. Benytter du HedeDanmark som entreprenør til dit minivådområde, har du dog garanti for, at reglerne er overholdt, og at du undgår ubehagelige overraskelser. 

Vi hjælper dig igennem hele processen

HedeDanmark har mange års specialiseret erfaring med projektstyring og etablering af vådområder. Når du vælger HedeDanmark til etablering af dit minivådområde, står vi for etablering af selve anlægget og afrapportering på dit nye minivådområde. Det gør projektet nemmere for dig.  

Processen ved etableringen af dit nye minivådområde: 

 • Arealvurdering (evt. med besigtigelse): Her vurderer vi dit areal og skitserer dine muligheder for etablering af et minivådområde.
 • Ansøgning om tilladelse og tilskud: Vi vejleder dig i, hvordan du søger om tilladelse og tilskud gennem Oplandskonsulenterne.
 • Afgørelse: Du får svar på din ansøgning fra Oplandskonsulenterne.
 • Forudbetaling af tilskud: Du kan få udbetalt op til 50 % af dit tilskud i forskud.
 • Tilbud: Vi giver dig et tilbud på etablering af dit nye minivådområde, der i langt de fleste tilfælde kan etableres inden for rammerne af dit bevilgede tilskud.
 • Etablering: I tæt dialog med dig lægger vi en plan for etableringen af minivådområdet, hvor vi gennem vores omfattende maskinpark kan tage hensyn til nøjagtige lokale forhold på din ejendom.
 • Udbetaling af dit resterende tilskud: Du får udbetalt den resterende del at dit tilskud.  

Se på kortet, om du kan få tilskud

Tjek på kortet herunder, om din jord ligger i et område, hvor der typisk kan etableres et minivådområde med fuld finansiering (mørkegrønt område). Du kan også se, om din jord ligger i et potentielt egnet område (lysegrønt) for senere etablering. Ordningen er fortsat under udarbejdelse og tilpasning, så der kan forekomme ændringer.  


OBS: kortet er kun vejledende. Kontakt os for en nærmere vurdering. Se et detaljeret kort på MiljøGIS.mim.dk

Øvrige krav:

For at få tilskud skal der være minimum 20 ha drænopland. Kontakt os for at få en detaljeret vurdering af, om du kan få tilskud til minivådområde. 

Hvornår kan der søges tilskud?

Tilskudsordningen åbnede i 2019 den 1. marts med mulighed for at søge om tilskud til både åbent minivådområde og minivådområde med filtermatrice indtil den 3. maj. Tilskudspuljen er ikke ubegrænset, så vi anbefaler, at du kontakter os hurtigst muligt for at få klarlagt dine muligheder.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Mads Lundhøj
Mads Lundhøj

Markedschef

T: 23 62 18 44