Skovdrift

Vi har gennem hele vores historie haft skovforvaltning og -drift som en af grundstenene i vores forretning. Vores skovfogeder er lokalt forankret i dit område og særligt kendte for en høj faglighed, effektiv drift og langvarige, personlige relationer. Bestil en uforpligtende snak med din lokale skovfoged.

Skovdrift – den samlende betegnelse for skovforvaltning, skovbrug og skovdyrkning – handler for os om at forvalte og pleje skoven til størst mulig nytte for dig som skovejer, naturen og samfundet. En optimeret skovdrift, der både tilgodeser skovens økonomi, herlighed, biodiversitet og jagt. 

Her på siden kan du læse om:

Hvad er god skovforvaltning?

Vores landsdækkende net af lokalt forankrede skovfogeder udgør en fagligt stærk ressource, og vi baserer vores ofte langvarige relationer med skovejere på tre grundlæggende løfter.

 • Det gode råd: vi giver råd, vejledning og faglig sparring på forskellige niveauer. Der er mange beslutninger at tage, når man driver en skov. Hos os har du en faglig sparringspartner, der altid arbejder ud fra dine ønsker til skoven og dens udvikling, sundhed og værdi.
 • Den personlige relation: med fagligt velfunderede skovfogeder lokalt placeret i hele landet er det vores mærkesag at skabe en god og personlig relation, der styrker samarbejdet til gavn for dyrkning af din skov.
 • Den kundetilpassede løsning: ikke to skove er ens, og der kan også være stor forskel på det ønskede udbytte for eje og drift af skoven. Vi er specialiserede i at levere kundetilpassede løsninger, som møder præcis de behov og krav, du har til skovdriften.

Se året i skoven på 90 sekunder

Kom med på en flot rejse i skovbruget, hvor vi på kun 90 sekunder gennemgår mange af årets aktiviteter i en certificeret dansk skov, der dyrkes bæredygtigt med hjælp fra HedeDanmark.

Kan vi både forbedre skovens økonomi og natur?

Ja – skovens økonomi og naturværdier hænger ofte sammen. En økonomisk fornuftig skovdrift afhænger i dag både af en sund og robust skov, en stærk vedproduktion og gode jagtmuligheder. I mange tilfælde vil indtjeningen fra jagt være en betragtelig del af skovens økonomi, og de fleste skovejere har interesse i at sikre skovens bevarelse og gode levesteder for insekter og smådyr, der er fødegrundlaget for f.eks. fuglevildtet. Mange danske skove er i dag certificerede for at sikre en bæredygtig drift.

Hvad betyder skovdriften for klimaet (CO2)?

Hvad betyder skovdriften for klimaet (CO2)?

Alle ved, at skovarealer, som ryddes fuldstændigt og omdannes til andre formål, er dårligt for CO2-regnskabet. I Danmark drives skovene dog stort set altid bæredygtigt, hvilket skaber ligevægt i CO2-lagringen i skoven og bidrager positivt til at bremse udledningen af CO2, fordi skoven forynges ved plantning eller naturligt. I sig selv fungerer skoven som et CO2-lager. Ved at udnytte træ til energi, som f.eks. flis, fortrænger vi miljøbelastende brændsler som kul, olie og gas. Træ, som bruges til byggematerialer og møbler, lagrer store mængder CO2, samtidig med at det fortrænger materialer med en stor klimabelastning som f.eks. stål og beton. På alle punkter er det derfor sund fornuft at drive skoven og producere bæredygtige råvarer.

Hvilken skovdrift skal jeg vælge?

Hvilken skovdrift skal jeg vælge?

Din skov indeholder formodentligt en række varierede arealer, som kan drives med en eller flere af de ovennævnte driftsformer. Kontakt din lokale HedeDanmark skovfoged eller bestil et gratis rådgivningsbesøg for at få en individuel gennemgang af din skov. Vores skovfogeder kan også rådgive dig i, hvilken driftsform du med fordel kan vælge for at opnå dine ønsker til skoven.  

Hvilke tiltag anvender du til skovpleje?

Selvom det meste af Danmark ville være dækket af skov, hvis ikke vi foretog os noget som helst, så kræver det målrettet og kyndig pleje at drive en skov. Både af hensyn til skovens sundhed, glæden ved at færdes i den og værdien af den samlede skovejendom. 

I den løbende drift af skoven arbejdes der med:

I den løbende drift af skoven arbejdes der med:

 • Nyplantning: Nye kulturer skal plantes og efterfølgende plejes i nødvendigt omfang, så ikke ukrudt eller skadedyr hæmmer væksten i de første kritiske år.
 • Pleje af bevoksninger: Udtynding i skovbevoksninger sikrer sunde og stabile skove, hvor tilvæksten lægges over på de mest robuste og produktive individer. De træer, der fjernes, giver indtægter i form af flis eller råtræ.
 • Hovedskovning: Når træerne når deres modenhed, og tilvæksten stagnerer, skoves de, og den største del afsættes som tømmer til konstruktionstræ, møbler og lign. En mindre del går til papirproduktion og flis til energiproduktion.
 • Fældning af svækkede træer: Træer, som kan vælte og forårsage skader, beskæres eller fældes.
 • Tynding af skovbrynet: De vigtige skovbryn, der omkranser skoven, skal med mellemrum tyndes for at bevare tætheden og beskytte mod vinden.
 • Oprydning efter stormfald: Med mellemrum rammes landet af voldsomme storme, der kræver oprydning i skoven for at sikre værdierne i de væltede træer hurtigst muligt – dernæst at få nyplantet og lukke de opståede huller i skoven samt skaffe adgang og sikre forhold for skovens brugere.
 • Pleje af åbne arealer, skovveje og grøfter: Åbne arealer kan med fordel plejes og skaffe både føde og opholdssted for vildtet.
 • Vedligeholdelse af skovveje: Velfungerende skovveje er en forudsætning for at komme af med de produkter, der produceres i skoven.

Bliv en del af vores Skovejer Fordelsprogram

Med en rådgivnings- eller samarbejdsaftale med os er du omfattet af en lang række fordele og ydelser. Vi kalder dette for Skovejer Fordelsprogrammet. 

Fordele med en fast skovforvaltningsaftale:

 • Årlig skovgennemgang
 • Årlig aktivitetsliste
 • Skovbrugsfaglig rådgivning
 • Online adgang til Skovportalen med relevante data om din skov
 • Kampagnefordele (f.eks. sæsontillæg, afsætning og merpris på specialeffekter)
 • Afsætningsprioritering – vi prioriterer afsætning af produkter fra skovejere med en fast aftale
 • Opgaveprioritering – vi prioriterer opgaver hos skovejere med en fast aftale
 • Gennemgang for risikotræer – regelmæssig registrering af risikotræer med fotodokumentation og GPS-lokation
 • Skovejermøder, hvor skovbrugsmæssige aktuelle temaer belyses og diskuteres
 • Gratis medlemskab af Hedeselskabet
 • Lokale skovvandringer

Få adgang til Skovportalen

Som en del af samarbejdet med os får du som ejer din egen Skovportal med adgang til relevante data om din skov og dens drift. Således vil du døgnet rundt kunne finde dine skovkort og bevoksningslister, tjekke månedsregnskaber, se billeder fra din skov, hente certificeringsdokumenter, kontrakter og meget andet. Kort sagt; få fat i den information om skoven, du måtte ønske, og hvornår du måtte ønske det.

Del denne

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om mulighederne (typisk via telefon).