Skovdrift

Vi har gennem hele vores historie haft skovforvaltning og -drift som en af grundstenene i vores forretning. Vores skovfogeder er lokalt forankret i dit område og særligt kendte for en høj faglighed, effektiv drift og langvarige, personlige relationer. Bestil en uforpligtende snak med din lokale skovfoged.

Skovdrift – den samlende betegnelse for skovforvaltning, skovbrug og skovdyrkning – handler for os om at forvalte og pleje skoven til størst mulig nytte for dig som skovejer, naturen. En optimeret skovdrift, der både tilgodeser skovens herlighed, økonomi, biodiversitet og jagt. 

Se året i skoven på 90 sekunder

Kom med på en flot rejse i skovbruget, hvor vi på kun 90 sekunder gennemgår mange af årets aktiviteter i en certificeret dansk skov, der dyrkes bæredygtigt med hjælp fra HedeDanmark.

Hvad er god skovforvaltning?

Vores landsdækkende net af lokalt forankrede skovfogeder udgør en fagligt stærk ressource, og vi baserer vores ofte langvarige relationer med skovejere på tre grundlæggende løfter

skovdrift

Det gode råd: vi giver råd, vejledning og faglig sparring på forskellige niveauer. Der er mange beslutninger at tage, når man driver en skov. Hos os har du en faglig sparringspartner, der altid arbejder ud fra dine ønsker til skoven og dens udvikling, sundhed og værdi.

skovforvaltning

Den personlige relation: med fagligt velfunderede skovfogeder lokalt placeret i hele landet er det vores mærkesag at skabe en god og personlig relation, der styrker samarbejdet til gavn for dyrkning af din skov.

Skovdyrkning

Den kundetilpassede løsning: ikke to skove er ens, og der kan også være stor forskel på det ønskede udbytte for eje og drift af skoven. Vi er specialiserede i at levere kundetilpassede løsninger, som møder præcis de behov og krav, du har til skovdriften.

Skovning

Kan vi både forbedre skovens økonomi og natur?

Ja – skovens økonomi og naturværdier hænger ofte sammen. En økonomisk fornuftig skovdrift afhænger i dag både af en sund og robust skov, en stærk vedproduktion og gode jagtmuligheder. I mange tilfælde vil indtjeningen fra jagt være en betragtelig del af skovens økonomi, og de fleste skovejere har interesse i at sikre skovens bevarelse og gode levesteder for insekter og smådyr, der er fødegrundlaget for f.eks. fuglevildtet. Mange danske skove er i dag certificerede for at sikre en bæredygtig drift.

Hvad betyder skovdriften for klimaet (CO2)?

I Danmark drives skovene altid bæredygtigt, hvilket skaber ligevægt i CO2-lagringen i skoven og bidrager positivt til at bremse udledningen af CO2, fordi skoven forynges ved plantning eller naturligt. I sig selv fungerer skoven som et CO2-lager. Ved at udnytte træ til energi, som f.eks. flis, fortrænger vi miljøbelastende brændsler som kul, olie og gas. Træ, som bruges til byggematerialer og møbler, lagrer store mængder CO2, samtidig med at det fortrænger materialer med en stor klimabelastning som f.eks. stål og beton. På alle punkter er det derfor sund fornuft at drive skoven og producere bæredygtige råvarer.

Skovbrug

Hvilken skovdrift skal jeg vælge?

Din skov indeholder formodentligt en række varierede arealer, som kan drives med en eller flere af de ovennævnte driftsformer. Kontakt din lokale HedeDanmark skovfoged eller bestil et gratis rådgivningsbesøg for at få en individuel gennemgang af din skov. Vores skovfogeder kan også rådgive dig i, hvilken driftsform du med fordel kan vælge for at opnå dine ønsker til skoven.  

Hvilke tiltag anvender du til skovpleje?

Selvom det meste af Danmark ville være dækket af skov, hvis ikke vi foretog os noget som helst, så kræver det målrettet og kyndig pleje at drive en skov. Både af hensyn til skovens sundhed, glæden ved at færdes i den og værdien af den samlede skovejendom. 

Pleje af skov

Bliv en del af vores Skovejer FordelsProgram

Med en rådgivnings- eller samarbejdsaftale er du omfattet af en lang række fordele og ydelser. Vi kalder dette for Skovejer Fordelsprogrammet. 

Fordele med en fast skovforvaltningsaftale:

 • Årlig skovgennemgang
 • Årlig aktivitetsliste
 • Skovbrugsfaglig rådgivning
 • Online adgang til Skovportalen med relevante data om din skov
 • Adgang til Skovkort.dk inkluderet - på både mobil og PC
 • Kampagnefordele (f.eks. sæsontillæg, afsætning og merpris på specialeffekter)
 • Afsætningsprioritering – vi prioriterer afsætning af produkter fra skovejere med en fast aftale
 • Opgaveprioritering – vi prioriterer opgaver hos skovejere med en fast aftale
 • Gennemgang for risikotræer – regelmæssig registrering af risikotræer med fotodokumentation og GPS-lokation
 • Skovejermøder, hvor skovbrugsmæssige aktuelle temaer belyses og diskuteres
 • Gratis medlemskab af Hedeselskabet
 • Lokale skovvandringer

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om mulighederne (typisk via telefon).