Vandløb

Vandløbsrestaurering og vandløbsvedligeholdelse kræver stor erfaring og viden om vandløb, dyr og planter. Læs mere her eller få uforpligtende sparring med vores eksperter.

Betegnelsen vandløb omfatter alt fra de store åer til de små afvandingskanaler. I Danmark er der ca. 69.000 km vandløb, som typisk inddeles i kilde, bæk eller å. Hvert eneste vandløb har et afvandingsområde eller et opland, som det afvander. På sin vej mod havet 'vælger' vandet naturligt den letteste vej. Derfor kan vandløb også have udløb til andre vandløb, søer, åer eller moser. 

Hvad er vandløbsrestaurering?

Vandløbsrestaurering er fællesbetegnelsen for en række tidsbegrænsede tiltag, der gennemføres i vandløbet for at skabe bedre forhold i eller omkring vandmiljøet for fisk, dyr eller planter. Typisk er der tale om større tiltag, som har en længerevarende effekt på vandmiljøet.

Typer af vandløbsrestaurering Hovedformål Opgavens størrelse (typisk) Effekter på naturen (typisk)
Genslyngning af vandløb Reetablering af naturlig tilstand Stor Generelt bedre natur og levevilkår for fisk og insekter
Udlægning af skjule-/bundsten Bedre levevilkår for fisk Lille Flere fisk i vandløbet
Etablering af gydebanker Fremme fiskeyngel Lille Flere fisk i vandløbet
Åbning af rørlagte vandløb Fremme spredning af fiskearter Lille/stor Bedre natur og større udbredelse af fisk i vandløbet
Fjernelse af faunaspærringer Fremme spredning af fiskearter Lille/stor Bedre natur og større udbredelse af fisk i vandløbet
Udligning af styrt Fremme spredning af fiskearter Lille/stor Bedre natur og større udbredelse af fisk i vandløbet
Etablering af omløb Fremme spredning af fiskearter Stor Bedre natur og større udbredelse af fisk i vandløbet
Etablering af okkersøer/
-bassiner
Fjerne okker fra vandløbet Stor Bedre vandkvalitet
Plantning af rødel langs vandløb Skygge for fisk samt styring af vandløbets forløb Lille Bedre levevilkår og vandkvalitet
Etablering af hensigtsmæssige vandingssteder til kreaturer Undgå sedimenter i vandløbet Lille Bedre vandkvalitet

Vandløbsrestaureringer kan sammensættes af en lang række opgaver baseret på den tilstandsændring, I ønsker i vandløbet. Restaureringen kan eksempelvis skabe forbedrede fysiske forhold i vandløbet ved at genslynge vandløb, udlægge sten, hindre sandudvaskning/-transport. Eller jeres projekt kan udelukkende bestå af at etablere gydebanker med gydegrus for at skabe bedre ynglemuligheder for fiskene.

Fjernelse af faunaspærringer

Fjernelse af faunaspærringer

Faunapassageprojekter drejer sig om at sikre, at der er fri passage gennem vandløbene for vandløbsfaunaen – både for vandrende fisk, insekter og dyr. Det kan være mindre spærringer som styrt ved røroverkørsler eller større styrt som stemmeværk, mølleopstemninger eller dambrugsopstemninger, som alle kan hindre faunapassage. Desuden kan rørlægninger også fungere som faunaspærring. Faunaspærringerne kan enten fjernes, eller der kan laves løsninger som fx omløb.

Herunder: billeder fra Assens, hvor en kreativ løsning har skab et flot resultat ved genopretning af en nedstyrtet overkørsel.

Hvad er vandløbspleje/vandløbsvedligeholdelse?

Vandløbsvedligeholdelse er et begreb, der primært bruges om det løbende arbejde med at sikre, at vandløbet opfylder sit regulativ, der fastsætter afvandingskravet til vandløbet. Det handler i mange tilfælde om at bevare en god vandgennemstrømning og gode forhold for flora og fauna ved at beskære grøden i vandløbet. 
 

Typer af vandløbsvedligeholdelse Hovedformål Opgavens størrelse (typisk) Effekter på naturen (typisk)
Manuel grødeskæring Sikre vandets passage Stor Kan skabe bedre forhold for vandløbets dyr og planter
Maskinel grødeskæring Sikre vandets passage Stor Kan skabe bedre forhold for vandløbets dyr og planter
Sikring af brinker Undgå erosion Lille/stor Bedre vandkvalitet
Oprensning Bedre vandgennemstrømning Lille -
Luftning af gydebanker Fremme fiskeyngel Lille/stor Flere fisk i vandløbet

Skånsom vandløbsvedligeholdelse

Skånsom vandløbsvedligeholdelse

I de senere år har fokus på miljø og natur gradvist fået en større effekt på vandløbsvedligeholdelsen, og derfor udfører vi mange steder ansvarlig vandløbsvedligeholdelse, der understøtter et varieret dyre- og planteliv i og langs vandløbene. I samarbejde med kommuner og lodsejere finder vi de mest skånsomme, gode og optimale løsninger på vedligeholdelsen, så både afvandingsinteresser og naturen tilgodeses.

Skånsom vandløbsvedligeholdelse kan fx bestå af:

 • Manuel grødeskæring: Vores uddannede åmænd kan udføre selektiv grødeskæring, hvor visse arter af planter beskyttes eller beskæres mere optimalt.
 • Begrænset grødeskæring: Færre skæringer på udvalgte steder kan være et godt kompromis, hvor der tages hensyn til både natur og afvandning.
 • Planlægning af grødeskæring: I nogle tilfælde kan der opnås en god effekt ved blot at udsætte grødeskæringen, til efter planternes vækstsæson og frøsætning er afsluttet.

Grødeskæring – manuelle eller maskinelle metoder

Grødeskæring – manuelle eller maskinelle metoder

En række vandløb er gennem de sidste årtier lagt tilbage i deres oprindelige slyngninger, og det skaber et endnu større behov for at skære grøden. Herved kan vandet effektivt komme væk fra de omkringliggende områder. Vi tilbyder både manuel og maskinel grødeskæring. Læs mere om grødeskæring her.

Manuel grødeskæring
Grødeskæring med håndkraft er en skånsom metode, hvor mange vandløb i dag skæres i vandløbets strømrende i stedet for som tidligere ved bredskæring. Samtidig skånes de ønskede vandplanter, mens problemarter som pindsvineknop og vandpest skæres kraftigt tilbage. Dette stiller krav til åmanden, der skal have kendskab både til vandplanterne, vandløbsdynamikken og lovgivningen på området. 

Maskinel grødeskæring
Hvor det er muligt, er maskinel grødeskæring den mest effektive plejemetode. Vi tilbyder grødeskæring med båd og gravemaskiner med mejekurv, der arbejder fra bredden.
 

 • Både: Vores flåde af forskellige grødeskæringsbåde anvendes primært til større vandløb. Eksempelvis hvor manuel skæring ikke er muligt pga. en stor vanddybde eller en meget blød bund. Bådene bruges også til vedligeholdelse af søer.
 • Grødeskæring fra bred: Maskinvedligeholdelse fra bredden af vandløbet anvendes ofte, hvor manuel grødeskæring ikke er muligt, eller hvor der ikke er naturinteresser i vandløbene, f.eks. i visse afvandingskanaler. Vedligeholdelsen foregår ved brug af mejekurv, og vores erfarne maskinførere klipper gerne i et slynget forløb, hvor pladsen er til det.

Luftning af gydebanker skaber gode ynglevilkår

Gydebanker er afgørende for at sikre gode ynglevilkår for fisk i vandløbet. I mange vandløb er der dog så stor sandvandring, at gydebankerne skal vedligeholdes løbende for at bevare deres funktion, fordi fiskene ikke kan bygge deres gydegruber.

Mulige løsninger:

 • Etablering af et sandfang opstrøms gydebanken
 • Luftning af gydebanken 

Metoder til luftning af gydebanker

Gravemaskinen vender/flytter stenene
Ved store mængder sand eller mudder vender vi stenene med en gravemaskine – eller de graves helt op for derefter at blive placeret igen i vandløbet.  
Manuel luftning med stengreb
Ved begrænset tilsanding eller løbende vedligehold af gydebankerne kan vi gennemføre luftningen skånsomt manuelt med en stengreb og kultivator. Stenene løsnes, og sandet vaskes ud.  

Kvalitetssikring – opmåling og dokumentation

I HedeDanmark foretager vi kontrolopmåling af vandløbene efter oprensning og restaurering for at dokumentere, at vandløbsmyndigheden overholder sine regulativmæssige forpligtigelser. Resultaterne leveres i form af en kort redegørelse, der beskriver eventuelle oprensningsbehov og andre observationer. Data leveres som GPS fixpunkter med højeste præcision. Opmålingsarbejdet udføres af erfarne opmålere og tilpasses behovet i samarbejde med kunden.

Bestil bogen om vandløbets planter

Vi har udgivet en håndbog om vandløbsplanter, som giver en samlet oversigt over de mest almindelig planter, der findes over og under vandet i landets vandløb.

Bestil håndbogen om vandløbsplanter

 • Praktisk lomme-format på 11x19 cm
 • Inkl. beskyttende plastikomslag 
 • Fås i sæt á 10 stk.
 • Pris: 750,00 kr. pr. sæt (ekskl. moms)

Ring til 21 76 29 68 eller skriv en email for at bestille håndbogen.

Hvem får udført vandløbsrestaurering og -vedligeholdelse?

Hvem får udført vandløbsrestaurering og -vedligeholdelse?

Vi tilbyder vandløbsrestaurering og -vedligeholdelse for kommuner og private i hele Danmark. Vores uddannede åmænd og projektledere har mange års erfaring med vandløbsarbejde og løser alle typer af vandløbsprojekter i et tæt samarbejde med jer. I de fleste projekter kombinerer vi vores viden og det fysiske arbejde i en kundetilpasset helhedsløsning, hvor vi både rådgiver jer om de bedste løsninger og udfører entreprenørarbejdet.

Derfor kan vi levere fleksible løsninger med høj kvalitet

En række kommuner landet over har valgt at lade HedeDanmark stå for vandløbsvedligeholdelsen. Med opgaver i flere tusinde kilometer vandløb kan vi opretholde et højt kompetenceniveau og samtidig sikre rationel udnyttelse af vores mandskabs- og maskinløsninger. Det gør, at vi både kan levere fleksible løsninger og høj kvalitet, ligesom vi sikrer kunderne en god økonomi i vandløbsvedligeholdelsen. 

Alternative samarbejdsmetoder og kundetilpassede løsninger

Vi ved, at forskellige kunder har forskellige behov til vandløbsvedligeholdelsen. Derfor har vi udviklet alternative samarbejdsmetoder, hvor alle inddrages. så vi kan tilbyde bedre samarbejde samt fleksible og kundetilpassede løsninger.

Vores åmandsuddannelse sikrer viden og kvalitet

Vi beskæftiger mange åmænd fordelt over hele landet, og viden er et vigtigt redskab for vores arbejde med vandløbsvedligeholdelse. Derfor har vi vores egen åmandsuddannelse, der består af både praktiske og teoretiske kurser, hvor forskellige emner gennemgås.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).