Skovcertificering

Få din skovdrift certificeret efter de internationale anerkendte standarder PEFC (PEFC/09-22-005) og FSC® (FSC-C103859). HedeDanmark tilbyder gruppecertificering inden for begge standarder. Man hvad dækker begrebet skovcertificering over, og hvilke fordele giver det dig?

Som gruppecertifikatholder har HedeDanmark forpligtiget sig til at sikre, at skovdriften hos gruppemedlemmerne overholder henholdsvis PEFC’s og FSC®’s principper og kriterier for skovdrift, beskrevet i de to ordningers standarder. Vi har indrettet vores systemer og driftsprocedurer, så de dokumenterer overholdelsen og sporbarheden af træet. Træ- og træprodukter, der kommer fra en certificeret skov, kan mærkes med henholdsvis PEFC’s og FSC®'s logo. HedeDanmark bidrager derved til at tilfredsstille den øgede efterspørgsel efter certificeret træ hos industrien og forbrugerne.

Hvorfor skal jeg blive certificeret?

En skovcertificering giver dig som skovejer en lang række fordele:

 • Certificeringen er din dokumentation for, at skoven drives bæredygtigt (PEFC) og/eller ansvarligt (FSC®).
 • En certificering fortæller omverdenen, at du passer på naturen (biodiversiteten).
 • En certificering kan være med til at styrke dit brand. Det kan fx være relevant for ejendomme, der ved siden af skovdriften driver anden virksomhed, fx gårdbutikker, økologisk produktion, camping, kursus- og konferencevirksomhed.

Certificering af din skov giver dig sikkerhed for, at vi passer på naturen i skoven, på fortidsminder som fx gravhøje og skovdiger samt på moser og nøglebiotoper mv.

Vi tager også højde for dine ønsker til skovdriften, hvor vi sammen finder de arealer, der fx skal udlægges til urørte arealer eller biodiversitetsarealer.

Det er let at blive certificeret i HedeDanmark, når du har en fast samarbejdsaftale med os. Som skovejer skal du stort set ikke gøre noget selv.

Certificeringen gør dig til en foretrukken træleverandør hos industrien og sikrer dig i mange tilfælde et ekstra pristillæg for dit træ. Med en samarbejdsaftale hos HedeDanmark hjælper vi med at levere dit certificerede træ til industrierne.

Skove, der sælger træet certificeret, producerer træet efter kriterier og principper fastlagt af certificeringsordningerne, PEFC og/eller FSC®. Hvis du som bygherre, håndværker eller forbruger køber træ mærket med PEFC's eller FSC®'s, er du med til at støtte produktionen af certificeret træ.

Hos Norlund Savværk har de arbejdet med certificeret træ siden starten af 00’erne. Savværket har gennem årene oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen på certificeret træ fra industrien. Certificering er derfor også en sikkerhed for, at du, som skovejer, i fremtiden kan afsætte dine produkter fra skoven. Hør Simon Mikkelsen fra Norlund Savværk fortælle mere om dette i videoen.

Certificeringsordninger
gennem HedeDanmark

Gennem os kan du blive optaget i de to mest anerkendte skovcertificeringsordninger.

I Danmark er PEFC-ordningen i dag den mest udbredte.

PEFC-gruppecertificering

FSC®-gruppecertificering

PEFC-certificering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) bygger på en række pan-europæiske og internationale principper og fastlægger kriterier for en bæredygtig skovdrift under danske forhold. Kriterierne er fastlagt af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervet (skov- og træindustri), lønmodtager- og friluftsorganisationer samt grønne organisationer.

Målsætningen for den danske PEFC-skovstandard er gennem certificering af skove at fremme en bæredygtig udvikling og drift af de danske skove under et balanceret hensyn til både de økonomiske, økologiske og sociale aspekter ved skovdriften.

 • PEFC er verdens førende skovcertificeringssystem, og vi ser en stigende efterspørgsel efter PEFC-certificeret træ og træprodukter.
 • PEFC har lagt vægt på at udforme kriterierne i standarden, så du som skovejer oplever kravene som meget lidt bureaukratiske. Det gør den både anvendelig og økonomisk overkommelig, også for mindre skovejere. 

PEFC-ordningen administreres, vedligeholdes og udvikles af PEFC Danmark.

Ny skovstandard for PEFC-certificerede skove

PEFC Danmark har justeret deres skovstandard og dermed de retningslinjer, skovdriften skal leve op til i fremtiden for at være PEFC-certificeret. Se og læs om de ændringer, der er relevante for dig som skovejer, hvad enten du allerede er certificeret og skal leve op til standarden, eller du overvejer at blive certificeret.

FSC®-certificering

FSC® (Forest Stewardship Council) er en certificerings- og mærkningsordning til skovbaserede produkter fra ansvarligt drevne skove. Standarden indeholder en række principper for ansvarlig skovdrift under danske forhold, som med udgangspunkt i FSC® International’s 10 generiske indikatorer er fastlagt af en dansk arbejdsgruppe, der som alle andre FSC®-organisationer er opbygget efter et trekammersystem og består af et økonomisk kammer, et socialt kammer og et miljøkammer.

Gode grunde til at samarbejde med HedeDanmark
 • Princip 1: Overholdelse af lovgivningen
 • Princip 2: Arbejdstageres rettigheder og ansættelsesvilkår
 • Princip 3: Oprindelige folks rettigheder (ikke relevant under danske forhold)
 • Princip 4: Forholdet til lokalsamfundet
 • Princip 5: Skovens goder
 • Princip 6: Miljøværdier og påvirkning
 • Princip 7: Driftsplanlægning
 • Princip 8: Overvågning og vurdering
 • Princip 9: Høje bevaringsværdier
 • Princip 10: Gennemførelsen af driften

FSC® drives af en global ikke-statslig non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over. Du finder FSC®-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® garant for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

FSC®-ordningen administreres, vedligeholdes og udvikles af FSC® Danmark.

Billede

FSC®-Økosystemtjeneste

FSC®-certificering af økosystemtjenester er en ordning, der anerkender, at skoven også producerer andet end træ og tømmer. Formålet med ordningen er at give skovejeren et redskab til at dokumentere og evt. blive betalt for andre indsatser og tjenester inden for:

 • Biodiversitet
 • CO2-optag og kulstofopbygning
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Friluftsliv

Certificeringen sikrer målsætning, målbarhed, dokumentation og kontrol af en uafhængig partner. I HedeDanmark udstedes certificeringen af Soil Association Certification i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP.

Sådan kommer du i gang

Skovcertificering er baseret på en række regelsæt, som sikrer bæredygtig skovdrift. De fleste ejere vil opleve, at skovdyrkningen ikke skal praktiseres væsentligt anderledes.

Vi har udviklet et koncept, så skovcertificeringen udnyttes bedst muligt til at skabe værdi for dig – frem for at opstille restriktioner. Vi snakker skovdyrkning og arbejdsgange, der sikrer kvalitet og frigiver tid – og ikke paragraffer! Vi har udarbejdet enkle værktøjer til den daglige drift og skabeloner til de materialer, der kræves. Samtidig ligger al nødvendig dokumentation til rådighed på Skovportalen, så alle interessenter i skovdriften har adgang til disse døgnet rundt.

Vi vejleder dig også i forhold til, hvilken type certificering du skal vælge.

Billede

Kontroversielle kilder

HedeDanmark a/s er skovejer og derfor naturligt PEFC-skovcertificeret. En integreret del af denne certificering er den såkaldte sporbarhedscertificering (CoC – Chain of Custody-certificering), som giver HedeDanmark lov til at opkøbe og videresælge skovcertificeret råtræ.

I den forbindelse skal det understreges, at HedeDanmark ikke køber råtræ, der kommer fra kontroversielle kilder:

 • Illegal hugst
 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Skove af høj bevaringsværdi trues af skovdriften
 • Omlægning af naturskov til plantage eller anden drift
 • Brug af genmodificerede træer

Sustainable Biomass Program (SBP) sikrer din afsætning

Sustainable Biomass Program (SBP) er en standard med krav, som skal efterleves for at dokumentere ansvarlig produktion af flis. SBP kaldes også for en såkaldt ”sporbarhedscertificering”. Fra 2016 indførte danske varmeværker, der fyrer med flis, krav om dokumentation for, at den flis, de anvender, er ansvarligt produceret.

Ved SBP fokuseres bl.a. på at:

 • Undgå brug af ulovlig arbejdskraft
 • Undgå ødelæggelse af værdifuld natur
 • Identificere og kortlægge skove med høje bevaringsværdier
 • Undgå potentielle trusler mod skove med høje bevaringsværdier
 • Bevare nøglebiotoper og habitater, som er fredede
 • Beskytte skovens biodiversitet 

En SBP-certificering skaber tryghed for dig som skovejer, fordi du opnår en mere effektiv adgang til markedet for salg af flis- og tømmerprodukter. Hvis du er med i Skovejer FordelsProgrammet, er du automatisk omfattet af HedeDanmarks SBP-certificering.

Få SBP-certificering gennem HedeDanmark

HedeDanmark er godkendt til håndtering af SBP-certificeringer i Danmark. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan sikre SBP-dokumentation og -overholdelse af SBP-standarden for alle dine flis- og skovningsopgaver.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).