Etablering og pleje af søer og regnvandsbassiner

Etablering og pleje af søer, vandhuller og regnvandsbassiner kræver de helt rigtige maskiner og ekspertise fra teknikere, biologer og maskinførere. Få gratis og uforpligtende rådgivning om jeres etablering eller pleje.

Færdige søer, vandhuller og regnvandsbassiner kan umiddelbart se ens ud for det utrænede øje. Formålet, planlægningen, etableringen, funktionen og plejen af et område med vand kan dog være meget forskelligt og kræve vidt forskellige kompetencer. 

Type Formål (typisk) Størrelse 
(typisk)
Generelt plejebehov Primære plejemetoder
Rekreation og natur Over 10.000 m2 Lille Båd, amfibie
Vandhul Biodiversitet og natur Under 10.000 m2 Middel Manuel, biologisk
Regnvandsbassin Klimasikring 200 – 1.000 m2  Middel/stor Båd, amfibie

Der er omkring 120.000 søer og vandhuller i Danmark fordelt over både naturlige og menneskeskabte søer. De fleste menneskeskabte/kunstige søer er gamle grusgrave, miner eller fiskesøer/put-and-take. De fleste kunstige vandhuller er tidligere mergelgrave/lergrave eller branddamme. 

Søer og vandhuller

Der går ikke lang tid fra etablering af vandhullet, til at de første dyr indfinder sig. Man kan derfor hurtigt se resultatet af etableringen og få stor herlighedsværdi for sin investering.

Søen:

Søen:

Defineres mest almindeligt som et permanent bassin af relativt stillestående ferskvand, som har en overflade på mere end 1 hektar (10.000 m2). Med ”permanent” skal forstås, at søen modsat vandhullet ikke er i fare for at tørre ud, hvilket kan have stor betydning for sammensætningen af planter, fisk og padder i søen.

Vandhullet:

Kan betragtes som et mindre bassin/sø under 1 hektar, der alt efter forhold kan være lavvandet og dermed i fare for at udtørre i perioder, hvilket dræber fisk, men skaber også særligt gode ynglebetingelser for padder. Derfor er vandhuller vigtige for naturområders biodiversitet og for beskyttelsen af truede dyrearter. Vandhuller kan pga. deres størrelse dog også være i større risiko for en usund vækst af uønskede planter, såsom dunhammer og vandpest, hvilket stiller større krav til pleje. Ønsker du at skabe optimale forhold for padder, kan vi etablere dit vandhul ved et såkaldt paddeskrab, der skaber et lavvandet vandhul med dårlige betingelser for fisk.

Minivådområdet:

Minivådområder er en ny type af vandhuller, der typisk renser vandet ved hjælp af naturlige processer og kan finansieres 100 % gennem tilskudsmidler. 

Definer formålet med jeres sø eller vandhul

Søer og vandhuller er vigtige yngle- og levesteder for en lang række planter og dyr, men kan også være et herligt område for rekreative aktiviteter både på og ved siden af vandet. Formålet med vådområdet er meget afgørende for, hvordan det skal etableres og plejes. Derfor er det vigtigt, at I gør jer nogle tanker om formålet med jeres sø eller vandhul. Er det vigtigste at skabe de optimale betingelser for vildt og fugleliv? Eller skal søen danne rammen om fiskeri, sejlads eller badning?

Bestil uforpligtende rådgivning hos vores projektledere og få hjælp til at definere formålet.

Etablering/udgravning

Der er nogle simple hovedregler for etablering af en sø eller et vandhul, og udformning og placeringen i landskabet har stor betydning for det færdige udtryk, vandkvalitet og betingelser for dyr, insekter og ønskede planter, der skaber en sund balance i søen. 

Søg rådgivning og undgå dyre fejltagelser

Alle kan i princippet grave en sø eller et vandhul. Før vi begynder nygravning af søer, udnytter vi dog erfaringen fra vores team af teknikere, naturrådgivere (biologer mv.) og maskinførere til at finde den helt rigtige løsning i samarbejde med jer. Etableres søen fagligt korrekt, kan man sikre optimale betingelser for en sund sø, der kræver mindst mulig vedligeholdelse i fremtiden.

Typiske aktiviteter ved etableringen af en sø:

 • Find et egnet sted – helst hvor der tidligere har været vand
 • Lav en forundersøgelse, grav evt. et prøvehul
 • Lav en plan for vandhullet ud fra det dyre- og planteliv, som ønskes tilgodeset
 • Dybde og øvrig udformning overvejes
 • Evt. plan for beplantning ved søen
 • Evt. plejeplan for vedligeholdelse af søen

Både søer og vandhuller kan anlægges ved gravning, stopning af dræn/afvanding eller ved en kombination heraf. Hvor der tidligere har været vådområder, vil stop for afvanding i de fleste tilfælde genskabe de oprindelige vandforhold. I en del tilfælde vil jordarbejde dog også være nødvendigt. 

Kig efter de naturlige lavninger

Det smukkeste resultat og den nemmeste etablering opnås typisk, når vandhuller og søer graves i fugtige lavninger, i marker, i tilgroede tørvegrave og på lavtliggende arealer. Alle typer af vådområder etableres normalt bedst og billigst i sensommeren. På dette tidspunkt er grundvandsstanden normalt på laveste niveau.

Størrelse betyder noget

Til selve udgravningen anvender vi typisk en række af vores større gravemaskiner til etableringen af søer, hvilket sikrer effektiv transport af de store mængder jord. Vi har adgang til et stort udvalg af gravemaskiner, men vurderer altid nøje områdets forhold og de hensyn, der skal tages, før vi udvælger de rigtige maskiner til opgaven. I nogle tilfælde er mindre specialmaskiner den bedste løsning. Alt efter forhold kan vi anvende amfibiske gravemaskiner, der kan arbejde i meget våde områder. 

Oprensning og grødeskæring af søer og vandhuller

Når eksisterende søer har behov for oprensning eller blot grødeskæring, benytter vi vores specialiserede maskinpark, der består af både gravemaskiner og grødeskæringsbåde. 

Husk godkendelser

Før enhver form for ændring af de biologiske tilstande i en sø eller et vandhul undersøger vi de gældende regler og krav for området samt sikrer de nødvendige tilladelser. Det betyder, at du kan være sikker på, at arbejdet på dit område er lovmæssigt i orden, og at områdets fredede arter er beskyttede.

Grødeskæringen vedligeholder og forhindrer iltsvind

Grødeskæringen vedligeholder og forhindrer iltsvind

Grødeskæringen hæmmer vækst af vandpest, åkander, dunhammere eller lignende i jeres sø og bortskaffer samtidigt alle vandplanterne fra området, så næringstofferne fjernes fra det biologiske kredsløb. Metoden kan forhindre tilstande med skyggende bevoksning, lukkede vandspejle og iltsvind, der typisk hæmmer biologisk nedbrydning, medfører dårlig lugt og forringede levevilkår for fisk og andet liv.

Vores amfibiske maskiner kan i nogle tilfælde ved hjælp af forskellige redskaber både klare grødeskæring i søen og skæring af kanter på samme tidspunkt. Herunder kan du også se en af HedeDanmarks store grødeskæringsbåde i aktion ved De Indre Søer i København. Båden klipper og opsamler effektivt vandpesten og giver dermed mulighed for, at andre vandplanter, dyr og mennesker kan trives i og omkring søerne.

Oprensningen er den langsigtede løsning

Oprensningen er den langsigtede løsning

Har du år efter år problemer med en usund vækst af alger/vandpest, selvom kilden til forureningen er fjernet, skyldes det ofte en stor mængde af næringsrige bundsedimenter (slam), som er ophobet over mange år. Kilden til forureningen kan f.eks. være omkringliggende marker, afløb eller løvfald fra træer og buske. Vandet vil gennem mange år optage de store mængder næringstoffer, der er aflejret på bunden af søen/vandhullet. Ønsker du en effektiv og langtidsholdbar løsning, er den mest anvendte metode derfor at oprense søen/vandhullet. Ved en oprensning fjernes store mængder sedimenter fra bunden.

Den mest anvendte proces for oprensning:

 • 1. Alt vandet pumpes ud af søen/vandhullet
 • 2. Gravemaskiner fjerner bundsedimenter
 • 3. Sedimenter genanvendes evt. som gødning på marker
 • 4. Søen genfyldes naturligt med vand

En oprensning medfører en drastisk ændring af de biologiske forhold i vandhullet eller søen og vil i mange tilfælde kræve godkendelse fra kommunen.

Rydning omkring søer og vandhuller

Rydning omkring søer og vandhuller

For at forhindre tilførsel af for mange næringstoffer til vandmiljøet kan det i nogle tilfælde anbefales at rydde bevoksninger omkring vandet. Læs mere om rydning af træer og buske.

Regnvandsbassiner – etablering og pleje

Et regnvandsbassin er en teknisk løsning til opsamling af regnvand, hvilket typisk fungerer som en del af klimasikringen i et område for at undgå oversvømmelse. Kraftigere regnskyl og klimaændringer har gennem de seneste år øget behovet for anlæggelse af og vedligeholdelse af regnvandsbassiner.

Regnvandsbassinet renser vandet

Ud over at opsamle vandet har regnvandsbassinet en rensende effekt for vandets tungmetaller og miljøfremmede stoffer (oliespild, gummirester og brændstof mv.). De skadelige stoffer bindes og lagres i sediment, som kan fjernes og deponeres eller anvendes i f.eks. støjvolde eller i bunden af havneudvidelse. I nogle tilfælde er det muligt at rense forurenede sedimenter.

Grib muligheden og få mere end blot et bassin

Et regnvandsbassin kan udformes og anvendes til mange forskellige formål ud over det primære med forsinkelse af regnvand og aflastning af kloakker. Fælles for alle regnvandsbassiner er dog, at de løbende skal tømmes, oprenses og vedligeholdes for at bevare deres funktion. 

Mange forsyninger arbejder tæt sammen med kommunens Natur- og Miljøafdeling, og sammen udarbejdes en plan for oprensning af regnvandsbassinerne og en plan for området omkring bassinerne som en del af naturen og et rekreativt område.

Metoder til oprensning af regnvandsbassiner

Alle regnvandsbassiner skal oprenses og vedligeholdes. I HedeDanmark har vi mange års erfaring med oprensning af bassiner og et dybt kendskab til alle de tilgængelige metoder, hvoraf den mest brugte og ofte billigste løsning er at pumpe bassinet tørt og efterfølgende grave op med en stor gravemaskine.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at anvende en traditionel metode for oprensning; såsom når:

 • adgangsforholdene er for svære
 • bassinet er for dybt
 • der ikke er noget sted at pumpe vandet hen

I så fald har vi en række af andre løsninger, hvor vi anvender et udvalg af vores specialmaskiner. I nogle tilfælde vælger vi at pumpe sedimentet op direkte fra bunden, andre steder kan en flydende gravemaskine eller en maskine på en pram være løsningen.

Deponi

Vi søger så vidt muligt genanvendelse af bundsediment. I nogle tilfælde er sedimentet fra regnvandsbassinet dog så forurenet, at det kun kan deponeres. I HedeDanmark afsætter vi store mængder forurenet jord og kan derfor tilbyde bortkørsel og deponi af klasse 1 - 4 jord til konkurrencedygtige priser. Specielt deponiprisen på klasse 4 jord kan være meget afgørende for økonomien i oprensningen af jeres bassin.

Vi hjælper dig gennem hele projektet

Ved næsten alle typer af etablering og pleje af søer, vandhuller og regnvandsbassiner er der en lang række vigtige overvejelser og processer. Vælger du HedeDanmark som samarbejdspartner i dit projekt, udnytter du vores mange års erfaring med denne type projekter og kan få hjælp til alle dele af projektet, og du kan samle alle projektets opgaver hos én entreprenør.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).