Genslyngningen af Saltø Å gavner både vandmiljø og biodiversitet

Næstved Kommune og HedeDanmark har samarbejdet om den 12 kilometer lange genslyngning, der skal bidrage til realiseringen af de nationale vandområdeplaner. Lodsejerne i området glæder sig også over projektet.

Der er dobbelt op på udbyttet, nu hvor Saltø Å igen slynger sig livligt rundt i landskabet nord for Karrebæk Fjord i det sydlige Sjælland. Ikke alene betyder genslyngningen af åen, at udvaskningen af næringsstoffer fra marker og vandløb til Karrebæk Fjord bliver mindsket betydeligt. Men biodiversiteten i åen og dens omgivelser har samtidig fået meget bedre betingelser – til glæde for både havørreder, viber, tårnfalke, padder og andet dyreliv.

Genslyngning efter 181-års lige vandløb

”Etableringen af Vådområde Syvhøje har været et kæmpe projekt, men vi er superglade for, hvordan det er derude i dag – og det er lodsejerne også. Vi har haft glæde af, at HedeDanmark er så fagligt stærke, som de er, og der har været en god dialog, når vi er stødt på udfordringer i det anlægsmæssige.” Det siger projektleder Anja Rasmussen, Næstved Kommune om det omfattende projekt, der nu udgør Sjællands største vådområde.

Åen blev genslynget i 2021, efter at den engang før 1840 blev rettet ud til en lige og 3-4 meter dyb kanal. Udretningen fandt i sin tid sted for effektivt at samle og dræne jord til landbrug – men til gengæld øgede det udvaskningen af næringsstoffer til den nærliggende fjord, ligesom flora og fauna havde trange kår i den brede, dybe og ensformige strøm og på de omgivende markjorder.

Men efter et større forberedelses- og ansøgningsarbejde samt erhvervelsen af en EU-bevilling på 52 millioner kroner kunne HedeDanmark i 2021 i samarbejde med Næstved Kommune gå i gang med at grave en helt ny Saltø Å.

Genslyngning efter 181-års lige vandløb
Gode løsninger på anlægstekniske drillerier

Gode løsninger på anlægstekniske drillerier

”Når man arbejder i naturen, kan der nemt opstå uventede ting, for eksempel et jordlag, der fungerer anderledes end forventet, og så bliver man nødt til at ændre på løsningen. Der oplevede jeg, at HedeDanmark var gode til at navigere i alle de anlægstekniske detaljer og finde en god løsning,” siger Anja Rasmussen og tilføjer:

”Det er fantastisk at være med til sådan et stykke naturgenopretning, som vi har gang i her. Jeg har aldrig været med til noget så stort før.”

Rislefelter, skjulesten og gamle træer

I projektet har HedeDanmark gravet et helt nyt vandløb, lokaliseret og fjernet drænrør og etableret tre rislefelter, heraf flere med pumpebrønde, hvor kvælstoffet fordamper, fortæller projektchef fra HedeDanmark, Esben Munch-Petersen. Genslyngningen er gjort så autentisk som muligt med afsæt i historiske kort fra begyndelsen af 1800-tallet og er tilført skjulesten og gamle træstammer til glæde for fisk og anden fauna, som både kan gemme sig bag stenene, nippe snegle af de forvitrede træer og spare lidt på kræfterne i den konstante strøm.

”Vi har gjort vores bedste for at skabe de ypperste muligheder for den vilde natur i denne meget store og spændende opgave for at fremme biodiversiteten. Vi har sat rigtig mange elementer i spil – også ting vi ikke har prøvet før – som for eksempel at nedgrave store træer i vandløbet. Og det har været en stor fornøjelse at få lov til at genskabe naturen for vores kunde, Næstved Kommune,” siger Esben Munch-Pedersen.

Kvælstofreduktionen, også kaldet denitrifikationen, foregår blandt andet ved, at vandet i perioder med høj vandstand ledes ud på en række flade områder, hvor mikrobielle processer gør, at kvælstoffet i vandet forvandles til luftarten N2, som fordamper ud i atmosfæren i stedet for at ende i det i forvejen belastede havmiljø.

Genslyngningen har givet nye naturoplevelser til lodsejerne i området, som har udtrykt stor tilfredshed med projektet til pressen.

Rislefelter, skjulesten og gamle træer
Genslyngningen af Saltø Å gavner både vandmiljø og biodiversitet
Projekt Vådområde Syvhøje

Om projektet:

  • Projekt Vådområde Syvhøje er navngivet efter syv fredede gravhøje i området og omfatter 172 ha marker, som er omdannet til vådområde. Det svarer til 241 fodboldbaner.
  • Projektet er blandt andet finansieret af EU-tilskud på 52 millioner kroner. Heraf er størstedelen gået til opkøb af landområder fra de lokale lodsejere, hvorefter jordene er blevet omlagt.
  • De nationale vandområdeplaner stiller krav om, at vandmiljøet i hele Danmark skal forbedres, og for Næstved Kommunes vedkommende betyder det blandt andet, at udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord skal mindskes.

Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

Kontakt os for at høre mere om Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark – til gavn for klima, biodiversitet og jeres organisation.